Water­ber­gen­de groen­strook op de zui­d­as in Amster­dam

Een pri­meur voor Amster­dam: aan de Zui­de­lij­ke Wan­del­weg op de Zui­d­as wordt op maan­dag 7 novem­ber een water­ber­gen­de groen­strook geo­pend die nu 56.000 liter en straks zelfs 130.000 liter water kan opvan­gen. Daar­door heb­ben de bewo­ners geen water­over­last bij hoos­bui­en. De groen­strook is de eer­ste in zijn soort in Neder­land. Het is de bedoe­ling dat […]

Park om de Hoek mid­del tegen 85.000 een­za­me Amster­dam­mers

Amster­dam­mers heb­ben een voor­heen ver­steen­de plek op de Wibautstraat zelf ver­an­derd in een buurt­park. Het is de start van een nieu­we manier van samen­wer­ken tus­sen bewo­ners, bedrij­ven en over­heid om de open­ba­re ruim­te beter vorm te geven. Amster­dam heeft meer dan 300 poten­ti­ë­le loca­ties voor buurt­par­ken. Dit zijn vaak ver­steen­de plek­ken die geen func­tie heb­ben […]

Natuur doet het goed in Amster­dam

Het gaat steeds beter met de natuur in Amster­dam, zo blijkt uit het boek­je ‘Amster­dam­se Natuur­waar­den in kaart’ (zie bij­la­ge). Deze Natuur­waar­den­kaart beschrijft hoe de natuur ervoor staat in de stad zelf, en in het Amster­dam­se bos. Voor­al aan de rand van de stad en in de par­ken neemt de bio­di­ver­si­teit toe, en de kade­mu­ren […]

7 sep­tem­ber 2016: open dag op álle school­tui­nen in Amster­dam

Kom kij­ken, rui­ken en proe­ven van de weel­de van de tuin! Alle 13 school­tui­nen die Amster­dam rijk is, hou­den open dag op woens­dag 7 sep­tem­ber. Para­dijs in de stad Per jaar tui­nie­ren bij­na 7000 basis­school­leer­lin­gen (groep 6/7) op één van de 13 Amster­dam­se school­tui­nen. Het school­tuin­werk start jaar­lijks in janu­a­ri en duurt tot decem­ber. Tij­dens […]

‘Ver­bor­gen’ en groen jaren 70 hotel opent in Amster­dam 

Ont­span­nen in een hotel in de brui­sen­de hoofd­stad van ons land, maar toch met een groen uit­zicht? Dat kan van­af deze maand op de nieuw­ste loca­tie van Hotel V. Op de Fizeau­straat in Amster­dam heeft een jaren 70 pand, ont­wor­pen door de gere­nom­meer­de archi­tect Piet Zanstra, na 12 jaar leeg­stand een nieuw leven gekre­gen. Mir­jam Espi­no­sa, […]

De Sto­pe­ra in Amster­dam krijgt een groe­ne gevel

Een klein jaar gele­den dien­de raads­lid Jas­per Groen een voor­stel in om de Amster­dam­se Sto­pe­ra te ver­an­de­ren in ‘Han­gen­de Tui­nen aan de Amstel’. Gis­te­ren besprak de com­mis­sie een voor­stel van het col­le­ge over de ver­bou­wing van de Sto­pe­ra, waar­in het voor­stel van Groen­Links wordt over­ge­no­men. Groen­Links is ver­heugd dat deze ver­groe­nings­slag gemaakt wordt. Door een […]

Groe­ne­re tui­nen hel­pen Amster­dam bij strijd tegen (regen)wateroverlast

Ver­groe­ning van de ste­de­lij­ke omge­ving, bij­voor­beeld door daken en gevels te beplan­ten en tegel­plaats­jes te ver­van­gen door gazons, is een beken­de en beproefd strijd­mid­del tegen de nega­tie­ve gevol­gen van kli­maat­ver­an­de­ring. Maar wat de bur­ger zelf con­creet kan doen om op zijn eigen vier­kan­te meters over­last en scha­de, bij­voor­beeld door regen­wa­ter, tegen te gaan, is nog […]

Wibautstraat krijgt proef­tuin voor groe­ne daken

De Hoge­school van Amster­dam en de Know­led­ge Mile open­den don­der­dag­mid­dag offi­ci­eel het ‘Dak­lab’, een groen dak op HvA-loca­­tie Ben­no Prem­se­la­huis aan het Rhijnspoor­plein. In deze dak­tuin wordt ‘roof­food’ ver­bouwd en zijn sen­so­ren aan­ge­bracht om onder ande­re zon­licht, tem­pe­ra­tuur en bodem­voch­tig­heid te meten. Stu­den­ten en vmbo-leer­­lin­­gen gaan er daar­naast onder­zoek doen naar plan­ten. Groe­ne daken en […]

Amster­dam wint twee Gou­den Zwa­lu­wen

Op 9 juni reik­te de Ver­e­ni­ging Neder­lands Cul­tuur­land­schap (VNC) drie Gou­den Zwa­lu­wen uit aan orga­ni­sa­ties die zich ver­dien­ste­lijk heb­ben gemaakt om natuur in de straat, wijk of stad te bevor­de­ren. Amster­dam sleep­te twee prij­zen in de wacht: één voor de groe­ne trans­for­ma­tie van het Orly­plein voor Sta­ti­on Slo­ter­dijk en één voor het werk van de […]

Open week op de school­tui­nen in Amster­dam

Van 20 t/m 24 juni vindt de ‘Open week School­tui­nen Amster­dam’ plaats. Een mooie gele­gen­heid voor zowel ouders als kin­de­ren om samen de Amster­dam­se school­tuin­tjes te bewon­de­ren en een tuin­les mee te maken. U bent die week wel­kom van 08.00 tot 16.00 uur in één van de tui­nen. Alvast voor in de agen­da: op woens­dag […]