Berichten

Op woensdag 18 mei organiseert Vereniging Buitenstad de groene sociëteit ‘Stad zonder stenen’ in de Nieuwebibliotheek in Almere. Steeds vaker krijgen we te maken met extreme regenbuien. Door toenemende bebouwing, bestrating en betegelde tuinen kan het overtollige water niet meer weg. Dit leidt tot veel wateroverlast en schade in de wijk. Daar kunnen we met elkaar wat aan doen.
Iedereen kan verstening tegengaan en bijdragen aan vergroening van de stad. Groene tuinen, groene daken, waterpleinen, goed ingerichte wijken helpen. Tijdens deze Groene Sociëteit vertellen burgers, ondernemers en landschapsarchitecten over hun slimme oplossingen en over hoe we de leefbaarheid en biodiversiteit kunnen versterken. Voorbeelden worden besproken, zoals de ecologische woonwijk de Buitenkans, het Columbuskwartier en de daken in het stadscentrum. Deelnemers krijgen de gelegenheid om in te zoomen op een kaart om te zien of er in hun eigen wijk sprake is van wateroverlast na extreme regenval.
Vereniging Buitenstad wil de kwaliteit en de identiteit van het stadslandschap van Almere versterken door waardecreatie.
bron: dichtbij.nl

Go Greener! De slogan van de Floriade, die in 2022 in het hart van Almere plaatsvindt- is dinsdag 12 mei – met het Masterplan Floriade met gepaste trots bekend gemaakt. Het Masterplan vormt een vruchtbare en solide basis voor de Floriade; inhoudelijk en financieel. Het Masterplan verankert de eerder uitgesproken ambities van de tuinbouwsector en gemeente Almere voor de wereldtuinbouwtentoonstelling.

Het gaat daarbij om inhoudelijke plannen voor het evenement, de weg ernaartoe en de nalatenschap voor de stad Almere. Centraal staan urgente mondiale vraagstukken als voedselvoorziening, klimaatverandering en energiewinning, die aansluiten bij de innovatiekracht van de tuinbouwsector en de wens van Almere om de een ‘groene’ stad te zijn.

Het Masterplan Floriade is inhoudelijk vormgegeven op basis van het bidboek Floriade 2022 Growing Green Cities, de verkenningen die de afgelopen twee jaar zijn uitgevoerd, het advies Veerman en de kaders die afgelopen januari door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Naast inhoudelijke plannen en beslispunten bevat het plan een geactualiseerde businesscase en draagt het mogelijkheden aan waarmee de toekomstige Floriade BV kan starten en groeien. Het Masterplan wordt op dit moment ter instemming voorgelegd aan de raad.

Levend laboratorium

De ambitie van Almere om een ‘groene’ stad te zijn en de vernieuwingsdrang van de tuinbouwsector, komen samen in het Masterplan Floriade. “Het Floriadeterrein wordt met haar boulevard, plantenbibliotheek (arboretum), innovatiewerkplaats en Groene Campus een levend laboratorium. Hier worden nieuwe technologieën onderzocht en toegepast op het gebied van voedsel, energie, water, afval en mobiliteit”, licht verantwoordelijk wethouder Henk Mulder toe. “We bundelen hierin kennis en expertise met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, Provincie Flevoland en kennisinstellingen als TNO. Sterker nog, iedere Almeerder kan met een kansrijk initiatief een bijdrage leveren aan de Floriade en het groener maken van Almere. Ons motto ‘Go Greener’, geldt voor de gehele stad. Zowel in aanloop naar –‘The Making of’ – als tijdens het evenement. Maar ook in de verdere toekomst”, benadrukt Mulder. “De Floriade is een aanzet voor een toekomstige woonwijk; een groene tegenhanger voor het stadscentrum aan de overkant van het Weerwater.”

Groene principes

Volgens Mulder bevestigt de Floriade de transformatie van Almere van een bedachte tuinstad naar een organisch groeiende, (ver)groene(nende) stad. “De eerste stappen in deze beweging hebben we in 2009 gezet door samen met de Amerikaanse architect William Mc Donough zeven Almere Principles te verwoorden. We zijn dan ook zeer verheugd dat Mc Donough voor de Floriade de vertaling  heeft gemaakt van deze zeven regels naar uitgangspunten voor Growing Green Cities voor het Masterplan.

Economische spin-off

De Floriade Almere 2022 leidt tot omvangrijke economische activiteit in Almere en de regio. Wethouder Mark Pol van financiën en economische ontwikkeling legt uit: “Uit onderzoek naar de sociaal- economische effecten is een directe economische spin-off berekend van 370 tot 410 miljoen euro. Hiervan zal ongeveer 40 procent; dus ruim 150 miljoen direct op Almere neerslaan in bestedingen op het Floriadeterrein en in het stadscentrum zelf. De komst van circa twee miljoen bezoekers naar de Floriade zal positieve gevolgen hebben voor de bedrijven en winkels in ons stadscentrum.”

