Berichten

Het Groene Huis in Park Schothorst werd dit weekend officieel geopend en om dat te vieren waren er al de hele week activiteiten. Het voormalige Centrum voor Natuur en Milieueducatie in de oude boerderij was onherstelbaar na de brand. De laatste twee jaar is er hard gewerkt aan het Groene Huis, het vernieuwde centrum. Op zondag mocht burgemeester Bolsius als openingshandeling in een hoogwerker een vogelkastje plaatsen in de schoorsteen; via een webcam kan worden gevolgd of dit vogels gaat verleiden om er nestje in te maken.
De dag ervoor was het de beurt aan natuurverenigingen om voor de ‘1000 soortenjacht’ in de omgeving de diversiteit van de natuur in kaart te brengen. Na vooroverleg in het Groene Huis trokken ze er in groepjes op uit om vogels te spotten, dan wel insecten of slakjes te tellen. Een bijzondere rol voor Christophe Brochard, Frans van geboorte, deskundig in veel diersoorten, maar vooral in insectenlarven en libellen. Net zo expressief als de bekende Freek Vonk wist hij iedereen mee te krijgen in zijn enthousiasme over de nietige beestjes die uit de vijver bij Park Schothorst te voorschijn kwamen. Aan het eind van de dag werd het resultaat met de microscoop bekeken en in de computer verwerkt zodat op een later moment opnieuw gekeken kan worden hoe de natuur zich ontwikkelt.
Bron: stadamersfoort.nl, Foto: Cees Wouda

Amersfoort kreeg er de afgelopen twaalf jaar in 27 projecten zo’n 175 hectare extra bij aan nieuw natuur-, water- en recreatiegebied. Ook bestaande groenzones, cultuurhistorische landschappen en stadsparken zijn gerenoveerd. Bovendien is er voor ruim 60 km aan nieuwe wandel- en fietsmogelijkheden aangelegd, inclusief nieuwe recreatieve verbindingen tussen stad en omgeving. Dat is het resultaat van het uitvoeringsprogramma Groene Stad 2004-2015, dat op vrijdag 22 april feestelijk werd afgesloten in het nieuwe Groene Huis op landgoed Schothorst.
Uitvoeringsprogramma Groene Stad 2004-2015
De projecten en het uitvoeringsprogramma kregen destijds vorm wegens de ‘oprukkende stad’ en de positie van groengebieden, waterwegen en recreatie. Gemeente, provincie, waterschap, buurgemeenten en vele ‘groenpartijen’ uit de stad en omgeving hebben daarom deze diepte-investering gedaan in natuur, groen en water, zodat ook toekomstige generaties kunnen blijven genieten van een groene stad en regio.
Bron: provincie Utrecht

De CDA-fractie organiseerde op woensdag 10 september voor de eerste maal de Amersfoortse Groenborrel. Deze informele borrel is bedoeld om stadsgenoten die betrokken zijn bij een groeninitiatief, in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet en betrokkenheid voor een groenere stad.
Volgens organisator Negin van den Berg was de borrel een succes: “De aanwezigen konden het informele karakter en de kleinschaligheid erg waarderen en dat gaf ruimte om echt met elkaar in gesprek te gaan over de initiatieven, ervaringen en de processen”.
Van den Berg zegt zeer aangenaam verrast te zijn door de sfeer: “Elke borrel heeft natuurlijk een eigen dynamiek maar de mensen die er waren kwamen ook met een waardevolle bijdrage en een openheid die voor mij erg bijzonder was.”
Van de ongeveer twaalf organisaties en initiatieven die waren uitgenodigd, waren er zo´n elf mensen present van zes groeninitiatieven. “Ik ben vereerd en dankbaar dat deze belangstelling er was.  En dat mensen die niet konden, zich positief hebben uitgelaten over dit initiatief. Sommigen vroegen of er nog een vervolg gaat komen; misschien gaan we er een jaarlijks evenement van maken, wie weet”, aldus Van den Berg die ondersteund werd door haar fractiegenote en woordvoerder op het gebied van Groen Angeliek Noortman-Nieuwendijk uit Hoogland.
Na afloop van de borrel lag voor alle genodigden een exemplaar van ‘Een groene gezonde wijk: inspiratie voor de praktijk’ (een uitgave van de Groene Stad uit 2010) klaar.
 
