Water­ber­gen­de groen­strook op de zui­d­as in Amster­dam

Een pri­meur voor Amster­dam: aan de Zui­de­lij­ke Wan­del­weg op de Zui­d­as wordt op maan­dag 7 novem­ber een water­ber­gen­de groen­strook geo­pend die nu 56.000 liter en straks zelfs 130.000 liter water kan opvan­gen. Daar­door heb­ben de bewo­ners geen water­over­last bij hoos­bui­en. De groen­strook is de eer­ste in zijn soort in Neder­land. Het is de bedoe­ling dat hij op meer­de­re plek­ken in de stad wordt aan­ge­legd.
Er valt steeds vaker veel regen. Dat leidt tot water­over­last, zoals onder­ge­lo­pen kel­ders. Omdat de groen­strook 35 cen­ti­me­ter lager ligt dan de omge­ving, kan hij regen­wa­ter opvan­gen van de wegen en daken in de buurt. De groen­strook kan bij een hoos­bui zelfs even in een beek ver­an­de­ren.
Geen water in huis
Het water blijft maxi­maal 24 uur in de ber­ging en daar­na stroomt het lang­zaam weg naar het opper­vlak­te­wa­ter en infil­treert het in de bodem. Als bij een zwa­re bui de strook dreigt te over­stro­men, stroomt het via een over­stort het riool in. Dit voor­komt dat het water de hui­zen in stroomt.
Het hele jaar groen
Het unie­ke aan de strook is dat het opvan­gen van water wordt gecom­bi­neerd met een hoog­waar­di­ge inrich­ting van het groen. De groen­strook is beplant met plan­ten die tegen veel water kun­nen en het hele jaar groen zijn. De plan­ten kun­nen zelfs een tijd­je onder water staan.
Bron: gemeen­te Amster­dam