Werkgelegenheidsproject

De Floriade levert naar verwachting 2000 arbeidsjaren in banen op en is hiermee een belangrijk werkgelegenheidsproject voor de stad. De banen die door de Floriade ontstaan, zijn met name interessant voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of een uitkering. In het kader van ‘iedereen doet mee’ krijgen vooral deze mensen een kans. Denkbare banen zijn enquêteurs, hoveniers, horecapersoneel, beveiligingspersoneel en verkeersregelaars. Het doel is om tijdens het evenement 1000 personen aan het werk te helpen en dat ze door deze ervaring een permanente baan kunnen vinden.

Businesscase

Drie jaar na toewijzing van de Floriade aan Almere, zijn er grote stappen gezet. Berekeningen zijn uitgewerkt in een stedenbouwkundig ontwerp met diverse kwaliteitsniveaus. Wethouder Pol vervolgt: “Hierdoor kunnen we vandaag een Masterplan presenteren met een degelijke business case. Onze focus ligt op een inhoudelijk gezonde en solide basis, die de komende jaren verder kan worden uitgebouwd met basisvoorzieningen en iconen die nodig zijn voor een wereldexpo van formaat. “We hanteren in onze businesscase een kansenstrategie waarmee we inzetten om – door inkomsten uit vastgoedontwikkeling, sponsoring of subsidies – elementen aan de basis toe te kunnen voegen”, legt Pol uit.

De wethouder licht toe dat de business case is geactualiseerd. “Gezien de huidige marktomstandigheden kiezen we ervoor ons niet rijker te rekenen dan we zijn en een realistische prudente begroting te hanteren.

Steun vanuit het Rijk

De gemeente en de NTR werken intensief samen aan de Floriade Almere 2022. Andere belangrijke partners hierbij zijn, naast de bewoners en ondernemers van Almere, de provincie Flevoland, de regio, het Rijk, de gemeente Amsterdam, diverse grote kennisinstellingen en de Vrienden van de Floriade. Wethouder Mulder: “Het Rijk heeft  inmiddels toegezegd vijf tot tien miljoen euro aan de Floriade bij te dragen. Dat is goed nieuws. Net als de uitgesproken intentie van gemeente Amsterdam om de Floriade internationaal te positioneren als ‘Floriade 2022 Growing Green Cities- Amsterdam Almere’. Want naast Almere zal ook de rest van regio Amsterdam profiteren van het evenement.”

Behandeling in de raad

Het Masterplan is aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan bevat alle noodzakelijke informatie en uitwerkingen, die worden gehanteerd om het uitvoeringsbesluit te nemen, tot  het oprichten van de Floriade onderneming, het sluiten van contracten met samenwerkende partners en de concrete voorbereidingen en investeringen op het Floriadeterrein. Na behandeling in de gemeenteraad zal de Floriade BV worden opgericht, waarin The Making Of’, de exploitatie en de organisatie van het evenement worden ondergebracht.

Op 24 maart is tijdens een spannende avond in Almere de winnaar van de Student Challenge bekend geworden. Na een nek-aan-nekrace in een online poll, het stemmen door het publiek op de avond zelf en een juryberaad is team De Stadskas er vandoor gegaan met een startkapitaal van €5000,- om hun plan tot realiteit te maken.

De Stadskas wordt een mobiele tuinbouwkas die in de zeven jaar tussen nu en 2022 de stad met het Floriadeterrein letterlijk en figuurlijk gaat verbinden. De kas, een podium voor innovatieve ideeën uit de tuinbouw, verplaatst zich vanaf het stadshart naar de Floriade 2022 Almere, terwijl het een spoor achterlaat van groen. Zo laat zij de inwoners van Almere op een laagdrempelige manier kennismaken met de Floriade. Daarnaast biedt de kas fysieke ruimte aan verschillende culturele initiatieven. De Stadskas was een antwoord op het vraagstuk van het verbinden van de stad met de Floriade, in opdracht van Citymall Almere.

Het team achter De Stadskas zal de komende tijd een plan van aanpak schrijven om het project op te starten. Het startkapitaal wat Sarah-Linda, Joost, Maxime, Meire, Lucia, Claire en Marrit hebben gewonnen zal allemaal in de onderneming worden gestoken. Het team kreeg te horen dat zij hadden gewonnen tijdens een ondernemersbijeenkomst in Backstage in Almere: Meerbusiness Unlimited. Na een online stemronde van het publiek op de website van de Urban Greeners, een live stemronde tijdens de bijeenkomst en beraad van een jury bestaande uit Wil Bekkering (directielid CAH Vilentum), René Peeters (wethouder jeugd, maatschappelijk ontwikkeling, onderwijs en sport Gemeente Almere), Henk Meijer (projectdirecteur Floriade), Gerda Lenselink (KNHM Flevoland) en Koen Kaljee (eigenaar Drijfveer / Urban Greeners), werd de winnaar van de Student Challenge bekend gemaakt.

De Student Challenge

De Student Challenge was een initiatief van de Urban Greeners en de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM). Tijdens het 48 uur durende programma in november werden drie teams gevormd die elk een projectvoorstel deden, wat zij na het winnen van de Student Challenge echt zouden kunnen uitvoeren. De twee andere teams, BamBoulevard (opdrachtgever Metabolic) en de Almere Burger (opdrachtgever Koppert Cress), hebben geen startkapitaal gewonnen.

Bekijk hier een filmpje van De Stadskas op Vimeo.

