Ruim 5 mil­joen voor ont­wik­ke­ling van het stads­bos van Alme­re

Het stads­land­goed De Kemp­haan en het omlig­gen­de natuur­ge­bied groei­en uit tot het stads­bos van Alme­re. Met het Bos­hart is Alme­re straks een belang­rij­ke toe­ris­ti­sche trek­pleis­ter in een natuur­lij­ke omge­ving rij­ker. De gemeen­te Alme­re, de pro­vin­cie Fle­vo­land, Staats­bos­be­heer, Stich­ting Stad & Natuur en Stich­ting AAP gaven gis­te­ren het start­sein voor de ont­wik­ke­lin­gen. De geza­men­lij­ke inves­te­ring in het gebied bedraagt ₠5,1 mil­joen in de peri­o­de tot en met 2015.
Het Bos­hart Almeer­der­hout is cen­traal gele­gen in de Bos­wach­te­rij Almeer­der­hout, dat zich uit­strekt tus­sen de gebie­den Alme­re Stad, Alme­re Haven, Alme­re Hout, Over­gooi en het toe­kom­sti­ge Oos­ter­wold. Het Bos­hart bestaat uit drie deel­ge­bie­den die aan elkaar zijn gekop­peld via een geza­men­lij­ke entree en die elk een eigen iden­ti­teit krij­gen:
— stads­land­goed De Kemp­haan;
— het recre­a­tie­ve Tus­sen­bos;
— het heu­vel­ach­ti­ge Braam­ber­gen (geen onder­deel van de hui­di­ge ont­wik­ke­lin­gen, invul­ling na 2016).
Recre­ë­ren op het stads­land­goed
De Kemp­haan krijgt de komen­de jaren de faci­li­tei­ten om meer en gro­te­re eve­ne­men­ten te orga­ni­se­ren en om een toe­ne­mend aan­tal bezoe­kers te ont­van­gen. Er wordt extra par­keer­ca­pa­ci­teit toe­ge­voegd en er wordt een ver­be­ter­de twee­de uit­gang voor het land­goed gere­a­li­seerd. Ook de fiets­rou­te aan het Kemp­haan­pad wordt ver­be­terd en afge­schei­den van het ove­ri­ge ver­keer.
Kin­der­speel­plek
Een ech­te blik­van­ger op het ter­rein is straks de nieu­we, moder­ne opvanglo­ca­tie van de Stich­ting AAP. De cen­tra­le tuin van De Kemp­haan wordt een plek waar kin­de­ren vol­op kun­nen spe­len en waar bezoe­kers kun­nen genie­ten van de omge­ving. Ver­der wor­den de gras­vel­den bij het hoofd­ge­bouw en bij het gebouw van Stich­ting Stad & Natuur geschikt gemaakt voor gro­te­re en klei­ne­re acti­vi­tei­ten.
Spe­len en wan­de­len
Het Tus­sen­bos rond­om het stads­land­goed wordt een open­baar speel‑, klim- en wan­del­bos. De bestaan­de speel­plek­ken en ‑objec­ten in de sfeer van de Zui­der­zee wor­den later dit jaar aan­ge­vuld met nieu­we speel­lo­ca­ties en klim­toe­stel­len. Piet Win­ter­man, direc­teur bij Staats­bos­be­heer: Als beheer­der van het Almeer­der­hout bie­den wij bewo­ners dicht bij de stad graag de moge­lijk­heid om te genie­ten van de natuur. Dat kan hier vol­op. En daar hoort spe­len in de natuur ook bij. Er komt een nieuw bui­ten­cen­trum op een prach­ti­ge plek dicht bij het speel­bos. Dat wordt de uit­vals­plek om het Bos­hart te gaan ontdekken.Vlakbij het toe­kom­sti­ge bui­ten­cen­trum, dicht tegen woon­ge­bied Over­gooi aan, wordt een rui­ter- en wan­del­pad gere­a­li­seerd. Dit maakt de komst van een mane­ge moge­lijk. In het gebied wordt ook de belang­rij­ke arche­o­lo­gi­sche vind­plaats gemar­keerd. Deze vind­plaats wordt via een wan­del­rou­te ver­bon­den met het Bos­hart.
Impuls voor eco­no­mie en toe­ris­me
De ont­wik­ke­lin­gen in het Bos­hart Almeer­der­hout wor­den voor bij­na de helft gefi­nan­cierd uit de twee­de tran­che van het Inves­te­rings­fonds Fle­vo­land- Alme­re (IFA). Gede­pu­teer­de Jaap Lod­ders: €œDank­zij de samen­wer­king van vijf par­tij­en kun­nen we het gebied Bos­hart Almeer­der­hout ver­ster­ken tot een boven­re­gi­o­naal attrac­tie­punt. Met deze impuls ver­wach­ten wij dat het Bos­hart pri­va­te par­tij­en aan­trekt om te inves­te­ren in lei­su­re­voor­zie­nin­gen in het gebied. Voor Alme­re bete­kent dit weer een mooie stap in de uit­brei­ding van haar voor­zie­nin­gen­ni­veau. Dat is pre­cies waar het Inves­te­rings­pro­gram­ma Fle­vo­land-Alme­re voor is bedoeld!
De ver­wach­ting is dat de ont­wik­ke­lin­gen in het Bos­hart ver­vol­gin­ves­te­rin­gen sti­mu­le­ren van vijf tot acht mil­joen euro, door onder­ne­mers en orga­ni­sa­ties die zich ves­ti­gen in het gebied. Het aan­tal bezoe­kers neemt naar ver­wach­ting toe met 20%. Dat per­cen­ta­ge kan nog ver­der oplo­pen wan­neer het gebied nieu­we ves­ti­gin­gen en eve­ne­men­ten weet aan te trek­ken.
Werk­ge­le­gen­heid
Tij­dens de rea­li­sa­tie­pe­ri­o­de levert het Bos­hart naar ver­wach­ting een tij­de­lij­ke extra werk­ge­le­gen­heid op van 100 tot 130 arbeids­plaat­sen (12 uur of meer). Het struc­tu­re­le effect op de werk­ge­le­gen­heid is geraamd op 21 full­ti­me banen (fte).
Het Bos­hart geeft daar­naast de hele regio een posi­tie­ve impuls. Toe­ris­ten en dag­jes­men­sen die naar het gebied komen, zul­len vaak ook de omge­ving bezoe­ken om te win­ke­len of om iets te gaan eten. Dit leidt tot extra beste­din­gen in de regio en tot een extra werk­ge­le­gen­heids­ef­fect, zowel in de toe­ris­ti­sche sec­tor als in de toe­le­ve­ren­de sec­to­ren.
Bron:
Pro­vin­cie Fle­vo­land