Voor­kom water­over­last en bouw mee aan de ‘stad zon­der ste­nen’

Op woens­dag 18 mei orga­ni­seert Ver­e­ni­ging Bui­ten­stad de groe­ne soci­ë­teit ‘Stad zon­der ste­nen’ in de Nieu­we­bi­bli­o­theek in Alme­re. Steeds vaker krij­gen we te maken met extre­me regen­bui­en. Door toe­ne­men­de bebou­wing, bestra­ting en bete­gel­de tui­nen kan het over­tol­li­ge water niet meer weg. Dit leidt tot veel water­over­last en scha­de in de wijk. Daar kun­nen we met […]

Amster­dam ver­bindt naam aan Flo­ri­a­de 2022

De gemeen­te Amster­dam ver­bindt haar naam Amster­dam aan de Flo­ri­a­de 2022 in Alme­re. Amster­dam ziet kan­sen in Flo­ri­a­de 2022 en ver­bindt daar­om haar naam aan dit inter­na­ti­o­na­le eve­ne­ment. Het Col­le­ge van bur­ge­mees­ter en wet­hou­ders van Amster­dam is ver­heugd over het bin­nen­ha­len van de Flo­ri­a­de 2022 naar de Metro­pool Regio Amster­dam. Als blijk hier­van ver­bindt de hoofd­stad haar […]

Flo­ri­a­de Alme­re 2022: Go Gree­ner

Go Gree­ner! De slo­gan van de Flo­ri­a­de, die in 2022 in het hart van Alme­re plaats­­vindt- is dins­dag 12 mei — met het Mas­ter­plan Flo­ri­a­de met gepas­te trots bekend gemaakt. Het Mas­ter­plan vormt een vrucht­ba­re en soli­de basis voor de Flo­ri­a­de; inhou­de­lijk en finan­ci­eel. Het Mas­ter­plan ver­an­kert de eer­der uit­ge­spro­ken ambi­ties van de tuin­bouw­sec­tor en […]

De Stads­kas win­naar stu­dent chal­len­ge

Op 24 maart is tij­dens een span­nen­de avond in Alme­re de win­naar van de Stu­dent Chal­len­ge bekend gewor­den. Na een nek-aan-nek­ra­­ce in een onli­ne poll, het stem­men door het publiek op de avond zelf en een jury­be­raad is team De Stads­kas er van­door gegaan met een start­ka­pi­taal van €5000,- om hun plan tot rea­li­teit te maken. […]

Boom­feest­dag 2015: Bomen & Water!

Op woens­dag 18 maart 2015 wordt de 59ste edi­tie van de Boom­feest­dag gevierd met als the­ma ‘Bomen & Water’. Een meer dan actu­eel the­ma en dat niet alleen van­we­ge de Water­­schaps-ver­­­kie­­zin­­gen die ook op deze datum wor­den gehou­den. Daar­bij is water niet alleen de eer­ste levens­be­hoef­te voor men­sen, maar ook voor de natuur: zon­der water […]

‘Flo­ri­a­de maakt Alme­re tot ide­a­le Green City’

De Neder­land­se Tuin­bouw­raad (NTR) heeft van­daag bekend­ge­maakt dat Alme­re de 7e edi­tie van de Flo­ri­a­de mag orga­ni­se­ren. Daar­mee ver­kiest de tuin­bouw­raad Alme­re boven de gemeen­ten Amster­dam, Gro­nin­gen en de regio Bos­koop. De blijd­schap is groot op het ‘nieuwe land’, en niet zon­der reden. Met de Flo­ri­a­de krijgt Alme­re er een inter­na­ti­o­naal cul­tuur- en recre­a­tie­park bij, […]

Alme­re bindt par­tij­en voor ont­wik­ke­ling van ide­a­le Groe­ne Stad

Nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le par­tij­en onder­te­ken­den op 20 sep­tem­ber op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo het mani­fest Gro­wing Green Cities – A Call to Acti­on. Met de onder­te­ke­ning ver­plich­ten de orga­ni­sa­ties zich om ken­nis over De Groe­ne Stad uit te wis­se­len en in prak­tijk te bren­gen. Het mani­fest is een ini­ti­a­tief van de gemeen­te Alme­re. In deze […]

Alme­re Oos­ter­wold onder­deel van Biënnale Vene­tië

Alme­re Oos­ter­wold wordt onder­deel van de hoofd­ten­toon­stel­ling van de 13e edi­tie van de Archi­tec­tuur­bi­ën­na­le van Vene­tië, die van 29 augus­tus tot 25 novem­ber plaats zal vin­den. Het the­ma van de Biën­na­le is ‘com­mon ground’, en dat sluit naad­loos aan op de – ide­o­lo­gi­sche – uit­gangs­pun­ten die ten grond­slag lig­gen aan de ont­wik­ke­lings­stra­te­gie voor Alme­re Oos­ter­wold, […]

Inter­na­ti­o­na­le belang­stel­ling voor Green City plan­nen Alme­re

Het gedach­te­goed dat Alme­re in haar bid­book voor de Flo­ri­a­de 2022 heeft neer­ge­legd – met ‘Gro­wing Green Cities’ als lei­dend the­ma – lijkt goed te wor­den ont­van­gen. Met name bui­ten­land­se media en stads­be­stu­ren tonen belang­stel­ling voor de groe­ne Cité Idé­a­le, die werd ont­wor­pen door ste­den­bouw­kun­di­ge Winy Maas (MVRDV); van Ita­lië tot Rus­land, van Span­je tot […]

Nieu­we stads­wijk Alme­re Flo­ri­a­de wordt pro­to­ty­pe Green City

De gemeen­te Alme­re heeft de Neder­land­se Tuin­bouw­raad (NTR) uit­ge­no­digd om in de komen­de tien jaar samen te bou­wen aan een pro­to­ty­pe Green City, waar de Neder­land­se tuin­bouw­sec­tor zich tij­dens de Flo­ri­a­de 2022 aan de wereld kan pre­sen­te­ren. Dat is de kern van het Almeer­se bod voor de Flo­ri­a­de 2022, dat de gemeen­te Alme­re en de […]