100.000 tul­pen fleu­ren Amster­dam op

Hon­derd­dui­zen­den tul­pen zul­len in april op tal van plek­ken de stad opleu­ken. Eind maart gaat name­lijk de eer­ste edi­tie van het Tulp Fes­ti­val van start.

Het fes­ti­val is bedacht door tuin­ont­wer­per Sas­kia Albrecht. Zij kwam op het idee om een groots tul­pen­fes­ti­val te orga­ni­se­ren in navol­ging van een soort­ge­lijk fes­ti­val in Istan­boel. Daar plant de gemeen­te 14 mil­joen tul­pen, voor iede­re inwo­ner één. De eer­ste edi­tie in Amster­dam zal het doen met ruim een half mil­joen, maar het stre­ven is dat er in de toe­komst voor iede­re Amster­dam­mer een tulp wordt geplant.
Bij­na alle musea, een aan­tal pro­mi­nen­te hotels, waar­on­der het Wal­dorf Asto­ria en Amstel Hotel, en de stads­de­len Cen­trum, Noord en Zuid doen mee. Zo zul­len er tien­dui­zen­den tul­pen in het Von­del­park te zien zijn. Artis rolt ter ere van het fes­ti­val een tapijt van ruim 52.000 tul­pen uit op het publie­ke­lijk toe­gan­ke­lij­ke Arti­s­plein. De bedoe­ling is dat het fes­ti­val in de komen­de jaren uit­breidt in de hele stad.
Het afge­lo­pen najaar zijn er ruim 400.000 tul­pen­bol­len geplant. Deze wor­den aan­ge­vuld met ruim 100.000 tul­pen in pot­ten die gedu­ren­de april zul­len bloei­en. De tul­pen zijn te zien in ver­schil­len­de stads­de­len, musea en ande­re instel­lin­gen op plei­nen en in tui­nen. De eer­ste edi­tie van het Tulp Fes­ti­val wordt op 31 maart fees­te­lijk geo­pend op het Arti­s­plein.
 
Bron: RTV Noord-Hol­land