CDA Amers­foort wil her­plant voor gekap­te bomen

Bomen die in de Amers­foort­se wijk Vat­horst wor­den gekapt, ver­die­nen een her­plant elders in de nieuw­bouw­wijk. Het CDA-raads­lid Ine­ke Pon­gers vindt dat er de laat­ste tijd genoeg bomen gekapt zijn voor nieu­we wonin­gen. “Vat­horst heeft een dras­ti­sche ach­ter­uit­gang beleefd in het aan­tal bomen/houtwallen en daar­mee is ook het groe­ne karak­ter com­pleet ver­an­derd.”       

“Nabij het ter­rein van Voet­bal­ver­e­ni­ging VOP te Vat­horst zijn in het voor­jaar 2011 zo’n 37 bomen gekapt, te weten 9 eiken, 7 lin­des en 21 elzen”, zo heeft Pon­gers uit­ge­zocht. “Dit ten behoe­ve van de uit­brei­ding van de accom­mo­da­tie van voet­bal­ver­e­ni­ging VOP in Vat­horst”.

Her­plant van monu­men­ta­le bomen
In de ver­leen­de ver­gun­ning, die afge­lo­pen janu­a­ri is afge­ge­ven, wordt vol­gens haar met geen woord gerept over eni­ge her­plant van de betref­fen­de bomen. 

Met name de monu­men­ta­le eiken­bo­men en lin­de­bo­men ver­die­nen vol­gens haar een her­plant in Vat­horst en/of Hoog­lan­der­veen. “Gezien de his­to­rie van Vat­horst, waar­bij de laat­ste 10 jaar fors gekapt is, wil het CDA dat bomen in dit gebied wor­den her­plant”, zo schrijft Pon­gers aan het col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders.

Bron:
CDA Amers­foort

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.