Park Spoor Noord wint Emb­den Award voor stads­plan­ning

Park Spoor Noord in Ant­wer­pen werd op het ISOCARP World Plan­ning Con­gress in Rot­ter­dam bekroond met de Sam van Emb­den Award voor stads­plan­ning.
Het is niet de eer­ste keer dat Park Spoor Noord in de prij­zen valt. In 2009 kreeg het pro­ject maar liefst drie awards: de Thuis in de Stad-prijs, de Prijs Bouw­heer en de UDi­TE Know­led­ge sha­ring award. Daar­naast kreeg Park Spoor Noord ook drie nomi­na­ties: in 2010 voor de VRP Plan­nings­prijs en voor ‘Publie­ke Ruim­te – Steun­punt stra­ten’ en in 2013 voor de Regio­S­tars Awards in de cate­go­rie ‘City­star – Inte­gra­ted appro­a­ches to sustai­na­ble urban devel­op­ment’: ‘Park Spoor Noord’.
Voor­al de betrok­ken­heid en inspraak van de buurt­be­wo­ners vie­len in de smaak bij de jury van de Sam van Emb­den Award. De stad kon 18 hec­ta­re ver­wer­ven in ruil voor de bouw­rech­ten voor de rest van het gebied (6 hec­ta­re). In samen­spraak met de inwo­ners wer­den stads­plan­ners Ber­nar­do Sec­chi en Paola Viga­no aan­ge­steld om deze brown­field om te bou­wen tot een park.
“Het open karak­ter van het park bena­drukt en ver­sterkt het publie­ke karak­ter. Het gebruik van het park door ver­schil­len­de men­sen, draagt bij aan de uit­zon­der­lij­ke kwa­li­teit. Park Spoor Noord is het bewijs dat cre­a­tie­ve inter­ac­tie en copro­duc­tie tus­sen inwo­ners en ande­re sta­ke­hol­ders aan de ene kant en een kwa­li­ta­tief ont­werp aan de ande­re kant een mooi voor­beeld vor­men voor stads­ont­wik­ke­ling”, stel­len de jury­le­den.
Over ISOCARP
ISOCARP (Inter­na­ti­o­nal Soci­e­ty of City and Regi­o­nal Plan­ners) is een con­gres waar­bij stads­plan­ners uit meer dan 80 lan­den bij elkaar komen. Dit jaar werd de 50ste ver­jaar­dag van het con­gres gevierd. Hier­voor ver­sprei­den de stads­plan­ners zich over twaalf ver­schil­len­de Euro­pe­se gast­ste­den die elk rond een the­ma werk­ten eigen aan de stad. In 2008 won Ant­wer­pen de ‘ISOCARP Award for Excel­len­ce in Plan­ning’ voor het Ruim­te­lijk Struc­tuur­plan met onder meer het Schip­pers­kwar­tier en de omge­ving van het sta­ti­on Ant­wer­pen-Cen­traal.
Bron: cgconcept.be