ANWB en Amers­foort teke­nen voor rea­li­sa­tie Groen­plein

De ANWB en de gemeen­te Amers­foort heb­ben gis­te­ren de inten­tie­ver­kla­ring gete­kend voor de rea­li­sa­tie van het Groen­plein in het park Randen­broek. Ook krijgt Park Randen­broek XL een nieu­we bewo­ner en gaat de ver­nieuw­de web­si­te www.parkrandenbroek.nl live. Tot slot wordt gestart met het mer­ken van de bomen die in aan­mer­king komen voor kap.

Bij kin­der­boer­de­rij De Vos­heu­vel gaat de ANWB het eer­ste Groen­plein rea­li­se­ren. De ANWB gaat samen met de gemeen­te een nieuw recre­a­tief gebied ont­wik­ke­len waar de natuur­speel­plaats en het Broek­bos onder­deel van zijn. Op maan­dag­mid­dag 18 juli heb­ben wet­hou­der Mir­jam Baren­dregt namens de gemeen­te en lid hoofd­di­rec­tie Mir­jam Sij­mons namens de ANWB de inten­tie­ver­kla­ring onder­te­kend voor het Groen­plein in Park Randen­broek XL.

Nieu­we bewo­ner
Wet­hou­der Baren­dregt heeft maan­dag ook de nieu­we bewo­ner van het park voor­ge­steld: Arie­Foort. Hij krijgt deze zomer een woon­plek in Park Randen­broek XL en gaat ver­slag doen van zijn bele­ve­nis­sen op www.parkrandenbroek.nl.

 

Web­si­te ver­nieuwd
De gemeen­te gaat samen met alle gebrui­kers in het gebied zoals sport­ver­e­ni­gin­gen, scou­ting, kin­der­boer­de­rij, scho­len en betrok­ken Amers­foor­ters, van Park Randen­broek XL een nog aan­trek­ke­lij­ker gebied maken. www.parkrandenbroek.nl is een inter­ac­tie­ve web­si­te waar­op ieder­een de ont­wik­ke­lin­gen in Park Randen­broek XL kan vol­gen.

Ideeën uit­wis­se­len
Het is ook een vir­tu­eel park waar de Amers­foor­ters hun ideeën kun­nen uit­wis­se­len en acti­vi­tei­ten kun­nen aan­dra­gen. Ook kun­nen bezoe­kers van het park een inter­ac­tie­ve wan­de­ling in het gebied maken. Op ver­schil­len­de plek­ken in het gebied staan bord­jes met QR-codes die na scan­nen met een smartpho­ne, film­pjes en ande­re infor­ma­tie laten zien over de plek waar zij zich op dat moment bevin­den.

Film­pjes toe­voe­gen
“De film­pjes zijn nu nog voor­al infor­ma­tief van aard en gericht op de uit­wer­king en uit­voe­ring van het inrich­ting- en beheer­plan voor park Randen­broek XL”, zegt Mir­jam Baren­dregt.  “Het is ech­ter ons doel om de komen­de maan­den en jaren meer film­pjes toe te voe­gen van gebrui­kers en betrok­ke­nen. Bij­voor­beeld over de geschie­de­nis van het park, maar moge­lijk ook met tips wat je er zou kun­nen doen.”

Start mer­ken bomen
Nu het inrich­ting- en beheer­plan door de gemeen­te­raad is vast­ge­steld, gaat de gemeen­te de uit­voe­ring van de werk­zaam­he­den voor­be­rei­den. De eer­ste stap hier­in is het mer­ken van de slech­te en zie­ke bomen. Om het hele gebied te ver­be­te­ren tot het gewens­te beek­dal en stads­park, is het nood­za­ke­lijk om op som­mi­ge plek­ken zie­ke en onvei­li­ge bomen te kap­pen en nieu­we bomen aan te plan­ten. Er is zorg­vul­dig onder­zocht wel­ke bomen kun­nen blij­ven staan en wel­ke moe­ten wor­den weg­ge­haald.

Eer­ste ron­de
De bomen zijn eerst onder­zocht op vei­lig­heid. Bomen wor­den gekapt als deze een risi­co zijn voor bezoe­kers. De beu­ken zijn ver­vol­gens onder­zocht op aan­tas­ting door de honing­zwam. De honing­zwam zorgt er voor dat de boom afsterft. Dode bomen die nest­hol­tes aan vleer­mui­zen en vogels bie­den, blij­ven staan. Net als bomen die van belang zijn voor eek­hoorns en rei­gers. Op 18 juli start de gemeen­te met de eer­ste ron­de van het mer­ken van de bomen die ziek zijn of een gevaar vor­men. Deze bomen krij­gen een geel teken op de stam.

Twee­de ron­de
De twee­de ron­de van het mer­ken van de bomen vindt plaats na de zomer­va­kan­tie. Dan wor­den bomen gemerkt die de vita­li­teit van het bos rem­men. Dit zijn bomen die ruim­te en licht tegen­hou­den, waar­door jon­ge gezon­de bomen zich niet goed kun­nen ont­wik­ke­len. Door deze bomen weg te halen, ont­staat er een geva­ri­eer­de leef­tijds­op­bouw van de bomen en wordt het bos weer vita­ler. Ook wor­den bomen gemerkt die de ont­wik­ke­ling van eco­lo­gi­sche zones rem­men, of het her­stel van de his­to­ri­sche zicht­lij­nen ver­sto­ren. Deze bomen krij­gen een groen teken. Na deze twee­de ron­de is er een totaal­beeld van wel­ke bomen in aan­mer­king voor kap komen.

Kap­ver­gun­ning
Daar­na gaat de gemeen­te een kap­ver­gun­ning aan­vra­gen. Het hout van de bomen die op den duur wor­den weg­ge­haald, wil de gemeen­te her­ge­brui­ken in het gebied of op een ande­re plek in Amers­foort, zodat het niet ver­lo­ren gaat. Van­af 18 juli kun­nen inwo­ners op  www.parkrandenbroek.nlhun idee hier­voor instu­ren of rea­ge­ren op ideeën van stads­ge­no­ten.

Lees ook
ANWB-groen­plein draagt bij aan groen­be­le­ving dicht­bij huis (pag 2) »

Bron:
Gemeen­te Amers­foort
——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.