Alme­re vormt plant­soen om tot wijk-school­tuin

Een plant­soen dat aan de beurt was voor groot­on­der­houd in de Bouw­mees­ter­buurt in Alme­re is omge­vormd tot een wijk-school­­tuin. Meer­de­re doel­stel­lin­gen wor­den hier met elkaar ver­bon­den, name­lijk: edu­ca­tie over natuur en gezon­de voe­ding, ont­moe­ting tus­sen jong en oud, en de bin­ding van wijk­be­wo­ners met de (bre­de) school. De wijk-school­­tuin is een ont­moe­tings­plaats voor alle bewo­ners van […]

Ruim 5 mil­joen voor ont­wik­ke­ling van het stads­bos van Alme­re

Het stads­land­goed De Kemp­haan en het omlig­gen­de natuur­ge­bied groei­en uit tot het stads­bos van Alme­re. Met het Bos­hart is Alme­re straks een belang­rij­ke toe­ris­ti­sche trek­pleis­ter in een natuur­lij­ke omge­ving rij­ker. De gemeen­te Alme­re, de pro­vin­cie Fle­vo­land, Staats­bos­be­heer, Stich­ting Stad & Natuur en Stich­ting AAP gaven gis­te­ren het start­sein voor de ont­wik­ke­lin­gen. De geza­men­lij­ke inves­te­ring in het […]

Plan voor aan­leg van bij­en­lint in Alme­re

Voor Land­schaps­be­heer Fle­vo­land is 2012, Jaar van de Bij, de aan­lei­ding om iets extra’s voor de bij­en te doen. “Bijen heb­ben het de laat­ste jaren moei­lijk en dit heeft onder meer te maken met voedselgebrek’’, legt Tiem van Veen van Land­schaps­be­heer Fle­vo­land uit. “De oor­zaak daar­van is dat er te wei­nig wil­de plan­ten met bloe­men […]

Alme­re wil groe­ne iden­ti­teit bij groei voort­zet­ten

Op 19 decem­ber onder­te­ke­nen diver­se orga­ni­sa­ties en wet­hou­der Adri Dui­ves­teijn van Alme­re de Inten­tie­over­een­komst IAK Groen­blauw. De over­een­komst vormt een van de uit­wer­kin­gen van het Inte­graal Afspra­ken­ka­der Alme­re 2.0 over de groei van Alme­re. De onder­te­ke­naars heb­ben hier­mee de ambi­tie om de groe­ne iden­ti­teit van Alme­re voort te zet­ten. Zo wor­den er afspra­ken vast­ge­legd over […]

Gemeen­te Alme­re wil groe­ne ini­ti­a­tie­ven sti­mu­le­ren

De gemeen­te Alme­re wil ini­ti­a­tie­ven in de groe­ne ruim­te en daar­mee groen­be­heer door bewo­ners, onder­ne­min­gen en instel­lin­gen sti­mu­le­ren. Het acti­ve­ren van bur­gers en het onder­steu­nen van par­ti­cu­lie­re ini­ti­a­tie­ven die tot doel heb­ben de eigen woon­om­ge­ving vorm te geven en te ver­be­te­ren zijn speer­pun­ten in het gemeen­te­lijk beleid. Ont­wer­pers­col­lec­tief Kracht­groen is door de gemeen­te Alme­re gevraagd […]

Meer hoge bomen in cen­trum van Alme­re

Meer sfeer en min­der wind in het nieu­we deel van het win­kel­cen­trum in Alme­re. Dat gaat vast­goed­be­drijf Uni­­bail-Rodam­­co in 2011 rea­li­se­ren met een ver­ti­caal wind­scherm, twee over­kap­pin­gen hoog boven het straat­ni­veau, ver­lich­ting en hoge bomen. Archi­tect James Cra­ven laat weten dat het nog­al aan sfeer ont­breekt in het cen­trum van Alme­re en dat is de […]

500 bomen voor groe­ne loper in Alme­re Bui­ten

Ruim hon­derd leer­lin­gen gaan samen met wet­hou­der Mar­ti­ne Vis­ser van de gemeen­te Alme­re zo’n 500 jon­ge boom­pjes plan­ten tij­dens de Boom­feest­dag in een bos­vak in de Groe­ne Loper in Alme­re Bui­ten. In de groe­ne ver­bin­ding van­af het NS-sta­­ti­on Oost­vaar­ders door de Oost­vaar­ders­buurt naar het Natuur­be­le­ving­cen­trum de Oost­vaar­ders wor­den zo’n 500 stuks geva­ri­eerd bos­plant­soen geplant. Avon­tuur­lij­ke […]

Groe­ne Loper door Alme­re heeft veel te bie­den

 Wet­hou­der Arno Vis­ser van de gemeen­te Alme­re heeft onlangs samen met leer­lin­gen van basis­school de Ege­lan­tier, Stich­ting His­to­risch Alme­re en bewo­ners van de Oost­vaar­ders­buurt de Groe­ne Loper in Alme­re geo­pend. De Groe­ne Loper is een groe­ne ver­bin­ding van­af het NS-sta­­ti­on Alme­re Oost­vaar­ders, dwars door de Oost­vaar­ders­buurt met als eind­punt het Natuur­be­le­vings­cen­trum aan de Oost­vaar­ders­plas­sen. Avon­tuur­lij­ke […]

Alme­re wil voor 2025 een mil­joen bomen op daken

Onlangs lan­ceer­de PvdA-raads­­lid Adri­a­na Begeer van de gemeen­te Alme­re het plan één mil­joen bomen voor Alme­re. Voor 2025 moe­ten vol­gens het plan 1.000.000 bomen onder ande­re op daken van hui­zen in Alme­re wor­den geplant. De PvdA wil hier­mee in Alme­re een stuk­je van het kli­maat­pro­bleem oplos­sen en de stad nog groe­ner maken. Twee­de Kamer­lid Die­de­rik […]

Alme­re Eco­stad van Neder­land

Het is te zien op recla­me­film­pjes. Hui­zen die lang­zaam groen wor­den. De rea­li­teit is anders. Ze begin­nen nog maar net, de eer­ste duur­za­me vast­goed­be­drij­ven in Neder­land. De mees­te eer­ste palen moe­ten nog de grond in. Maar wat er aan zit te komen, is rond­uit spec­ta­cu­lair. Een kan­toor­to­ren van 44 eta­ges die ver­warmd wordt door rivier­wa­ter. […]