Geva­ri­eer­de recre­a­tie voor Amers­foort

De inwo­ners van Amers­foort heb­ben straks meer ruim­te voor recre­a­tie. Gede­pu­teer­de Sta­ten heb­ben van­daag inge­stemd met het inrich­tings­plan voor Park Randen­broek.

Het bestaan­de park wordt hier­in ver­der ont­wik­keld tot een beek­dal waar­in natuur en cul­tuur elkaar ont­moe­ten. Zo wordt onder­meer de toe­gan­ke­lijk­heid van het gebied ver­groot door het uit­brei­den, ver­bin­den en ver­be­te­ren van de fiets- en wan­del­pa­den, wordt het park gere­no­veerd, krijgt Hui­ze Randen­broek een nieu­we bestem­ming die recht doet aan de cul­tuur­his­to­ri­sche bete­ke­nis van het pand, wordt de Vos­heu­vel opnieuw inge­richt met onder ande­re een natuur­speel­plaats en wordt de Hei­li­ger­ber­ger­beek zicht­baar gemaakt met bij­voor­beeld natuur­vrien­de­lij­ke oevers.

Samen­wer­kings­over­een­komst
De her­in­rich­ting van Park Randen­broek maakt onder­deel uit van een samen­wer­kings­over­een­komst tus­sen de gemeen­te Amers­foort en de pro­vin­cie Utrecht. In deze samen­wer­kings­over­een­komst wor­den, naast Park Randen­broek, ook Maat­weg, Water­win­ge­bied en Vat­horst Noord her­in­ge­richt.

Bron:
Pro­vin­cie Utrecht