 

De inwoners van Amersfoort hebben straks meer ruimte voor recreatie. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met het inrichtingsplan voor Park Randenbroek.

Het bestaande park wordt hierin verder ontwikkeld tot een beekdal waarin natuur en cultuur elkaar ontmoeten. Zo wordt ondermeer de toegankelijkheid van het gebied vergroot door het uitbreiden, verbinden en verbeteren van de fiets- en wandelpaden, wordt het park gerenoveerd, krijgt Huize Randenbroek een nieuwe bestemming die recht doet aan de cultuurhistorische betekenis van het pand, wordt de Vosheuvel opnieuw ingericht met onder andere een natuurspeelplaats en wordt de Heiligerbergerbeek zichtbaar gemaakt met bijvoorbeeld natuurvriendelijke oevers.

Samenwerkingsovereenkomst
De herinrichting van Park Randenbroek maakt onderdeel uit van een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Amersfoort en de provincie Utrecht. In deze samenwerkingsovereenkomst worden, naast Park Randenbroek, ook Maatweg, Waterwingebied en Vathorst Noord heringericht.

Bron:
Provincie Utrecht

Op 25 juli 2012 starten de eerste werkzaamheden voor de uitvoering van de plannen voor Park Randenbroek in Amersfoort met de aanleg van twee kunstgrasvelden. Dit is mogelijk nu de bezwaarprocedure van de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen in een deel van Park Randenbroek is afgerond.

Park Randenbroek en omgeving worden in de toekomst een levendige ontmoetingsplek. Recreatie, sporten en genieten van de natuur staan voorop. Concreet betekent dit dat de ecologische kwaliteiten van de Heiligenbergerbeek worden versterkt. Zo wordt een broekbos aangelegd, komen er een vistrap en schraal gras. Er komen recreatieve fiets- en voetpaden door het gebied en de cultuurhistorie van het rijksmonument Park Randenbroek wordt hersteld. Daarnaast wordt het oude bos verjongd en worden de sportvelden heringericht en groen ingepast.

Bomenkap
Voor het uitvoeren van de plannen voor de verbetering en herontwikkeling van Park Randenbroek moeten bomen worden gekapt. Het college heeft eind maart 2012 besloten om een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 1076 bomen in Park Randenbroek in de deelgebieden Beekdal, Vosheuvel, Sportstrook en Broekbos. Deze vergunning blijft in stand nu de ingediende bezwaren niet-ontvankelijk zijn verklaard..

Eerste werkzaamheden
De werkzaamheden vanaf 25 juli bestaan uit het kappen van 50 bomen. Het gaat om bomen op en bij het terrein van voetbalclub AFC Quick. Op deze accommodatie worden twee voetbalvelden vervangen door kunstgrasvelden, waarbij één van de velden wordt vergroot. Het kappen is op zeer korte termijn nodig om de werkzaamheden te kunnen afronden voor de start van de nieuwe voetbalcompetitie in september.

Het is de bedoeling om in het najaar de overige bomen te kappen en het plan verder uit te voeren. Voor meer informatie over Park Randenbroek: parkrandenbroek.nl.

Bron:
Gemeente Amersfoort

 

e fracties van D66 en Groen Links Amersfoort hebben gezamenlijk een initiatiefvoorstel ingediend inzake stadslandbouw. Door de huidige economische recessie liggen bouwterreinen vaak voor langere tijd braak. Die zijn dan te gebruiken voor bijvoorbeeld groenteteelt. Maar landbouw in de stad kan ook op daken en muren van gebouwen, of zelfs in leegstaande kantoorpanden.

