Inter­na­ti­o­na­le belang­stel­ling voor Green City plan­nen Alme­re

Het gedach­te­goed dat Alme­re in haar bid­book voor de Flo­ri­a­de 2022 heeft neer­ge­legd – met ‘Gro­wing Green Cities’ als lei­dend the­ma – lijkt goed te wor­den ont­van­gen. Met name bui­ten­land­se media en stads­be­stu­ren tonen belang­stel­ling voor de groe­ne Cité Idé­a­le, die werd ont­wor­pen door ste­den­bouw­kun­di­ge Winy Maas (MVRDV); van Ita­lië tot Rus­land, van Span­je tot Chi­na wordt posi­tief bericht over de Flo­ri­a­de. De web­si­te ecoficial.com stelt zelfs dat Alme­re met het plan van MVRDV trans­for­meert “into the gree­nest city ever built”.
 
Het Almeer­se con­cept voor de Flo­ri­a­de 2022 – en de ‘making of’ daar­van – kent een ster­ke inter­na­ti­o­na­le ori­ën­ta­tie. Kern is dat Alme­re wil toe­groei­en naar een gedeeld beeld van de ide­a­le Green City, dat nati­o­naal en inter­na­ti­o­naal (h)erkend zal wor­den. Deze ide­a­le Green City moet ook fysiek vorm krij­gen; Alme­re zal een pro­to­ty­pe groe­ne stad ont­wik­ke­len, dat niet alleen het decor van de zeven­de edi­tie van de Flo­ri­a­de zal vor­men, maar dat ook zal trans­for­me­ren tot een nieu­we, blij­ven­de stads­wijk.
 
Ste­den groe­ner maken
Met ‘Gro­wing Green Cities’ speelt Alme­re in op een uni­ver­seel vraag­stuk. Adri Dui­ves­teijn, wet­hou­der in Alme­re: “Wat bij­zon­der is, is dat ste­den over de hele wereld wor­ste­len met dezelf­de vraag: Hoe zorg je dat de kracht van het rood het groen niet ver­dringt? Of het nu gaat om stads­land­bouw, om recre­a­tie­groen of om duur­za­me ener­gie; over­al wordt gezocht naar manie­ren om ste­den – let­ter­lijk en figuur­lijk – groe­ner te maken. Ste­den wil­len erva­rin­gen delen en van elkaar leren. Wij wil­len een inter­na­ti­o­na­le ken­nis­uit­wis­se­ling op gang bren­gen, waar­in het the­ma ‘Gro­wing Green Cities’ wordt uit­ge­diept. Het is een invals­hoek die ook voor de tuin­bouw­sec­tor van belang is; de sec­tor zoekt ten­slot­te naar manie­ren om tuin­bouw dich­ter bij de men­sen – dus in de ste­den – te bren­gen.”
 
Samen­bren­gen best prac­ti­ces
Dat gebeurt onder meer door een tien jaar duren­de dia­loog, in aan­loop naar de Flo­ri­a­de 2022, waar­in best prac­ti­ces wor­den samen­ge­bracht. De inter­na­ti­o­na­le belang­stel­ling voor de Almeer­se plan­nen heeft er (mede) toe geleid dat ver­schil­len­de ste­den heb­ben gere­a­geerd op de oproep van Alme­re. Inmid­dels heb­ben Tai­pei, Shenz­hen en Van­cou­ver aan­ge­ge­ven dat zij graag deel­ne­men aan de dia­loog, om op deze manier mee te wer­ken aan de ont­wik­ke­ling van het pro­to­ty­pe Green City. Het zijn stuk voor stuk ste­den die hun spo­ren heb­ben ver­diend.

Aan­plan­ten ‘Eco City’
Zo orga­ni­seer­de Tai­pei in 2010 de World Inter­na­ti­o­nal Flo­ra Expo­si­ti­on, met ‘Green City’ als over­koe­pe­lend the­ma. De ten­toon­stel­ling vond plaats in het hart van de stad, om te illu­stre­ren dat een samen­gaan van land­schap en ste­de­lijk­heid moge­lijk is. Shenz­hen plant momen­teel een ‘Eco City’ in het noor­den van de stad; een stads­deel dat vol­le­dig ener­gie­neu­traal moet wor­den, en waar veel aan­dacht voor stads­land­bouw zal zijn. Van­cou­ver is één van de meest leef­ba­re ste­den ter wereld – de uit­stoot van broei­kas­gas­sen is 5% lager dan in 1990, ondanks een bevol­kings­groei van 27% en een banen­groei van 18% – en heeft de ambi­tie om in 2020 de ‘Gree­nest City’ ter wereld te zijn. “We also want other cities around the world to work towards this goal, so that the world is full of heal­thy, pros­perous, Gree­nest Cities”, schreef de bur­ge­mees­ter van Van­cou­ver in zijn steun­be­tui­ging voor de Almeer­se kan­di­da­tuur.
 
‘Tour de Flo­ri­a­de’
In de komen­de maan­den wordt beke­ken waar ver­de­re nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le samen­wer­king moge­lijk is, wel­ke best prac­ti­ces bij elkaar kun­nen wor­den gebracht. In augus­tus rei­zen bur­ge­mees­ter Anne­ma­rie Jor­rits­ma en wet­hou­der Ben Schol­ten naar de Ver­e­nig­de Sta­ten, en doen daar meer­de­re ste­den aan om te bezien of en wel­ke bij­dra­ge zij aan de ken­nis­uit­wis­se­ling zou­den kun­nen leve­ren. Zij bezoe­ken onder ande­re Chi­ca­go, Den­ver, Las Veg­as en Los Ange­les, waar ver­schil­len­de ini­ti­a­tie­ven wor­den ont­plooid op het ter­rein van duur­zaam­heid. Zo is er het ‘Chi­ca­go Cli­ma­te Acti­on Plan’, een stads­breed plan om de uit­stoot van CO2 te ver­la­gen en daar­mee bij te dra­gen aan een scho­ner lokaal leef­mi­li­eu, en is in Den­ver gestart met ‘Green­print Den­ver’, om te komen tot prak­ti­sche oplos­sin­gen om de rela­tie tus­sen mens en natuur te ver­ster­ken.
 
Gro­wing Green Cities
De ken­nis­uit­wis­se­ling bestaat uit een serie van inter­na­ti­o­na­le bij­een­kom­sten. Het eer­ste con­gres, met als titel ‘Gro­wing Green Cities I’, vindt plaats op 20 sep­tem­ber van dit jaar, op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo. Tij­dens dit con­gres staat de voed­sel­in­du­strie cen­traal; het gaat met name om de vraag wel­ke trends de toe­komst van ons voed­sel gaan bepa­len en wel­ke rol ste­den daar­in spe­len. Spre­kers zijn onder meer trend­wat­cher Adjiedj Bakas, land­schaps­ar­chi­tect Andre­as Kipar en Elco Brink­man, voor­zit­ter van Bou­wend Neder­land. Meer infor­ma­tie is te vin­den op www.floriadealmere.nl; aan­mel­den kan ook via deze web­si­te.