Op woensdag 18 maart 2015 wordt de 59ste editie van de Boomfeestdag gevierd met als thema ‘Bomen & Water’. Een meer dan actueel thema en dat niet alleen vanwege de Waterschaps-verkiezingen die ook op deze datum worden gehouden. Daarbij is water niet alleen de eerste levensbehoefte voor mensen, maar ook voor de natuur: zonder water is er namelijk geen leven. In een gezonde natuur spelen bomen een belangrijke rol, omdat zij met haar wortels namelijk de grond vasthouden. En in onze volgebouwde steden zorgen ze ervoor dat het overtollig hemelwater wordt opgenomen. Het planten van bomen komt dus ten goede aan een goede waterberging en waterbeheersing.
Water speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en de politiek: denk hierbij aan de klimaatveranderingen in relatie tot het steeds hoger worden van de zeespiegel. Dit komt mede door mondiale problemen rondom grootscheepse bomenkap, dat haar effect ook op ons land heeft. Het voorjaar wordt ook steeds droger door de klimaatsveranderingen. De grondwaterstand is dan laag, waardoor vooral jonge bomen problemen krijgen om “aan te slaan”. Hiermee dient rekening gehouden te worden in de nazorg, door het geven van water bij pas geplante bomen. Deze nazorg moet derhalve structureel onderdeel zijn van de gemeente-begroting, anders is het kapitaalsvernietiging. Water is dus onmisbaar bij de groei van bomen, omdat alle biochemische processen in de boom zich afspelen in een waterig milieu. Er is een duidelijk verband tussen opname van koolzuur en de waterafgifte tijdens de hete dagen. Als er onvoldoende water in de bodem aanwezig is en ook te weinig luchtvochtigheid, heeft dat effect op de groei van de bomen.
Almere
De aftrap van de Boomfeestdag wordt dit jaar gegeven in Flevoland, de jongste provincie van Nederland. De gemeente Almere is heel blij dat het Boomfeestdagbestuur er voor heeft gekozen om na 18 jaar weer naar Flevoland te komen. Almere is een groene stad; grote bossen en parken, meren en stadslandgoed De Kemphaan. En ook de beroemde Oostvaardersplassen liggen vlakbij Almere.
Groene stad
Almere is ontworpen door landschapsarchitecten. Een stad waarin de ontwerpers het groen van de natuur en het blauw van het water vanaf het begin hebben opgenomen in het ontwerp van de stad. Veel groen tussen en in de wijken. Inmiddels heeft Almere bijna 200.000 inwoners.
De Floriade
Almere vindt groen belangrijk. Daarom wordt de Floriade 2022 gehouden in Almere. Maar nu eerst de Boomfeestdag op 18 maart 2015!
 
Bron: Nationale Boomfeestdag

De Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) heeft vandaag bekendgemaakt dat Almere de 7e editie van de Floriade mag organiseren. Daarmee verkiest de tuinbouwraad Almere boven de gemeenten Amsterdam, Groningen en de regio Boskoop. De blijdschap is groot op het ‘nieuwe land’, en niet zonder reden. Met de Floriade krijgt Almere er een internationaal cultuur- en recreatiepark bij, waarin natuur centraal staat. In de making of van de Floriade zullen innovaties, zowel voor de tuinbouw als voor groene steden, worden gedeeld en in de praktijk worden gebracht. Voor Almere betekent de toekenning van de Floriade, midden in de economische crisis, de grootste investeringsimpuls in haar geschiedenis; enkel de directe investeringen bedragen al €360 miljoen.

In januari van dit jaar liet de NTR het Almeerse gemeentebestuur weten dat Nederlands’ jongste stad “voldoende mogelijkheid biedt voor een vernieuwende Floriade 2022”. Met ‘Growing Green Cities’, het concept dat de gemeente Almere en de provincie Flevoland hebben neergelegd, blijkt die verwachting te zijn waargemaakt; de (selectiecommissie van de) NTR heeft zich vandaag uitgesproken vóór een Floriade in Almere, op het breukvlak van het grootste productie- en het grootste consumptiegebied van Nederland, van ‘Growing Green’ en ‘Green Cities’.

Waargeworden sprookje
Wethouder Adri Duivesteijn, voorzitter van de Stuurgroep Floriade, noemt de toekenning van de NTR een waargeworden sprookje: “Het is alsof er sterrenstof over het centrum van Almere wordt uitgestrooid, alsof alles meer glans krijgt; Almere krijgt er een magische nieuwe plek bij, een groene Cité Idéale.”

Jan-Nico Appelman, gedeputeerde Economische Zaken, beschouwt de Floriade als een economische multiplier, waarbij de traditie van Flevoland – ruimtescheppend, vol vernieuwingsdrang – volledig tot z‘n recht komt: “Het bijzondere is dat de Floriade in de komende tien jaar een ontmoeting mogelijk maakt tussen de tuinbouwsector, de wetenschap, het bedrijfsleven en de stad.”