Hiervoor is wel toestemming nodig, al dan niet in de vorm van een tijdelijke wijziging van bestemmingsplannen; dat kost geld en men vraagt of dit tegen een lager tarief kan voor vrijwillige organisaties. Dit speelt onder meer bij tuinparkvereniging Tuinpark Laakzijde, die grond van projectontwikkelaar Schoonderbeek in bruikleen heeft. Vele tientallen wijkbewoners telen daar groenten, doen aan natuurontwikkeling, ontmoeting en onthaasting en vergroten het natuurbesef en de sociale samenhang in de wijk. Betrokkenen bij Laakzijde willen dit jaar nog starten met een proef met stadslandbouw, gedragen door de wijk.

Lees hier het volledige bericht »

Bron:
De Stad Amersfoort

 

De wijk de Kruiskamp in Amersfoort is eind 2011 een groene ontmoetingsplek rijker. De afgelopen maanden is samen met gebruikers en omwonenden van het park, dat tussen de Van Galenstraat, Van Brakelstraat, Banckertstraat en de Evertsenstraat ligt, gewerkt aan een nieuw ontwerp van zowel het park als het schoolplein van ABC school De Vlindervallei. Op basis van deze inbreng is er een integraal ontwerp gemaakt van het gebied waar verschillende doelgroepen elkaar kunnen ontmoeten en waar zowel kinderen als volwassenen samen kunnen sporten en spelen.

Nu het nieuwe schoolgebouw De Vlindervallei klaar is, zal ook het terrein eromheen opnieuw worden ingericht. De school krijgt een nieuw schoolplein en het buurtpark wordt opnieuw ingericht. Belangrijk uitgangspunt voor het plan was om het schoolplein en het park als één geheel te ontwerpen. De gebruikers van het park en de school hebben voorstellen en ideeën ingebracht en hebben meegepraat over het ontwerp. Op basis van deze inbreng is een plan gemaakt waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten en waar jongens en meisjes samen kunnen sporten en spelen. Hier kunt u een tekening van het park zien. Ook kunt u daar een toelichting op het ontwerp bekijken.

 

 

Aanleg
De verwachting is dat de gemeente Amersfoort in de zomervakantie start met de aanleg van het schoolplein. Medio oktober starten de werkzaamheden in het park.

Participatiegroep
De herinrichting van het terrein wordt mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de gemeente Amersfoort, woningcorporatie de Alliantie en het ministerie van EL&I. In 2010 zijn de wensen en ideeën van gebruikers van het terrein in kaart gebracht. Ook is aan de gebruikers, direct omwonenden en vertegenwoordigers van de school De Vlindervallei gevraagd deel te nemen aan het participatietraject om gezamenlijk na te denken over het ontwerp. In diverse bijeenkomsten zijn ideeën uitgewisseld en is gereageerd op diverse voorstellen. Eind mei is het ontwerp voorgelegd aan de wijk, zodat buurtbewoners nog eventuele vragen konden stellen.

Bron:
Gemeente Amersfoort

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

De ANWB en de gemeente Amersfoort hebben gisteren de intentieverklaring getekend voor de realisatie van het Groenplein in het park Randenbroek. Ook krijgt Park Randenbroek XL een nieuwe bewoner en gaat de vernieuwde website www.parkrandenbroek.nl live. Tot slot wordt gestart met het merken van de bomen die in aanmerking komen voor kap.

Bij kinderboerderij De Vosheuvel gaat de ANWB het eerste Groenplein realiseren. De ANWB gaat samen met de gemeente een nieuw recreatief gebied ontwikkelen waar de natuurspeelplaats en het Broekbos onderdeel van zijn. Op maandagmiddag 18 juli hebben wethouder Mirjam Barendregt namens de gemeente en lid hoofddirectie Mirjam Sijmons namens de ANWB de intentieverklaring ondertekend voor het Groenplein in Park Randenbroek XL.

