Alme­re wil groe­ne iden­ti­teit bij groei voort­zet­ten

Op 19 decem­ber onder­te­ke­nen diver­se orga­ni­sa­ties en wet­hou­der Adri Dui­ves­teijn van Alme­re de Inten­tie­over­een­komst IAK Groen­blauw. De over­een­komst vormt een van de uit­wer­kin­gen van het Inte­graal Afspra­ken­ka­der Alme­re 2.0 over de groei van Alme­re. De onder­te­ke­naars heb­ben hier­mee de ambi­tie om de groe­ne iden­ti­teit van Alme­re voort te zet­ten.

Zo wor­den er afspra­ken vast­ge­legd over de uit­wer­king van de eer­ste fase, die zich richt op een kwa­li­teits­im­puls voor de deel­ge­bie­den Poort­hout en Almeer­der­hout en de rea­li­sa­tie van het nieu­we land­schaps­park Eem­val­lei.

Groe­ne iden­ti­teit
Alme­re heeft een bij­zon­de­re tra­di­tie op het gebied van groen­blauw. In de vori­ge eeuw werd voor­uit­lo­pend op de ont­wik­ke­ling van de stad eerst het groen aan­ge­legd. Ver­vol­gens vond in dit groe­ne raam­werk de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling in meer­de­re ker­nen plaats. Zodoen­de ont­wik­kel­de Alme­re zich tot een groot land­goed voor 200.000 inwo­ners. Tot op de dag van van­daag vormt het groen de iden­ti­teit van Alme­re.

 

Bron:
Gemeen­te Alme­re

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.