1700 extra bomen in 2011 in Ant­wer­pen

De stad Ant­wer­pen zal op het ein­de van dit plant­sei­zoen min­stens 2.600 nieu­we bomen aan­ge­plant heb­ben in het kader van haar bomen­plan. Samen met de 900 bomen die wer­den gerooid, komt de bomen­tel­ler daar­mee op een posi­tief sal­do van 1.700 extra bomen. Dat is een ver­dub­be­ling ten opzich­te van 2010.

In 2009 start­te de stad met een bomen­tel­ler. Daar­mee wordt het aan­tal bomen dat wordt gerooid en het aan­tal bomen dat wordt aan­ge­plant, gere­gi­streerd. Zo kan de stad de evo­lu­tie van het bomen­be­stand opvol­gen. In 2010 wer­den er 829 bomen gerooid en 1644 nieu­we bomen aan­ge­plant. De bomen­tel­ler had in 2010 dus een posi­tief sal­do van 815 bomen. In 2011 ver­dub­bel­de dit sal­do met een posi­tie­ve balans op jaar­ba­sis van 1.700 nieu­we bomen.

Bomen­plan
In 2010 keur­de het col­le­ge het bomen­plan goed. Daar­in staan de visie van het beheer van bomen in de stad én de doel­stel­lin­gen met betrek­king tot het beheer. Eén daar­van is de uit­brei­ding van het bomen­be­stand.

Inves­te­ring van €400.000
Van de 2.600 bomen komen er in totaal zo’n 800 van de eigen bomen­bank en de ove­ri­ge exem­pla­ren wor­den bij exter­ne kwe­kers aan­ge­kocht. Voor die 2.600 bomen inves­teert de stad zo’n €400.000.

Bron:
gva.be

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.