7 sep­tem­ber 2016: open dag op álle school­tui­nen in Amster­dam

Kom kij­ken, rui­ken en proe­ven van de weel­de van de tuin! Alle 13 school­tui­nen die Amster­dam rijk is, hou­den open dag op woens­dag 7 sep­tem­ber.
Para­dijs in de stad
Per jaar tui­nie­ren bij­na 7000 basis­school­leer­lin­gen (groep 6/7) op één van de 13 Amster­dam­se school­tui­nen. Het school­tuin­werk start jaar­lijks in janu­a­ri en duurt tot decem­ber.
Tij­dens de open dag laten de kin­de­ren hun tuin­tje zien aan ouders, fami­lie en vrien­den. Ook buurt­be­wo­ners en ande­re belang­stel­len­den zijn van har­te wel­kom. Ieder tuin­tje ziet er mooi uit na het har­de werk van de kin­de­ren, een heus groen­te- en bloe­men­pa­ra­dijs in de stad.
Acti­vi­tei­ten
Op iede­re tuin wor­den acti­vi­tei­ten geor­ga­ni­seerd. Een greep uit de acti­vi­tei­ten: speel het groen­te-memo­ry­spel, bak een piz­za, luis­ter naar het ver­haal van de imker, maak een kaars van bij­en­was, of proef de heer­lij­ke school­tuin­soep.
Tijd­stip
De mees­te school­tui­nen zijn open van­af woens­dag­mid­dag tot begin van de avond. De Vink­school­tuin is op zon­dag 28 augus­tus a.s. al geo­pend tij­dens de Park­dag van park Fran­ken­dael.
Bron: Amsterdam.nl