Groe­ne jun­gle op Slo­ter­dijk?

Sta­ti­on Slo­ter­dijk in Amser­dam-West moet een groe­ne jun­gle wor­den. Althans, als het aan de Par­tij voor de Die­ren Amster­dam ligt. Wie nu door dit gebied loopt, kijkt aan tegen een grij­ze mas­sa van beton­nen pila­ren en muren. Dat moet en kàn anders, vindt Amster­dams PvdD voor­man Johnas van Lam­me­ren. Het plan­ten van klim­op, die op den duur een groen woud vormt, is goed voor mens en dier.
‘Rei­zi­gers die sta­ti­on Slo­ter­dijk bezoe­ken kij­ken al jaren tegen dat beton aan. Het is één gro­te muur van grij­ze steen. Wij wil­len dat daar snel ver­an­de­ring in komt’, zegt de Amster­dam­se Par­tij voor de Die­ren-voor­man Johnas van Lam­me­ren. Het plan­ten van klim­op is de oplos­sing. ‘Sta­ti­on Slo­ter­dijk heeft een beton­nen spoor­vi­a­duct van 3,3 kilo­me­ter lang! Een depri­me­rend beeld als je er rond­loopt. Meer groen is goed voor mens en dier.’ De Par­tij voor de Die­ren wil van alle pila­ren een groe­ne jun­gle maken. Van Lam­me­ren: ‘De klim­op groeit als kool, gaat snel de hoog­te in en zal de pila­ren – en daar­mee de hele omge­ving — een totaal ander uiter­lijk geven’.
Met het plan van de Par­tij voor de Die­ren, waar­voor de par­tij een ini­ti­a­tief­voor­stel heeft inge­diend in de gemeen­te­raad, gaat Amster­dam ook nog eens wereld­wij­de trends ach­ter­na. Zo is het gebruik van klimop­plan­ten in ste­den als Syd­ney en Singapo­re al jaren nor­maal. ‘We zien nu al dat ande­re wereld­ste­den zoals Lon­den meer groen omar­men. Amster­dam kan natuur­lijk niet ach­ter­blij­ven’, aldus Van Lam­me­ren. De Par­tij voor de Die­ren maakt zich al jaren hard voor het ver­groe­nen van de hoofd­stad: van het laten ont­staan van stads­land­bouw tot aan het aan­leg­gen van post­ze­gel­parkjes. De groe­ne jun­gle komt daar nu bij. ‘Klimop­plan­ten op de 140 pila­ren bij Slo­ter­dijk zor­gen ook voor meer bio­di­ver­si­teit. Door deze plant komen er op den duur name­lijk meer vlin­ders en vogels naar het gebied.’
In het ini­ti­a­tief­voor­stel heeft de frac­tie alles uit­ge­werkt. ‘Ons plan past bin­nen het groe­ne beleid van het col­le­ge van D66, VVD en SP. Zij wil­len ook meer ruim­te voor groen in de stad. Wij vin­den dat de groe­ne jun­gle daar een onder­deel van is’, legt Van Lam­me­ren uit. De par­tij ver­wacht dat ande­re par­tij­en in de raad het ini­ti­a­tief zul­len omar­men. ‘Wie kan hier nou tegen zijn? We maken het aan­zicht van de omge­ving Slo­ter­dijk mooi­er en beter voor de men­sen, en we zor­gen voor meer bio­di­ver­si­teit in de stad. Dit zijn dus twee vlie­gen in een klap.’
Een voor­beeld van begroei­de pila­ren uit Syd­ney (bron: http://www.australiandesignreview.com):