Gemeen­te Alme­re wil groe­ne ini­ti­a­tie­ven sti­mu­le­ren

De gemeen­te Alme­re wil ini­ti­a­tie­ven in de groe­ne ruim­te en daar­mee groen­be­heer door bewo­ners, onder­ne­min­gen en instel­lin­gen sti­mu­le­ren. Het acti­ve­ren van bur­gers en het onder­steu­nen van par­ti­cu­lie­re ini­ti­a­tie­ven die tot doel heb­ben de eigen woon­om­ge­ving vorm te geven en te ver­be­te­ren zijn speer­pun­ten in het gemeen­te­lijk beleid.

Ont­wer­pers­col­lec­tief Kracht­groen is door de gemeen­te Alme­re gevraagd om de reeds bestaan­de ini­ti­a­tie­ven in beeld te bren­gen. Zo kan wor­den getoond wat voor ver­schil­len­de ini­ti­a­tie­ven leven in Alme­re-Haven, hoe de ini­ti­a­tors het groe­ne pro­ject heb­ben opge­zet en draai­en­de hou­den en wat er voor nodig is om ook nieu­we ini­ti­a­tie­ven van bewo­ners te sti­mu­le­ren en te faci­li­te­ren.

Ini­ti­a­tie­ven
Kracht­groen heeft zes ver­schil­len­de ini­ti­a­tie­ven in Alme­re-Haven bezocht en de trek­kers van deze pro­jec­ten gespro­ken over de ont­staans­ge­schie­de­nis, de moti­va­tie en de samen­wer­kings­vor­men van het pro­ject. Zo krij­gen de gemeen­te, par­ti­cu­lie­re groe­ne ini­ti­a­tors, onder­steu­nen­de orga­ni­sa­ties en groen­be­heer­ders in beeld hoe een ini­ti­a­tief in het groen ‘werkt’.


Alme­re-Haven bruist van groe­ne ener­gie
De groe­ne ini­ti­a­tie­ven die in dit ver­slag zijn vast­ge­legd tonen aan dat Alme­re-Haven bruist van de groe­ne ener­gie. Deze bewo­ners zijn onder­ne­mend en weten hun weg te vin­den naar de gemeen­te­lij­ke dien­sten en groe­ne orga­ni­sa­ties die hen kun­nen onder­steu­nen.

Bekijk hier het ver­slag ‘Ini­ti­a­tie­ven in het Groen — Alme­re Haven’ »

Bron:
Kracht­groen

——————————————————————————–

Deze web­si­te is powe­red by Plant Publi­ci­ty Hol­land, Groen­fo­rum Neder­land en wordt moge­lijk gemaakt door Pro­duct­schap Tuin­bouw.