Nieuwe bewoner
Wethouder Barendregt heeft maandag ook de nieuwe bewoner van het park voorgesteld: ArieFoort. Hij krijgt deze zomer een woonplek in Park Randenbroek XL en gaat verslag doen van zijn belevenissen op www.parkrandenbroek.nl.

 

Website vernieuwd
De gemeente gaat samen met alle gebruikers in het gebied zoals sportverenigingen, scouting, kinderboerderij, scholen en betrokken Amersfoorters, van Park Randenbroek XL een nog aantrekkelijker gebied maken. www.parkrandenbroek.nl is een interactieve website waarop iedereen de ontwikkelingen in Park Randenbroek XL kan volgen.

Ideeën uitwisselen
Het is ook een virtueel park waar de Amersfoorters hun ideeën kunnen uitwisselen en activiteiten kunnen aandragen. Ook kunnen bezoekers van het park een interactieve wandeling in het gebied maken. Op verschillende plekken in het gebied staan bordjes met QR-codes die na scannen met een smartphone, filmpjes en andere informatie laten zien over de plek waar zij zich op dat moment bevinden.

Filmpjes toevoegen
“De filmpjes zijn nu nog vooral informatief van aard en gericht op de uitwerking en uitvoering van het inrichting- en beheerplan voor park Randenbroek XL”, zegt Mirjam Barendregt.  “Het is echter ons doel om de komende maanden en jaren meer filmpjes toe te voegen van gebruikers en betrokkenen. Bijvoorbeeld over de geschiedenis van het park, maar mogelijk ook met tips wat je er zou kunnen doen.”

Start merken bomen
Nu het inrichting- en beheerplan door de gemeenteraad is vastgesteld, gaat de gemeente de uitvoering van de werkzaamheden voorbereiden. De eerste stap hierin is het merken van de slechte en zieke bomen. Om het hele gebied te verbeteren tot het gewenste beekdal en stadspark, is het noodzakelijk om op sommige plekken zieke en onveilige bomen te kappen en nieuwe bomen aan te planten. Er is zorgvuldig onderzocht welke bomen kunnen blijven staan en welke moeten worden weggehaald.

Eerste ronde
De bomen zijn eerst onderzocht op veiligheid. Bomen worden gekapt als deze een risico zijn voor bezoekers. De beuken zijn vervolgens onderzocht op aantasting door de honingzwam. De honingzwam zorgt er voor dat de boom afsterft. Dode bomen die nestholtes aan vleermuizen en vogels bieden, blijven staan. Net als bomen die van belang zijn voor eekhoorns en reigers. Op 18 juli start de gemeente met de eerste ronde van het merken van de bomen die ziek zijn of een gevaar vormen. Deze bomen krijgen een geel teken op de stam.

Tweede ronde
De tweede ronde van het merken van de bomen vindt plaats na de zomervakantie. Dan worden bomen gemerkt die de vitaliteit van het bos remmen. Dit zijn bomen die ruimte en licht tegenhouden, waardoor jonge gezonde bomen zich niet goed kunnen ontwikkelen. Door deze bomen weg te halen, ontstaat er een gevarieerde leeftijdsopbouw van de bomen en wordt het bos weer vitaler. Ook worden bomen gemerkt die de ontwikkeling van ecologische zones remmen, of het herstel van de historische zichtlijnen verstoren. Deze bomen krijgen een groen teken. Na deze tweede ronde is er een totaalbeeld van welke bomen in aanmerking voor kap komen.

Kapvergunning
Daarna gaat de gemeente een kapvergunning aanvragen. Het hout van de bomen die op den duur worden weggehaald, wil de gemeente hergebruiken in het gebied of op een andere plek in Amersfoort, zodat het niet verloren gaat. Vanaf 18 juli kunnen inwoners op  www.parkrandenbroek.nlhun idee hiervoor insturen of reageren op ideeën van stadsgenoten.