Wat betekent de keuze van de NTR?
In de plannen van Almere is de Floriade geen eenmalig evenement, maar vormt het de start van een nieuwe, blijvende stadswijk in het centrum van de stad, met de naam Almere Floriade. Deze wijk krijgt het karakter van het Biënnalepark in Venetië en de functie van het recreatiepark Tivoli in Kopenhagen. Het wordt daarmee een internationaal cultuur-, natuur- en recreatiepark, dat tot in de lengte der dagen een vanzelfsprekende plek van samenkomst zal zijn. Stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV), eerder al verantwoordelijk voor de Concept Structuurvisie Almere 2.0 en de ontwikkelingsstrategie voor Almere Oosterwold, tekende voor het ontwerp van deze stadswijk. Hij ontwierp Almere Floriade als een prototype Green City; als een plek die voedsel en energie produceert, die water zuivert, afval hergebruikt en misschien zelfs autarkisch zal zijn.

‘Growing Green Cities’
Met het thema ‘Growing Green Cities’ is de richting geduid. Dat de Floriade in 2022 in Almere zal plaatsvinden, betekent ook dat de ontwikkeling van het idee van de ‘Green City’ in de komende tien jaar versneld doorgang zal vinden; talrijke innovaties krijgen een kans in de Flevolandse en Almeerse praktijk. Daarbij wordt actief gezocht naar vernieuwingen die ‘groen’ en ‘rood’, land en stad samen brengen. Zo zal de capaciteitsuitbreiding van de A6, die samen met Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd, worden benut om te komen tot een versnelde aanleg van het verdubbelde tracé én om te bezien hoe de weg, op het terrein van landschappelijke inpassing en verduurzaming, een voorbeeldfunctie kan vervullen.

Forse investering
De komst van de Floriade gaat gepaard met forse investeringen. Enkel al bij de directe investeringen gaat het om €360 miljoen (circa €35 miljoen voor de gebiedsontwikkeling, circa €200 miljoen voor vastgoed behorend bij de gebiedsontwikkeling, circa €75 miljoen voor de exploitatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling en circa €50 miljoen voor vastgoed behorend bij de wereldtuinbouwtentoonstelling). Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de Rabobank, de Kamer(s) van Koophandel en de Vereniging Bedrijfskring Almere in opdracht van de gemeente Almere hebben uitgevoerd, dat er in Almere en de regio zo’n €300 miljoen zal worden besteed.

A call to action
De Almeerse Floriade wordt vooraf gegaan door een making of, die in het teken staat van een tien jaar durende dialoog, samen met de NTR, om nationale en internationale best practices op het terrein van Growing Green Cities samen te brengen. Flevoland en Almere dienen daarbij als living lab, als plek waar innovaties op grote schaal in de praktijk kunnen worden gebracht.

Dialoog
De dialoog startte vorige week met het congres Growing Green Cities I op het Floriadeterrein in Venlo, toen bijna vijftien partijen – waaronder de (netwerken) Cité Verte, Green City Italia, Green City UK, die Grüne Stadt, the International Association of Horticultural Producers (AIPH), Entente Floriade en Bouwend Nederland – de call to action van Almere ondertekenden, en zich committeerden aan een open uitwisseling van kennis en kunde. Ook op de website www.floriadealmere.nl wordt de call to action onderschreven. Duivesteijn: “Ons thema, ‘Growing Green Cities’, gaat niet over problemen, maar over oplossingen. Die positieve agenda spreekt niet alleen de tuinbouwsector en de steden, maar nadrukkelijk ook de mensen, de stadsbewoners aan; velen willen participeren in een zoektocht naar oplossingen, waarin verstedelijking en vergroening samen gaan. Het is geweldig dat wij die zoektocht, langs de lijn van de Floriade 2022, in de komende tien jaar kunnen doorzetten. Juist een stad als Almere is het voorbeeld, en kan dat ook in de toekomst zijn, van een samengaan van land en de stad, van groen en rood. Een goede combinatie maakt steden aantrekkelijk en leefbaar.” 

