Groe­ne Stad Frank­furt boven­aan lijst duur­za­me ste­den

Rot­ter­dam en Amster­dam ein­di­gen op 4 en 5
Twee Neder­land­se ste­den, Rot­ter­dam en Amster­dam, beho­ren tot de eer­ste vijf (vier en vijf) op de rang­lijst van ‘duur­za­me ste­den’. Inge­ni­eurs­bu­reau Arca­dis heeft de rang­lijst van 50 wereld­ste­den opge­steld, aan de voor­avond van de VN-con­fe­ren­tie die in sep­tem­ber 2015 de nieu­we duur­zaam­heids doel­stel­lin­gen voor de komen­de jaren gaat vast­stel­len, als opvol­ger van de beken­de Mil­len­ni­um Goals.
Aan de hand van para­me­ters die samen te vat­ten zijn als ‘Peo­p­le, Pla­net, Pro­fit’ (en waar onge­twij­feld wel het een en ander over op te mer­ken zal zijn) geeft het Arca­dis team de Duit­se stad Frank­furt uit­ein­de­lijk de hoog­ste sco­re. Op de twee­de plaats komt Kopen­ha­gen, der­de is Lon­den. De hoge klas­se­ring van Frank­furt is voor­al ook toe te schrij­ven aan het ‘groe­ne’  karak­ter van de stad. Het Arca­dis rap­port her­in­ner eraan dat Frank­furt zich pro­fi­leert als ‘Groe­ne Stad’, dat de stad 8000 hec­ta­re bos telt en dat een der­de van het ste­de­lijk opper­vlak bestaat uit ‘groen’. In 2014 werd Frank­furt dan ook uit­ge­roe­pen tot ‘Euro­pe­se bomenstad’.
De top­po­si­tie op de rang­lijst heeft Frank­furt uit­ein­de­lijk te dan­ken aan het feit dat de stad niet alleen hoog scoort op Peo­p­le en Pla­net, twee invals­hoe­ken waar het groe­ne karak­ter van de stad een rol speelt, maar ook op Pro­fit. Een posi­tie­ve fac­tor is ver­der het feit dat het wonen in Frank­furt niet zo schrik­ba­rend duur is als in veel ande­re ste­den die hoog sco­ren op ‘Pro­fit’. De hoge sco­re van Rot­ter­dam – dat ein­digt boven­aan de lijst op het gebied van ‘Peo­p­le’ – is ook mede te dan­ken aan de betrek­ke­lijk lage huis­ves­tings­kos­ten.
Euro­pe­se ste­den staan fier boven­aan de Arca­dis-index; na Frank­furt vol­gen, voor Rot­ter­dam en Amster­dam, Kopen­ha­gen en Lon­den. Azi­a­ti­sche ste­den nemen zowel hoge (Seoel, Hong Kong en Singap­oo­re bij de eer­ste tien) als de laag­ste (Manil­la, Bom­bay, Wuhan en New Del­hi) in. Als aller­laag­ste ein­digt Nai­ro­bi, de hoofd­stad van Kenia. Ove­ri­gens valt het op dat Ame­ri­kaan­se ste­den vrij beschei­den sco­ren. New York bij­voor­beeld komt niet ver­der dan een twin­tig­ste plek, hoe­wel de stad wel wordt gepre­zen voor een plan dat eige­na­ren van wonin­gen met groe­ne daken een belas­ting­voor­deel in het voor­uit­zicht stelt.
John J. Bat­ten, Glo­bal Cities direc­tor van Arca­dis, omschrijft het doel van de ope­ra­tie Sustai­na­ble Cities Index als ‘bestuur­ders van ste­den hel­pen hun pri­o­ri­tei­ten te bepa­len en wegen te vin­den naar duur­za­me ont­wik­ke­ling’. Een aan­be­ve­ling kun­nen we alvast des­til­le­ren uit het hel­der gepre­sen­teer­de rap­port: Alleen een Groe­ne Stad is een duur­za­me stad!