Ver­ti­ca­le school­tui­nen ver­o­ve­ren Amster­dam

Gebrek aan vier­kan­te meters ruim­te is geen excuus meer voor gebrek aan groen in de stad! Sinds sep­tem­ber 2014 zijn in Amster­dam de eer­ste scho­len voor­zien van een ver­ti­ca­le school­tuin: de der­de dimen­sie doet haar intre­de bij de ver­groe­ning van onze leef­om­ge­ving. Gesti­mu­leerd door onder ande­re de gemeen­te Amster­dam, Tri­odos Foun­da­ti­on, Coren­don en het Prins Bern­hard Cul­tuur­fonds heb­ben vier enthou­si­as­te ini­ti­a­tief­ne­mers een onder­ne­ming opge­richt die heet ‘Natuur op je Muur’. En dat geeft pre­cies weer wat ze beo­gen. Plan­ten en plant­jes ver­ti­caal, op de huis- of school­muur aan­bren­gen, zodat in eer­ste instan­tie school­kin­de­ren – maar uit­ein­de­lijk ieder­een die een huis met muren tot zijn beschik­king heeft, zijn eigen aard­bei­en, bloe­men en wat je maar wil kan plan­ten, ver­zor­gen en, uit­ein­de­lijk, oog­sten.
De Sint Jan­school in De Baars­jes in Amster­dam-West was in sep­tem­ber de eer­ste Amster­dam­se school waar een ver­ti­ca­le moes­tuin offi­ci­eel in gebruik werd geno­men. Intus­sen zijn er nog twee, plus een kin­der­op­vang en (veel) meer zul­len vol­gen, als de ini­ti­a­tief­ne­mers van ‘Natuur op je muur’ hun zin krij­gen. Van­zelf­spre­kend heeft Natuur op je muur een eigen web­si­te (www.natuuropjemuur.nl). Het hele ver­haal werd op 28 decem­ber 2014 nog eens uit­ge­legd in het VARA-radio­pro­gram­ma Vroe­ge Vogels, luis­ter hier terug.