Nationale en internationale partijen ondertekenden op 20 september op het Floriadeterrein in Venlo het manifest Growing Green Cities – A Call to Action. Met de ondertekening verplichten de organisaties zich om kennis over De Groene Stad uit te wisselen en in praktijk te brengen.
Het manifest is een initiatief van de gemeente Almere. In deze gemeente vindt in 2022 de Floriade plaats en in de aanloop daarvan start Almere een dialoog over de ontwikkeling van groene steden. Bovendien heeft Almere het plan om de zevende wereldtuinbouwtentoonstelling op Nederlandse bodem te benutten als een podium waarop de ideale Groene Stad, het icoon van de toekomst, wordt getoond.
De ondertekening van het manifest vond plaats op de conferentie Growing Green Cities, georganiseerd door de gemeente Almere, de provincie Flevoland, Entente Florale en het International New Town Institute in samenwerking met Elba Media.
Groene Stad
Op de conferentie spraken deskundigen over de betekenis van De Groene Stad-gedachte in de afgelopen jaren en op welke manier dit concept in de toekomst kan worden uitgebouwd. Plant Publicity Holland (PPH) introduceerde in 2002 op de Floriade in de Haarlemmermeer voor het eerst het idee van De Groene Stad. ,,En daar was en is grote behoefte aan”€™, vertelde PPH-voorzitter Jaap Spros. ,,De urbanisatie neemt toe: op dit moment leeft 50% van de wereldbevolking in steden, over dertig jaar is dat 70%. Om steden leefbaar en economisch gezond te houden mogen bouwactiviteiten niet ten koste gaan van groene ruimte. Inmiddels is De Groene Stad-gedachte omarmd door diverse organisaties en overheden. Zo is er een Europees Green City Network opgericht waarbij diverse landen zich hebben aangesloten.
Flower Expo in Taipei
Ook internationaal heeft De Groene Stad de aandacht getrokken. Monica Kuo van de universiteit van Taipei in Taiwan legde uit dat de Flower Expo in Taipei niet is georganiseerd met als doel een eenmalige bezienswaardigheid te realiseren, maar als middel om meer groen in de stad aan te leggen. Die aanpak heeft de leefbaarheid van de stad aanzienlijk verbeterd en leidde ertoe dat organisaties, burgers en overheid naast de Expo verschillende andere projecten zijn gestart om Taipei mooier te maken; braakliggende terreinen zijn veranderd in groene oases, rommelige bouwactiviteiten worden aan het zicht onttrokken door wanden te bekleden met planten, en oude bomen krijgen de bescherming die ze verdienen. ,,Groen krijgt zo op heel verschillende manieren een functionele betekenis in het leven van alledag.€™
Tapijt van tuinen
Diversiteit en functionaliteit spreken ook landschapsarchitect Winy Maas aan, toonde hij met het plan dat hij maakte voor de Floriade 2022 in Almere: een tapijt van tuinen vormt de onderlegger om functies van groen als voedselproductie, tuinbouw, gezondheid, kunst, cultuur en educatie, recreatie, energie en watermanagement in beeld te brengen. Na de tentoonstelling fungeert het tuinentapijt als structuur voor de bouw van de nieuwe groene stadswijk Almere Floriade.
Groen is onmisbaar
Elco Brinkman van Bouwend Nederland zei te beseffen dat groen onmisbaar is voor de bouw van leefbare steden. ,,De uitdaging is om als bouwsector samen te werken met de groenbranche. Het is zaak om niet alleen ideeën te bedenken, maar deze ook uit te voeren. Juist deze tijd vraagt om ondernemen; the future starts now.€™
Grote behoefte aan groen en voedsel
Trendwatcher Adjiedj Bakas blikte vooruit op welke manieren steden in hun behoefte aan groen en voedsel kunnen voorzien. Technologie speelt daarin een grote rol, denkt hij. Zo voorspelt hij de realisatie van verticale kassen in steden waar op grootschalige wijze groenten worden verbouwd. ,,In India zijn er plannen om dergelijk plantlabs daadwerkelijk te bouwen. Voor de realisatie van dergelijke innovaties is coproductie en lef een eerste vereiste, weet Bakas. Goed nieuws is dat vernieuwers  de huidige tijd mee hebben. ,,Want, crisistijden zijn de beste tijden om doorbraken te realiseren. Dare to innovate!€™
Manifest a Call to Action
Die aansporing kregen ook de ondertekenaars van het manifest Growing Green Cities A Call to Action. ,,Ondertekenen betekent een verplichting om niet alleen kennis uit te wisselen, maar ook om kennis toe te passen. En dat doen we graag voor de Floriade 2022 in Almere€™, sloot  Adri Duivesteijn, wethouder Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling van Almere de conferentie hoopvol af. Maandag 24 september maakt de Nederlandse Tuinbouwraad bekend welke van de vier locaties is uitverkozen om de Floriade in 2022 te ontwikkelen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de ondertekening van het manifest Growing Green Cities – A Call to Action verplichten partijen zich om bij te dragen aan de ontwikkeling van Green Cities in woord en daad. Ondertekenaars zijn: City of Almere, City of Kumasi, Green City Italia, Green City UK, The International Association of Horticultural Producers (AIPH), Entente Florale Netherlands, TEEB City, International New Town Institute, Tree for Cities, Die Grune Stadt Deutschland,  Valhor, Cite Verte,  Bouwend Nederland, en Province of Flevoland.

Almere Oosterwold wordt onderdeel van de hoofdtentoonstelling van de 13e editie van de Architectuurbiënnale van Venetië, die van 29 augustus tot 25 november plaats zal vinden. Het thema van de Biënnale is ‘common ground’, en dat sluit naadloos aan op de – ideologische – uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de ontwikkelingsstrategie voor Almere Oosterwold, een gebied van 4.200 hectare aan de oostzijde van Almere. Kern daarvan is dat Oosterwold organisch groeit; niet volgens blauwdrukken, maar op basis van initiatieven uit de samenleving. 

De grote overeenkomsten in thematiek maakt dat de directie van de Biënnale Winy Maas (MVRDV), die in opdracht van de gemeente Almere werkte aan de ontwikkelingsstrategie, actief heeft benaderd met de vraag of hij Oosterwold – of, in Maas’ woorden: Freeland – in Venetië wil presenteren.

Nieuwe manier van planvorming
Wethouder Adri Duivesteijn is trots op het feit dat Almere, met Almere Oosterwold, in Venetië is vertegenwoordigd: “Met Almere Oosterwold wordt een nieuwe manier van planvorming geïntroduceerd. Weg met het ‘blauwdrukdenken’ en ruim baan voor organische groei, waarbij initiatiefnemers alle vrijheid krijgen. De uitnodiging van het Biënnalebestuur is wat mij betreft een bevestiging van het innovatieve van onze ontwikkelingsstrategie: met Oosterwold hebben we écht een moment in de geschiedenis van de stedenbouw gecreëerd.” 