Lees ook
ANWB-groenplein draagt bij aan groenbeleving dichtbij huis (pag 2) »

Bron:
Gemeente Amersfoort
——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 
 

Amersfoort wil de ambitie waarmaken om een vitale en duurzame stad te zijn met een centrumfunctie voor de regio. In de basisrichting voor de Structuurvisie Amersfoort 2030 doet het college voorstellen aan de gemeenteraad, zoals bijvoorbeeld meer ruimte voor het verbinden van de grote groengebieden in de stad.

De basisrichting voor de structuurvisie is tot stand gekomen in samenspraak met de brede participatiegroep en is gebaseerd op de ambities die de raad eerder vaststelde. Die richting bestaat uit de stedelijke opgaven die Amersfoort heeft: het versterken van groene verbindingen in de stad en met het buitengebied; het verbeteren van de bereikbaarheid voor openbaar vervoer, fiets en auto in samenhang met de verbetering van de openbare ruimte; meer (regionale) voorzieningen en stedelijke woon- en werkmilieus in en rondom het Stadshart; intensiveren van de stedelijke knooppunten (meer woningen en werkgelegenheid rondom de stations) en behouden van de karakteristiek van de verschillende Amersfoortse wijken en werklocaties.

 


Ruimtelijke toekomst van de stad
“De Structuurvisie mondt uit in een stip aan de horizon: een beeld van de ruimtelijke toekomst van onze stad. Allerlei initiatieven uit de stad toetsen we in de toekomst aan de gewenste richting. De Structuurvisie Amersfoort 2030 is daarmee een ontwerpopgave voor iedereen die wil meebouwen aan het Amersfoort van 2030″, zegt wethouder Mirjam Barendregt (ruimtelijke ontwikkeling). “Het is zaak de sterke structuurbepalende elementen in onze stad te benutten en verder te versterken, zoals het spoor, de Eem en het groen in en om de stad.”

Grote groengebieden
De voorgestelde richting biedt bijvoorbeeld meer ruimte voor het verbinden van de grote groengebieden in de stad met het buitengebied zoals Park Randenbroek met Heiligenberg en De Schammer.

Volledige bericht ‘Voorstel voor basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030’ »

Bron:
Gemeente Amersfoort

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.
 
 

 

 

Bomen die in de Amersfoortse wijk Vathorst worden gekapt, verdienen een herplant elders in de nieuwbouwwijk. Het CDA-raadslid Ineke Pongers vindt dat er de laatste tijd genoeg bomen gekapt zijn voor nieuwe woningen. “Vathorst heeft een drastische achteruitgang beleefd in het aantal bomen/houtwallen en daarmee is ook het groene karakter compleet veranderd.”       

“Nabij het terrein van Voetbalvereniging VOP te Vathorst zijn in het voorjaar 2011 zo’n 37 bomen gekapt, te weten 9 eiken, 7 lindes en 21 elzen”, zo heeft Pongers uitgezocht. “Dit ten behoeve van de uitbreiding van de accommodatie van voetbalvereniging VOP in Vathorst”.

Herplant van monumentale bomen
In de verleende vergunning, die afgelopen januari is afgegeven, wordt volgens haar met geen woord gerept over enige herplant van de betreffende bomen. 

Met name de monumentale eikenbomen en lindebomen verdienen volgens haar een herplant in Vathorst en/of Hooglanderveen. “Gezien de historie van Vathorst, waarbij de laatste 10 jaar fors gekapt is, wil het CDA dat bomen in dit gebied worden herplant”, zo schrijft Pongers aan het college van burgemeester en wethouders.

Bron:
CDA Amersfoort

——————————————————————————–

Deze website is powered by Plant Publicity Holland, Groenforum Nederland en wordt mogelijk gemaakt door Productschap Tuinbouw.