Ant­wer­pen plant 1616 nieu­we bomen

Ant­wer­pen weet maar al te goed dat bomen belang­rijk zijn voor de leef­kwa­li­teit bin­nen de stad. Tij­dens de gro­te plantac­tie in het najaar van 2010 plant de stad dan ook 1616 bomen.

Omdat bomen onmis­baar zijn in Ant­wer­pen, levert de stad inspan­nin­gen om nieu­we bomen aan te plan­ten. Op 29 novem­ber start de boom­plantac­tie. Tij­dens deze actie plant de stad 1616 bomen, ver­spreid over alle dis­tric­ten. Afhan­ke­lijk van het weer kun­nen bepaal­de aan­plan­tin­gen wor­den ver­scho­ven naar het voor­jaar 2011.

Bomen bie­den meer­waar­de voor de stad
Bomen leve­ren zuur­stof, leg­gen stof­deel­tjes vast, bie­den bescher­ming tegen wind en zon, geven visu­e­le afscher­ming en opti­ma­li­se­ren de bodem- en water­kwa­li­teit. Daar­om doet de stad Ant­wer­pen er alles aan om een groen straat­beeld te creëren. Zo plant­te de stad vóór deze gro­te plantac­tie in 2010 al 893 bomen op haar grond­ge­bied.

 

Hoe­wel het onver­mij­de­lijk is dat bomen soms moe­ten wor­den geveld, plant de stad voor elke boom die ze op het open­baar domein velt, een nieuw exem­plaar — waar moge­lijk op dezelf­de loca­tie, anders in de onmid­del­lij­ke omge­ving.

Bron:
Apen Ant­wer­pen