Alme­re wil voor 2025 een mil­joen bomen op daken

Onlangs lan­ceer­de PvdA-raads­lid Adri­a­na Begeer van de gemeen­te Alme­re het plan één mil­joen bomen voor Alme­re. Voor 2025 moe­ten vol­gens het plan 1.000.000 bomen onder ande­re op daken van hui­zen in Alme­re wor­den geplant.

De PvdA wil hier­mee in Alme­re een stuk­je van het kli­maat­pro­bleem oplos­sen en de stad nog groe­ner maken. Twee­de Kamer­lid Die­de­rik Samsom (PvdA) is enthou­si­ast over het plan en wil het onder­steu­nen.

Om het plan te rea­li­se­ren, onder­zoekt de PvdA of naast de aan­plant in par­ken en bos­sen er ook bomen op de Almeer­se daken geplant kun­nen wor­den.

Finan­cie­ring
“Zo wil de PvdA zor­gen dat Alme­re groen blijft in de direc­te omge­ving van men­sen.” De finan­cie­ring kan voor een deel wor­den gere­a­li­seerd door de bomen als kli­maat­bos op de beurs te bren­gen. Bomen van­gen broei­kas­gas­sen zoals CO2 op en dat is geld waard.

Lees hier het vol­le­di­ge bericht »

Bron:
PvdA Alme­re