Ant­wer­pen pro­moot groe­ne gevels om groe­ne stad te rea­li­se­ren

Om de bio­di­ver­si­teit te bevor­de­ren, heeft Ant­wer­pen ieder jaar een ‘soort van het jaar’. Dit jaar is er niet geko­zen voor een spe­ci­fie­ke dier- of plan­ten­soort, maar voor groe­ne gevels. Een gevel­tuin draagt bij aan de soor­ten­rijk­dom en aan een groe­ne­re straat, buurt en stad.

Groene gevelHet hele jaar zul­len acti­vi­tei­ten rond groe­ne gevels wor­den geor­ga­ni­seerd. Er wor­den info­ses­sies gege­ven en om men­sen inspi­ra­tie te bezor­gen, zal het Eco­huis ook een tij­de­lij­ke foto­ten­toon­stel­ling orga­ni­se­ren en zijn er wan­de­lin­gen langs groe­ne plek­jes.
 
Gra­tis start­pak­ket­ten gevel­tuin­tjes
Tus­sen 15 en 29 febru­a­ri kun­nen Ant­wer­pe­naars een gra­tis start­pak­ket voor een gevel­tuin­tje aan­vra­gen. Ieder­een zon­der voor­tuin die voor zijn gevel een vrije ruim­te heeft van min­stens 1,8 meter breed, kan het pak­ket aan­vra­gen. In de twee­de helft van april kun­nen bewo­ners dan het gra­tis pak­ket afha­len op één van de afhaal­pun­ten. Elk pak­ket bevat een gese­lec­teer­de klim­plant, klim­rek en pot­grond en advies over het plan­ten.

Financiële onder­steu­ning
Buren die in straat­ver­band inschrij­ven met min­stens acht per­so­nen krij­gen boven­op het start­pak­ket ook lage plan­ten of financiële onder­steu­ning.

Voor­gaan­de jaren ston­den de boom, de egel, de spin en de mus al eens cen­traal. Het jaar wordt afge­trapt met een gra­tis gevel­tuin­ac­tie.

Meer infor­ma­tie over groe­ne gevels in Ant­wer­pen »

Bron:
Stad Ant­wer­pen/ De Stan­daard