Groen­tool advi­seert aan­plan­ting van ste­de­lijk groen

De Vlaam­se Instel­ling voor Tech­no­lo­gisch Onder­zoek (VITO) in Mol heeft op vraag van de stad Ant­wer­pen een kaartap­pli­ca­tie ont­wik­keld waar­mee de stads­plan­ners de bes­te groen­soort kun­nen selec­te­ren om hit­te en geluid tegen te gaan. De tool kan vol­gens de onder­zoe­ker ook elders gemak­ke­lijk wor­den inge­zet. Eer­der was al dui­de­lijk dat ste­de­lij­ke omge­vin­gen in extre­me geval­len […]

Cul­tuur­tem­pel De Roma in Ant­wer­pen gaat 650m² aan plat dak ver­groe­nen

Cul­tuur­tem­pel De Roma her­o­pen­de vorig jaar na een gron­di­ge reno­va­tie haar deu­ren. Als kroon op het werk wer­den zopas de 650 m² plat­te daken van het gebouw omge­to­verd tot een duur­zaam groen­dak. De pro­vin­cie Ant­wer­pen steunt dit pro­ject en maakt hier­voor 15.000 euro vrij.  Voor de aan­leg van dit groen­dak sta­ken een tien­tal vrij­wil­li­gers van […]

Ant­werp­se Sky Buil­ding ver­duur­zaamt met ‘Neder­land­se’ groe­ne gevel

Het kan­toor­pand Sky Buil­ding in Ant­wer­pen wordt getrans­for­meerd tot een duur­za­me werk­om­ge­ving met een groe­ne gevel van het Neder­land­se bedrijf Sem­per­green. De gevel­be­plan­ting maakt gebruik van hemel­wa­ter dat op het dak van het kan­toor­ge­bouw wordt opge­van­gen en her­ge­bruikt voor irri­ga­tie. Het regen­wa­ter wordt naar een water­put van 20.000 liter geleid. De groot­te van deze water­put […]

Park Spoor Noord wint Emb­den Award voor stads­plan­ning

Park Spoor Noord in Ant­wer­pen werd op het ISOCARP World Plan­ning Con­gress in Rot­ter­dam bekroond met de Sam van Emb­den Award voor stads­plan­ning. Het is niet de eer­ste keer dat Park Spoor Noord in de prij­zen valt. In 2009 kreeg het pro­ject maar liefst drie awards: de Thuis in de Stad-prijs, de Prijs Bouw­heer en de […]

Ant­wer­pen krijgt eigen Cen­tral Park

Het Zwit­­sers-Bel­­gisch ont­werp­team ADR Architectes/Technum gaat de Gedemp­te Zui­der­dok­ken heraan­leg­gen. Het basis­ont­werp is een plein gewor­den met veel groen, water en ruim­te voor klein­scha­li­ge eve­ne­men­ten. Er komt ook een muse­u­mas en een ande­re laan moet de Schel­de met de stad ver­bin­den. “Dit is geen spek­ta­ke­l­ar­chi­tec­tuur maar een ont­werp met res­pect voor de his­to­ri­sche con­tou­ren van […]

Stads­park Ant­wer­pen wordt top­lo­ca­tie van de stad

Het Ant­werp­se Stads­park wordt gron­dig aan­ge­pakt. Dit najaar al wordt een deel van het groen ver­van­gen of opge­knapt. Met als doel dat het Stads­park opnieuw een top­lo­ca­tie wordt. Het park zal ook gro­ter wor­den door­dat het ‘Hel­den­plein’ in de groe­ne long wordt geïn­te­greerd. Dat is het uit­gangs­punt van een ana­ly­se die een gespe­ci­a­li­seerd bureau en […]

Ant­wer­pen plant record­aan­tal nieu­we bomen

Met 2.761 nieu­we bomen in het straat­beeld doet Ant­wer­pen het veel beter dan ande­re jaren. De bomen­tel­ler stond na het plant­sei­zoen van 2011 op 823 en in 2010 op 296. Een nieuw record sinds de tel­lin­gen drie jaar gele­den. “Het bestuur van Ant­wer­pen heeft in 2010 voor­ge­no­men om meer groen in de stad te krij­gen”, zegt […]

Ant­wer­pen plant­te in het afge­lo­pen jaar 1.700 bomen

De stad Ant­wer­pen is woens­dag begon­nen met het aan­plan­ten van veer­tig lin­de­bo­men op de groen­stro­ken tus­sen de woon­blok­ken in de wijk Lucht­bal in Ant­wer­pen. De sta­mom­trek van de nieu­we bomen in Lucht­bal zijn tus­sen de 20 en de 25 cen­ti­me­ter. “Bij nieu­we aan­plan­tin­gen kie­zen we steeds meer voor een gro­te­re boom­maat”, zegt Guy Lau­wers (sp.a), […]

Ant­wer­pen inves­teert in plan­ten en bomen

De stad Ant­wer­pen begon gis­te­ren met het aan­plan­ten van meer dan 27.000 plan­ten en 116 bomen. Het groen moet de leef­om­ge­ving aan­ge­na­mer maken. In janu­a­ri start­te de stad met de aan­plant van 132 nieu­we bomen. In het voor­jaar komen daar nog eens 116 bomen bij. Ver­vol­gens wor­den er ook 27.209 hees­ters geplant. Een woord­voer­der laat […]

Ant­wer­pen pro­moot groe­ne gevels om groe­ne stad te rea­li­se­ren

Om de bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren, heeft Ant­wer­pen ieder jaar een ‘soort van het jaar’. Dit jaar is er niet geko­zen voor een spe­ci­fie­ke dier- of plan­ten­soort, maar voor groe­ne gevels. Een gevel­tuin draagt bij aan de soor­ten­rijk­dom en aan een groe­ne­re straat, buurt en stad. Het hele jaar zul­len acti­vi­tei­ten rond groe­ne gevels wor­den geor­ga­ni­seerd. […]