Ant­werp­se Sky Buil­ding ver­duur­zaamt met ‘Neder­land­se’ groe­ne gevel

Het kan­toor­pand Sky Buil­ding in Ant­wer­pen wordt getrans­for­meerd tot een duur­za­me werk­om­ge­ving met een groe­ne gevel van het Neder­land­se bedrijf Sem­per­green.
De gevel­be­plan­ting maakt gebruik van hemel­wa­ter dat op het dak van het kan­toor­ge­bouw wordt opge­van­gen en her­ge­bruikt voor irri­ga­tie. Het regen­wa­ter wordt naar een water­put van 20.000 liter geleid. De groot­te van deze water­put is bepaald aan de hand van het neer­slag­mo­del van Ant­wer­pen.
De water­put beschikt over een pomp met sen­so­ren. De com­pu­ter­ge­stuur­de pomp maakt het moge­lijk om de plan­ten van water te voor­zien. Hier­door krij­gen de plan­ten pre­cies wat ze nodig heb­ben zon­der gebruik te maken van lei­ding­wa­ter.
Duur­za­me leef­om­ge­ving
Vol­gens Sem­per­green sluit de instal­la­tie van de groe­ne gevel aan bij de beleids­plan­nen van Ant­wer­pen. Zo heeft het stads­be­stuur zich tot doel gesteld om Ant­wer­pen de meest aan­trek­ke­lij­ke leef­om­ge­ving te maken voor bewo­ners en bezoe­kers. Het bedrijf ver­wacht met het pilot­pro­ject in Sky Buil­ding meer­de­re gebou­wen in de stad van de groe­ne gevels te voor­zien.
Voor het ont­werp van de groe­ne voor­ge­vel van Sky Buil­ding is het archi­tec­ten­bu­reau Conix RDBM Archi­tects ver­ant­woor­de­lijk. De gevel krijgt ver­schil­len­de inheem­se plan­ten. Deze plan­ten zijn gese­lec­teerd in over­leg met het bedrijf Ambi­us BeLux, inge­ni­eurs­bu­reau Antea Group en AG Ves­pa | Stads­pro­jec­ten.