Ant­wer­pen plant record­aan­tal nieu­we bomen

Met 2.761 nieu­we bomen in het straat­beeld doet Ant­wer­pen het veel beter dan ande­re jaren. De bomen­tel­ler stond na het plant­sei­zoen van 2011 op 823 en in 2010 op 296. Een nieuw record sinds de tel­lin­gen drie jaar gele­den.

“Het bestuur van Ant­wer­pen heeft in 2010 voor­ge­no­men om meer groen in de stad te krij­gen”, zegt Isis Mul­le­man van het kabi­net van sche­pen van Stads- en Buurt­on­der­houd Guy Lau­wers (SP.A).“Bovendien zou voor elke gerooi­de boom onmid­del­lijk een nieu­we in de buurt moe­ten geplaatst wor­den. Die belof­te heb­ben we tot nu toe kun­nen waar­ma­ken.”

3.730 stuks
Tus­sen 1 novem­ber 2011 en 30 april 2012 plant­te de stad 3.730 bomen en rooi­de 969 stuks. De mees­te bomen kwa­men in het dis­trict Merk­sem, waar er alleen al voor het Laag­land­park 1.000 exem­pla­ren wer­den opzij­ge­zet. 1.140 ande­re bomen staan ver­spreid over de negen Ant­werp­se dis­tric­ten waar­van de helft in het dis­trict Ant­wer­pen.

Bron:
Nieuws­blad