Stads­park Ant­wer­pen wordt top­lo­ca­tie van de stad

Het Ant­werp­se Stads­park wordt gron­dig aan­ge­pakt. Dit najaar al wordt een deel van het groen ver­van­gen of opge­knapt. Met als doel dat het Stads­park opnieuw een top­lo­ca­tie wordt.

Het park zal ook gro­ter wor­den door­dat het ‘Hel­den­plein’ in de groe­ne long wordt geïn­te­greerd. Dat is het uit­gangs­punt van een ana­ly­se die een gespe­ci­a­li­seerd bureau en het stads­be­stuur heb­ben gemaakt. Het roman­ti­sche en his­to­ri­sche karak­ter van het park blijft bewaard.

Hore­ca
Er komt hore­ca in het park, er wor­den publie­ke toi­let­ten gebouwd en het groe­ne hart van de stad krijgt meer ruim­te.

Aan­plant
De klei­ne­re ingre­pen — zoals over­bo­dig groen ver­wij­de­ren en nieuw groen aan­plan­ten — gebeu­ren dit najaar al. In vier fasen wordt de rest van het park aan­ge­pakt. Buurt­be­wo­ners zul­len inspraak krij­gen bij het opknap­pen van het Stads­park.

Bron:
Gazat van Ant­wer­pen