Alme­re Eco­stad van Neder­land

Het is te zien op recla­me­film­pjes. Hui­zen die lang­zaam groen wor­den. De rea­li­teit is anders. Ze begin­nen nog maar net, de eer­ste duur­za­me vast­goed­be­drij­ven in Neder­land. De mees­te eer­ste palen moe­ten nog de grond in. Maar wat er aan zit te komen, is rond­uit spec­ta­cu­lair. Een kan­toor­to­ren van 44 eta­ges die ver­warmd wordt door rivier­wa­ter. Alme­re die een eco­lo­gi­sche stad erbij gaat bou­wen. Neder­land begint dit jaar aan de inhaal­slag, om de oude kop­po­si­tie in Euro­pa op het gebied van duur­zaam bou­wen weer terug te win­nen. Dat is hard nodig, want duur­za­me beleg­gers moe­ten nu naar bui­ten­land­se bedrij­ven uit­wij­ken. In Groot-Bri­tan­nië huist vol­gens SNS Asset Mana­ge­ment op dit moment nog de meest duur­za­me vast­goed­ont­wik­ke­laar van Euro­pa: Land Secu­ri­ties. In dit arti­kel wordt de balans opge­maakt. Wat is de stand van zaken van duur­za­me pro­ject­ont­wik­ke­ling?

Vol­le­di­ge infor­ma­tie: Down­load hier het arti­kel

P+ Peo­p­le Pla­net Pro­fit
Decem­ber 2007