Ant­wer­pen ver­plicht groe­ne daken

Wie van­af vol­gend jaar een plat dak aan­legt of ver­bouwt, is ver­plicht hier­van een groen dak te maken. Het sche­pen­col­le­ge heeft onlangs de nieu­we bouw­co­de voor 2011 goed­ge­keurd. Met deze nieu­we bouw­re­gels wil de stad de leef­baar­heid, de vei­lig­heid en de beeld­kwa­li­teit in de stad ver­ho­gen.

Wie van­af vol­gend jaar een plat dak aan­legt of ver­bou­win­gen ver­richt aan zijn bestaan­de plat dak, is ver­plicht dit te ver­groe­nen.

“De regel geldt voor alle nieuw­bou­wen en ver­bou­wings­wer­ken waar­voor men een ver­gun­ning moet aan­vra­gen”, ver­telt Ludo Van Cam­pen­hout (Open VLD), sche­pen van Stads­ont­wik­ke­ling.

 

 

 

 

Voor­de­len van groe­ne daken
“Een groen dak kan bestaan uit mos, Sedum of bomen en hees­ters op daken, maar het is dus niet zo dat we men­sen ver­plich­ten om een klein bos op hun dak te plan­ten Men­sen moe­ten geen extra beton gie­ten of ande­re maat­re­ge­len nemen om het dak te stut­ten. Het effect van zo’n groen dak is daar­en­te­gen wel immens. De twee groot­ste voor­de­len zijn het iso­le­ren­de effect en de ver­traag­de afwa­te­ring. Groe­ne daken hou­den het hemel­wa­ter een tijd­lang vast, waar­door het tra­ger in de rio­le­rin­gen vloeit. Bij hevi­ge regen­val gaan we hier zeker en vast voor­deel uit halen. Boven­dien dra­gen groe­ne daken ook bij tot een bete­re lucht­kwa­li­teit.”

Bron:
Het Nieuws­blad