Eigen buurt te creëren
De ontwikkelingsstrategie voor Almere Oosterwold laat zich het beste omschrijven als uitnodigingsplanologie. Er wordt gebroken met een traditie van top down gedicteerde plannen; in plaats daarvan krijgen mensen de mogelijkheid om een eigen buurt te creëren. Duivesteijn: “Waar principes als geleidelijkheid, de kleine schaal en organische groei zich nu eigenlijk nog beperken tot kavels waar je, al dan niet samen met anderen, een eigen woning of werkplek op kunt bouwen, worden eindgebruikers in Oosterwold verantwoordelijk voor het maken van een volledige community, inclusief publiek groen, stadslandbouw, infrastructuur en water- en energievoorziening.”

Green City
Almere Oosterwold is één van de drie gebiedsontwikkelingen in het kader van Almere 2.0. Met het Rijk is afgesproken dat Oosterwold een uitgesproken landelijk karakter krijgt, als tegenhanger van de stedelijke(re) westkant van Almere en in aansluiting op de woon- en werkmilieus in de Gooi- en Vechtstreek. Dit betekent niet alleen dat er in lage dichtheden zal worden gebouwd – zo’n zes woningen per hectare –, maar ook dat er veel ruimte is voor stadslandbouw.

Growing Green Cities
Het spreekt dan ook voor zich dat Oosterwold een belangrijke rol in de Floriade 2022 zal spelen. “Wij hebben gekozen voor een thema, ‘Growing Green Cities’, dat gaat over de verbinding tussen stad en land”, zegt Duivesteijn. “Overal ter wereld wordt gezocht naar manieren om steden groener te maken. Onderdeel van onze ideeën voor de Floriade – en de making of daarvan – is een internationale uitwisseling van best practices, van de resultaten van die zoektocht. Het feit dat Almere Oosterwold, één van onze eigen voorbeeldprojecten, te zien is tijdens een Architectuurbiënnale die door tienduizenden mensen wordt bezocht, levert een belangrijke bijdrage aan die internationale uitwisseling.”

 Eerste initiatieven
De ontwikkelingsstrategie voor Almere Oosterwold, met als titel ‘Land-goed voor Initiatieven’, is eerder dit jaar door de Rijksoverheid vastgesteld. Dit betekent dat de weg vrij is voor de ontwikkeling van het gebied. De eerste initiatiefnemers hebben zich inmiddels gemeld; zo is er een ‘bidbook’ ingediend voor ‘de organische ontwikkeling van de eerste landbouwkavel in Oosterwold’, waarbij een boerenlandgoed de aanjager moet zijn van voorzieningen, bedrijvigheid en woningen.

Samenvatting ontwikkelingsstrategie Almere Oosterwold »

 

Het gedachtegoed dat Almere in haar bidbook voor de Floriade 2022 heeft neergelegd – met ‘Growing Green Cities’ als leidend thema – lijkt goed te worden ontvangen. Met name buitenlandse media en stadsbesturen tonen belangstelling voor de groene Cité Idéale, die werd ontworpen door stedenbouwkundige Winy Maas (MVRDV); van Italië tot Rusland, van Spanje tot China wordt positief bericht over de Floriade. De website ecoficial.com stelt zelfs dat Almere met het plan van MVRDV transformeert “into the greenest city ever built”.
 
Het Almeerse concept voor de Floriade 2022 – en de ‘making of’ daarvan – kent een sterke internationale oriëntatie. Kern is dat Almere wil toegroeien naar een gedeeld beeld van de ideale Green City, dat nationaal en internationaal (h)erkend zal worden. Deze ideale Green City moet ook fysiek vorm krijgen; Almere zal een prototype groene stad ontwikkelen, dat niet alleen het decor van de zevende editie van de Floriade zal vormen, maar dat ook zal transformeren tot een nieuwe, blijvende stadswijk.
 
Steden groener maken
Met ‘Growing Green Cities’ speelt Almere in op een universeel vraagstuk. Adri Duivesteijn, wethouder in Almere: “Wat bijzonder is, is dat steden over de hele wereld worstelen met dezelfde vraag: Hoe zorg je dat de kracht van het rood het groen niet verdringt? Of het nu gaat om stadslandbouw, om recreatiegroen of om duurzame energie; overal wordt gezocht naar manieren om steden – letterlijk en figuurlijk – groener te maken. Steden willen ervaringen delen en van elkaar leren. Wij willen een internationale kennisuitwisseling op gang brengen, waarin het thema ‘Growing Green Cities’ wordt uitgediept. Het is een invalshoek die ook voor de tuinbouwsector van belang is; de sector zoekt tenslotte naar manieren om tuinbouw dichter bij de mensen – dus in de steden – te brengen.”
 
