Ant­werps beeld­kwa­li­teit­plan Groe­ne Sin­gel goed­ge­keurd

Onlangs werd de lan­ce­ring van een Open Oproep voor de opmaak van een Beeld­kwa­li­teit­plan Groe­ne Sin­gel in Ant­wer­pen goed­ge­keurd. Hier­mee zet de stad Ant­wer­pen een eer­ste con­cre­te stap om haar ambi­ti­eu­ze plan­nen voor een ‘Groene Sin­gel’ waar te maken. Op ter­mijn moet er een nieuw kwa­li­ta­tief stads­deel ont­staan, dat bin­nen- en bui­ten­stad met elkaar ver­bindt.

Het beeld­kwa­li­teit­plan moet de bestaan­de visie en ideeën over de Groe­ne Sin­gel ver­der ver­fij­nen en ze omzet­ten naar een con­creet ruim­te­lijk beeld. Eco­lo­gie en duur­za­me ste­de­lijk­heid zijn hier­bij van groot belang. Het beeld­kwa­li­teit­plan zal uit­spra­ken doen over vor­men­taal, mate­ri­aal­ge­bruik, typo­lo­gie, inrich­tings­con­cep­ten, enz. Het moet die­nen als refe­ren­tie voor de ver­schil­len­de (publie­ke en pri­va­te) pro­jec­ten die in de toe­komst bin­nen het gebied van de Sin­gel wor­den uit­ge­voerd.

De Groe­ne Sin­gel
De stra­te­gi­sche ruim­te Groe­ne Sin­gel is een 13 kilo­me­ter lan­ge en 200 à 500 meter bre­de ruim­te tus­sen bin­nen- en bui­ten­stad. De con­tou­ren van de Groe­ne Sin­gel zijn terug te bren­gen tot de Bri­al­mon­tom­wal­ling. Dit gebied van­af de Sin­gel tot net bui­ten de Ring wordt van­daag bij­na alleen gebruikt voor auto­ver­voer. Toch biedt de nog beschik­ba­re en over­we­gend groe­ne ruim­te tus­sen bin­nen- en bui­ten­stad heel wat moge­lijk­he­den om de stad kwa­li­ta­tief te ver­be­te­ren. De stad wil dit unie­ke gebied omvor­men tot een echt stads­deel, dat een belang­rij­ke rol kan spe­len, onder meer op het vlak van groen­te­kor­ten, loka­le publie­ke voor­zie­nin­gen en woon­ont­wik­ke­ling. De Groe­ne Sin­gel zal een sleu­tel­rol ver­vul­len in de ont­wik­ke­ling van een leef­ba­re stad.

Enke­le cij­fers over de Groe­ne Sin­gel:

  • is 13 kilo­me­ter lang en 200 à 500 meter breed.
  • her­bergt 625 hec­ta­re open ruim­te.
  • Is goed voor 150 hec­ta­re ‘onbestemde’ rest­ruim­te.
  • strekt zich uit over vijf dis­tric­ten: Ant­wer­pen, Ber­chem, Bor­ger­hout, Deur­ne en Merk­sem.
  • telt maar liefst 155 000 men­sen die bin­nen een afstand van 800 meter wonen.

Meer info over de stra­te­gi­sche ruim­te Groe­ne Sin­gel op www.antwerpen.be/groenesingel »

Bron:
Gemeen­te Ant­wer­pen