Wibautstraat krijgt proef­tuin voor groe­ne daken

De Hoge­school van Amster­dam en de Know­led­ge Mile open­den don­der­dag­mid­dag offi­ci­eel het ‘Dak­lab’, een groen dak op HvA-loca­tie Ben­no Prem­se­la­huis aan het Rhijnspoor­plein. In deze dak­tuin wordt ‘roof­food’ ver­bouwd en zijn sen­so­ren aan­ge­bracht om onder ande­re zon­licht, tem­pe­ra­tuur en bodem­voch­tig­heid te meten. Stu­den­ten en vmbo-leer­lin­gen gaan er daar­naast onder­zoek doen naar plan­ten.
Groe­ne daken en Amster­dam
Groe­ne daken zijn hard nodig om Amster­dam kli­maat­be­sten­dig te maken. De ste­nen stad is niet uit­ge­rust op de hit­te­stress en hoos­bui­en, die het gevolg zijn van kli­maat­ver­an­de­ring. Een groen dak zorgt voor ver­koe­ling, werkt als ‘water­buf­fer’ en draagt bij aan de bio­di­ver­si­teit. Daar­naast neemt het (fijn)stofdeeltjes en CO2 op.
Bui­ten­plek voor ieder­een
Aan de Wibautstraat werd don­der­dag zo’n groen dak offi­ci­eel geo­pend: het Dak­lab, op de vier­de ver­die­ping van onder­wijs­lo­ca­tie Ben­no Prem­se­la­huis. ‘Meest­al zijn groe­ne daken niet toe­gan­ke­lijk, waar­door bewo­ners er niet eens van­af weten,’ legt pro­ject­ma­na­ger Maar­ten Terpstra uit van de HvA en het Amster­dam Cre­a­ti­ve Indu­stries Net­work (ACIN). ‘Dit Dak­lab wordt juist een bui­ten­plek voor ieder­een die wil expe­ri­men­te­ren met groen­voor­zie­ning en inno­va­ties voor daken.’
Thee en data oog­sten
Op het Dak­lab ligt het CO2-opne­men­de mine­raal oli­vijn, dat eruit­ziet als groen zand en door de aar­de gemengd zit. Als ‘roof­food’ wor­den nu drie soor­ten munt ver­bouwd, die door de mede­wer­kers en stu­den­ten in het gebouw wordt gebruikt voor munt­thee. Komend stu­die­jaar gaan stu­den­ten van de lera­ren­op­lei­ding Bio­lo­gie samen met vmbo-leer­lin­gen onder­zoek doen naar plant­jes. Stu­den­ten van de oplei­ding Com­mu­ni­ca­ti­on and Mul­ti­me­dia Design (CMD) zijn ook betrok­ken bij het Dak­lab met een pro­ject om de bij­en­po­pu­la­tie te bescher­men. Groe­ne daken trek­ken name­lijk bij­en en vlin­ders aan.
Dak­lab
‘Naast thee oog­sten we ook data’, zegt Maar­ten Terpstra. Stu­den­ten van de minor Intel­li­gent Envi­ron­ments heb­ben op het Dak­lab sen­so­ren aan­ge­bracht die zon­ne­schijn, tem­pe­ra­tuur en de grond­voch­tig­heid regi­stre­ren. Ook wor­den beel­den van het dak vast­ge­legd. Zo kun­nen de stu­den­ten onder ande­re het ver­schil in tem­pe­ra­tuur meten tus­sen het begroei­de en onbe­groeid dak. Bij hit­te kan de tem­pe­ra­tuur van een plat dak wel oplo­pen tot 70 gra­den, bij een begroeid dak blijft de tem­pe­ra­tuur naar ver­wach­ting rond de 37 gra­den. Lec­tor Jeroen Kluck van de HvA doet onder­zoek naar hit­te­stress en is daar­om ook betrok­ken bij het Dak­lab.
Amster­dam Rain­p­roof werkt mee
Amster­dam Rain­p­roof is part­ner van het Dak­lab. Groen­voor­zie­ning is name­lijk essen­ti­eel voor afwa­te­ring in de stad, en zorgt ervoor dat het riool niet over­loopt. Aan­ge­zien 40 pro­cent van het Amster­dam­se opper­vlak dak is, is dit bij uit­stek de plek om Amster­dam regen­be­sten­dig te maken.
Samen­wer­king en rea­li­sa­tie
Het Dak­lab is een samen­wer­king tus­sen de Hoge­school van Amster­dam, Rain­p­roof en de Know­led­ge Mile. De rea­li­sa­tie is in samen­wer­king met Dak­Dok­ters, Grown Down Town en greenS­and. Bij de ope­ning van het Dak­lab op don­der­dag­mid­dag wer­den de aan­we­zi­gen getrak­teerd op het een expe­ri­ment met regen­wa­ter door Media­LAB-stu­den­ten, name­lijk het met regen­wa­ter gebrou­wen bier Hemels Water.
bron: duurzaam-actueel.nl