Samenbrengen best practices
Dat gebeurt onder meer door een tien jaar durende dialoog, in aanloop naar de Floriade 2022, waarin best practices worden samengebracht. De internationale belangstelling voor de Almeerse plannen heeft er (mede) toe geleid dat verschillende steden hebben gereageerd op de oproep van Almere. Inmiddels hebben Taipei, Shenzhen en Vancouver aangegeven dat zij graag deelnemen aan de dialoog, om op deze manier mee te werken aan de ontwikkeling van het prototype Green City. Het zijn stuk voor stuk steden die hun sporen hebben verdiend.

Aanplanten ‘Eco City’
Zo organiseerde Taipei in 2010 de World International Flora Exposition, met ‘Green City’ als overkoepelend thema. De tentoonstelling vond plaats in het hart van de stad, om te illustreren dat een samengaan van landschap en stedelijkheid mogelijk is. Shenzhen plant momenteel een ‘Eco City’ in het noorden van de stad; een stadsdeel dat volledig energieneutraal moet worden, en waar veel aandacht voor stadslandbouw zal zijn. Vancouver is één van de meest leefbare steden ter wereld – de uitstoot van broeikasgassen is 5% lager dan in 1990, ondanks een bevolkingsgroei van 27% en een banengroei van 18% – en heeft de ambitie om in 2020 de ‘Greenest City’ ter wereld te zijn. “We also want other cities around the world to work towards this goal, so that the world is full of healthy, prosperous, Greenest Cities”, schreef de burgemeester van Vancouver in zijn steunbetuiging voor de Almeerse kandidatuur.
 
‘Tour de Floriade’
In de komende maanden wordt bekeken waar verdere nationale en internationale samenwerking mogelijk is, welke best practices bij elkaar kunnen worden gebracht. In augustus reizen burgemeester Annemarie Jorritsma en wethouder Ben Scholten naar de Verenigde Staten, en doen daar meerdere steden aan om te bezien of en welke bijdrage zij aan de kennisuitwisseling zouden kunnen leveren. Zij bezoeken onder andere Chicago, Denver, Las Vegas en Los Angeles, waar verschillende initiatieven worden ontplooid op het terrein van duurzaamheid. Zo is er het ‘Chicago Climate Action Plan’, een stadsbreed plan om de uitstoot van CO2 te verlagen en daarmee bij te dragen aan een schoner lokaal leefmilieu, en is in Denver gestart met ‘Greenprint Denver’, om te komen tot praktische oplossingen om de relatie tussen mens en natuur te versterken.
 
Growing Green Cities
De kennisuitwisseling bestaat uit een serie van internationale bijeenkomsten. Het eerste congres, met als titel ‘Growing Green Cities I’, vindt plaats op 20 september van dit jaar, op het Floriadeterrein in Venlo. Tijdens dit congres staat de voedselindustrie centraal; het gaat met name om de vraag welke trends de toekomst van ons voedsel gaan bepalen en welke rol steden daarin spelen. Sprekers zijn onder meer trendwatcher Adjiedj Bakas, landschapsarchitect Andreas Kipar en Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland. Meer informatie is te vinden op www.floriadealmere.nl; aanmelden kan ook via deze website.
 

De gemeente Almere heeft de Nederlandse Tuinbouwraad (NTR) uitgenodigd om in de komende tien jaar samen te bouwen aan een prototype Green City, waar de Nederlandse tuinbouwsector zich tijdens de Floriade 2022 aan de wereld kan presenteren. Dat is de kern van het Almeerse bod voor de Floriade 2022, dat de gemeente Almere en de provincie Flevoland onlangs presenteerden.

De Metropoolregio Amsterdam staat voor een omvangrijke groeiopgave. Binnen deze opgave neemt Almere het grootste deel van de groei voor haar rekening; in de komende decennia moeten in Almere 60.000 nieuwe woningen worden gebouwd. De vraag die Almere zich dan ook stelt, is hoe de groei van de stad kan samengaan met een verhoging van de kwaliteit van haar stadsbewoners. In lijn met het Almere Principle ‘combineer stad en natuur’ wil Almere komen tot een harmonie tussen rood en groen.

Growing Green Cities
Almere doet dat door de agenda’s van de Nederlandse tuinbouwsector – Growing Green – en haar eigen agenda – Green City – samen te voegen; met Growing Green Cities als leidend thema nodigt Almere de NTR uit voor een tien jaar durende samenwerking om, door de best practices van steden wereldwijd samen te brengen, te komen tot een ideale Green City, als een nationale en internationale inspiratiebron. Daarmee levert Almere een wezenlijke bijdrage aan universele (maatschappelijke) vraagstukken als de toenemende bevolkingsgroei en urbanisatie, waarvoor nu vooral gefragmenteerd naar oplossingen wordt gezocht.

Een nieuwe, blijvende stadswijk
De groene Cité Idéale vormt een natuurlijk podium voor de 7e editie van de Floriade – en meer dan dat. “Almere heeft een rijke traditie van buitenexposities”, zegt wethouder Adri Duivesteijn, voorzitter van de Stuurgroep Floriade. “Denk aan de Fantasie, de Realiteit, de Eenvoud of de BouwRai in Muziekwijk, Filmwijk of de Eilandenbuurt. Wat deze exposities gemeenschappelijk hebben, is dat ze allemaal van blijvende betekenis zijn. Dat zal met de Floriade 2022 ook gebeuren. We creëren geen tijdelijk podium, maar bouwen in de komende tien jaar aan een nieuwe stadswijk. Het Biënnalepark in Venetië en Tivoli in Kopenhagen zijn daarbij belangrijke referenties; Almere Floriade wordt een natuur-, cultuur- en recreatiepark dat, niet alleen in 2022 maar ook ver daarna, een decor voor klein- en grootschalige manifestaties zal vormen.”

