Eer­ste Amers­foort­se Groen­bor­rel smaakt naar meer

De CDA-frac­tie orga­ni­seer­de op woens­dag 10 sep­tem­ber voor de eer­ste maal de Amers­foort­se Groen­bor­rel. Deze infor­me­le bor­rel is bedoeld om stads­ge­no­ten die betrok­ken zijn bij een groe­ni­ni­ti­a­tief, in het zon­ne­tje te zet­ten en te bedan­ken voor hun inzet en betrok­ken­heid voor een groe­ne­re stad.
Vol­gens orga­ni­sa­tor Negin van den Berg was de bor­rel een suc­ces: “De aan­we­zi­gen kon­den het infor­me­le karak­ter en de klein­scha­lig­heid erg waar­de­ren en dat gaf ruim­te om echt met elkaar in gesprek te gaan over de ini­ti­a­tie­ven, erva­rin­gen en de pro­ces­sen”.
Van den Berg zegt zeer aan­ge­naam ver­rast te zijn door de sfeer: “Elke bor­rel heeft natuur­lijk een eigen dyna­miek maar de men­sen die er waren kwa­men ook met een waar­de­vol­le bij­dra­ge en een open­heid die voor mij erg bij­zon­der was.”
Van de onge­veer twaalf orga­ni­sa­ties en ini­ti­a­tie­ven die waren uit­ge­no­digd, waren er zo´n elf men­sen pre­sent van zes groe­ni­ni­ti­a­tie­ven. “Ik ben ver­eerd en dank­baar dat deze belang­stel­ling er was.  En dat men­sen die niet kon­den, zich posi­tief heb­ben uit­ge­la­ten over dit ini­ti­a­tief. Som­mi­gen vroe­gen of er nog een ver­volg gaat komen; mis­schien gaan we er een jaar­lijks eve­ne­ment van maken, wie weet”, aldus Van den Berg die onder­steund werd door haar frac­tie­ge­no­te en woord­voer­der op het gebied van Groen Ange­liek Noort­man-Nieu­wen­dijk uit Hoog­land.
Na afloop van de bor­rel lag voor alle geno­dig­den een exem­plaar van ‘Een groe­ne gezon­de wijk: inspi­ra­tie voor de prak­tijk’ (een uit­ga­ve van de Groe­ne Stad uit 2010) klaar.