Groe­ne daken geven dro­ge voe­ten in Ant­wer­pen

Ant­werps sche­pen Ludo Van Cam­pen­hout (Stads- en Groen­ont­wik­ke­ling van de stad Ant­wer­pen) legt in het Bel­gi­sche dag­blad De Mor­gen uit waar­om Ant­wer­pen vori­ge week geen last had van over­tol­lig regen­wa­ter tij­dens de hevi­ge regen­val. Alleen met een strik­te ste­den­bouw­kun­di­ge aan­pak, en het voor­zien van genoeg buf­fer­ca­pa­ci­teit door onder ande­re meer groen kan op lan­ge ter­mijn het water­pro­bleem duur­zaam wor­den gecon­tro­leerd.

De stad Ant­wer­pen ver­plicht­te onlangs groen­da­ken. “Veel men­sen den­ken dat dit een lou­ter esthe­ti­sche maat­re­gel is, maar zo’n ver­groe­ning heeft meer troe­ven. Zo kade­ren deze groen­da­ken onder meer in de strijd tegen waters­nood, in een glo­ba­le en ste­den­bouw­kun­di­ge visie. Die visie begint zijn vruch­ten af te wer­pen, waar­door Ant­wer­pen dit week­end gro­ten­deels gespaard bleef van waterel­len­de”, aldus Cam­penthout.

Groen in plaats van bebou­wing
“De water­pro­ble­ma­tiek en het demi­ne­ra­li­se­ren van de stad — met de keu­ze voor groen in plaats van bebou­wing — waren dan ook belang­rij­ke richt­snoe­ren voor ons Ruim­te­lij­ke Struc­tuur­plan Ant­wer­pen Ont­wer­pen, waar­bij we het groen en de par­ken als buf­fe­ren­de over­stro­mings­ge­bie­den herwaarderen.”

 

Elk dis­trict een park
Onder meer daar­om rea­li­seert de stad tegen 2012 in elk dis­trict een nieuw park. “Enkele daar­van vor­men heu­se land­schaps­ge­he­len, zoals het Stro­boer­park in Merk­sem: 170 hec­ta­re ofwel 170 keer de Ant­werp­se Groen­plaats. Ook op het ver­nieuw­de Rug­ge­veld wordt de schaar­se open ruim­te dub­bel gebruikt: als een sport­land­schaps­park en als over­stro­mings­val­lei voor de Schijn.”

Ver­har­ding hoofd­oor­zaak voor water­pro­ble­men
Het sys­te­ma­tisch ver­har­den van de bodem door asfal­te­ren en vol­bou­wen is een van de hoofd­oor­za­ken van de hui­di­ge water­pro­ble­men. Daar­om beperkt Ant­wer­pen het ver­har­den van voor­tui­nen en ter­ras­sen. Dat lijkt voor de betrok­ken bur­gers, die hun 20 vier­kan­te meter oprit met water­door­laat­ba­re mate­ri­a­len moe­ten aan­leg­gen, mis­schien een drup­pel op een gloei­en­de plaat. Maar met zo’n 3.000 bouw­ver­gun­nin­gen per jaar spre­ken we al snel over impo­san­te opper­vlak­ten.

Bron:
Morgen.be