Forse investeringen met blijvende waarde
Almere Floriade is de eerste invulling van het Concept Gebiedsontwikkelingsplan Almere Centrum-Weerwater – dat in mei van dit jaar door het Rijk en de gemeenteraad van Almere is vastgesteld – en daarmee van Almere 2.0. Dit betekent dat in de komende jaren fors wordt geïnvesteerd in de context van de Floriade – infrastructuur en het groen/blauw casco bijvoorbeeld – zonder dat Almere of de provincie daar extra geld voor moeten uittrekken. Het betekent ook dat alle investeringen in het Floriadeterrein diepte-investeringen zullen zijn, met een blijvende waarde.

Draagvlak door samenwerking
Het bidbook is een coproductie van de gemeente Almere en de provincie Flevoland; beiden leveren een financiële bijdrage aan de ontwikkeling van de Floriade. Als provincie die ooit mede is aangelegd voor de voedselproductie, kent Flevoland een rijke traditie in het bedenken en realiseren van innovatieve oplossingen in de agro-productie. Agro&Food is daarmee één van de sterke economische sectoren in Flevoland. Met de Floriade als vliegwiel zullen wij ons de komende tien jaar inzetten om die kracht verder te versterken en innovaties tot stand te brengen”, aldus Jan-Nico Appelman, gedeputeerde van de provincie Flevoland. “Een Floriade is van grote betekenis voor de gehele provincie. De Floriade biedt voor alle zes de gemeenten die onze provincie kent prachtige kansen. En dat geldt ook voor het internationale imago van de polder.”

Overige partijen 
De gemeente en de provincie zijn niet de enige partijen die een rol spelen in de organisatie van de Floriade 2022. Omdat de ontwikkeling van de Floriade gelijk oploopt met de groei van Almere wordt het Rijk, en dan met name Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, in de komende jaren een belangrijke partner van de NTR. Daarnaast hebben Amvest en Ymere, twee van de belangrijkste stakeholders van Almere, zich bereid verklaard risicodragend te willen participeren in de gebiedsontwikkeling. Andere partijen die met een concrete propositie zijn gekomen, om naar maat en vermogen te participeren in de organisatie van de Floriade, zijn onder andere Staatsbosbeheer, het Nationaal Groenfonds, het regionale bedrijfsleven en onderwijsinstellingen als de WUR, TU Twente, Nyenrode en Christelijke Agrarische Hogeschool Almere.

Ontwerp: een tapijt van tuinen
Winy Maas (MVRDV), die ook verantwoordelijk is voor de Concept Structuurvisie Almere 2.0 en de ontwikkelstrategie voor Almere Oosterwold, heeft het Almeerse plan voor de Floriade ontworpen. Het is een plan dat past bij de moderniteit van Almere, en zo de continuïteit van de stedelijke ontwikkeling borgt. Almere Floriade zal, als een prototype Green City, échte oplossingen tonen voor échte problemen. Het wordt een plek die voedsel en energie produceert, die water zuivert en die stad en land, rood en groen met elkaar verbindt.
Almere Floriade wordt ontwikkeld als een tapijt van tuinen, dat over de locatie wordt gedrapeerd, bestaande elementen opneemt en wordt bekleed met een groene Floriadestad. Een fijnmazig carré is de onderlegger die richting geeft aan een eindeloze serie modeltuinen, paviljoens en andere onderdelen. Het carré legt tegelijkertijd de basis voor de ontwikkeling van een arboretum, waarin de collectie van planten, tuinen en kweekmethoden de drager van de ruimtelijke structuur zal zijn; een verkaveling met een helderheid en efficiëntie die refereert aan de Nederlandse tuinbouw en het polderlandschap. De structuur vormt een bezienswaardigheid, een icoon in zichzelf.

Making of: tien jaar van samenwerking
Naast een fysieke locatie biedt Almere de NTR een tien jaar durende samenwerking, in woord en in daad. In woord, omdat Almere een dialoog wil opzetten met de tuinbouwsector, stadsbewoners, bestuurders en professionals van stedelijke regio’s wereldwijd, zodat kennis en kunde op het terrein van Growing Green Cities – nu nog verspreid over de wereld aanwezig – kunnen worden samengebracht. In daad, omdat Almere, de provincie Flevoland en de Metropoolregio Amsterdam in de komende tien jaar letterlijk en figuurlijk zullen vergroenen; best practices zullen hier ook in de praktijk worden gebracht.

Vooraankondiging congres Growing Green Cities – a call to action
De gemeente Almere organiseert in samenwerking met Entente Florale, het International New Town Institute en de Provincie Flevoland op donderdag 20 september 2012 het internationale congres Growing Green Cities I: a call to action. Het congres is bedoeld om een podium te bieden voor de agenda van de (internationale) tuinbouwsector (Growing Green) en de agenda van(internationale) groene voorbeeldsteden (Green Cities). Meer info »

Bron:
Gemeente Almere