Alme­re Oos­ter­wold onder­deel van Biënnale Vene­tië

Alme­re Oos­ter­wold wordt onder­deel van de hoofd­ten­toon­stel­ling van de 13e edi­tie van de Archi­tec­tuur­bi­ën­na­le van Vene­tië, die van 29 augus­tus tot 25 novem­ber plaats zal vin­den. Het the­ma van de Biën­na­le is ‘com­mon ground’, en dat sluit naad­loos aan op de – ide­o­lo­gi­sche – uit­gangs­pun­ten die ten grond­slag lig­gen aan de ont­wik­ke­lings­stra­te­gie voor Alme­re Oos­ter­wold, een gebied van 4.200 hec­ta­re aan de oost­zij­de van Alme­re. Kern daar­van is dat Oos­ter­wold orga­nisch groeit; niet vol­gens blauw­druk­ken, maar op basis van ini­ti­a­tie­ven uit de samen­le­ving. 

De gro­te over­een­kom­sten in the­ma­tiek maakt dat de direc­tie van de Biën­na­le Winy Maas (MVRDV), die in opdracht van de gemeen­te Alme­re werk­te aan de ont­wik­ke­lings­stra­te­gie, actief heeft bena­derd met de vraag of hij Oos­ter­wold – of, in Maas’ woor­den: Free­land – in Vene­tië wil pre­sen­te­ren.

Nieu­we manier van plan­vor­ming
Wet­hou­der Adri Dui­ves­teijn is trots op het feit dat Alme­re, met Alme­re Oos­ter­wold, in Vene­tië is ver­te­gen­woor­digd: “Met Alme­re Oos­ter­wold wordt een nieu­we manier van plan­vor­ming geïn­tro­du­ceerd. Weg met het ‘blauw­druk­den­ken’ en ruim baan voor orga­ni­sche groei, waar­bij ini­ti­a­tief­ne­mers alle vrij­heid krij­gen. De uit­no­di­ging van het Biën­na­le­be­stuur is wat mij betreft een beves­ti­ging van het inno­va­tie­ve van onze ont­wik­ke­lings­stra­te­gie: met Oos­ter­wold heb­ben we écht een moment in de geschie­de­nis van de ste­den­bouw gecre­ëerd.” 

Eigen buurt te cre­ë­ren
De ont­wik­ke­lings­stra­te­gie voor Alme­re Oos­ter­wold laat zich het bes­te omschrij­ven als uit­no­di­gings­pla­no­lo­gie. Er wordt gebro­ken met een tra­di­tie van top down gedic­teer­de plan­nen; in plaats daar­van krij­gen men­sen de moge­lijk­heid om een eigen buurt te cre­ë­ren. Dui­ves­teijn: “Waar prin­ci­pes als gelei­de­lijk­heid, de klei­ne schaal en orga­ni­sche groei zich nu eigen­lijk nog beper­ken tot kavels waar je, al dan niet samen met ande­ren, een eigen woning of werk­plek op kunt bou­wen, wor­den eind­ge­brui­kers in Oos­ter­wold ver­ant­woor­de­lijk voor het maken van een vol­le­di­ge com­mu­ni­ty, inclu­sief publiek groen, stads­land­bouw, infra­struc­tuur en water- en ener­gie­voor­zie­ning.”

Green City
Alme­re Oos­ter­wold is één van de drie gebieds­ont­wik­ke­lin­gen in het kader van Alme­re 2.0. Met het Rijk is afge­spro­ken dat Oos­ter­wold een uit­ge­spro­ken lan­de­lijk karak­ter krijgt, als tegen­han­ger van de stedelijke(re) west­kant van Alme­re en in aan­slui­ting op de woon- en werk­mi­li­eus in de Gooi- en Vecht­streek. Dit bete­kent niet alleen dat er in lage dicht­he­den zal wor­den gebouwd – zo’n zes wonin­gen per hec­ta­re –, maar ook dat er veel ruim­te is voor stads­land­bouw.

Gro­wing Green Cities
Het spreekt dan ook voor zich dat Oos­ter­wold een belang­rij­ke rol in de Flo­ri­a­de 2022 zal spe­len. “Wij heb­ben geko­zen voor een the­ma, ‘Gro­wing Green Cities’, dat gaat over de ver­bin­ding tus­sen stad en land”, zegt Dui­ves­teijn. “Over­al ter wereld wordt gezocht naar manie­ren om ste­den groe­ner te maken. Onder­deel van onze idee­ën voor de Flo­ri­a­de – en de making of daar­van – is een inter­na­ti­o­na­le uit­wis­se­ling van best prac­ti­ces, van de resul­ta­ten van die zoek­tocht. Het feit dat Alme­re Oos­ter­wold, één van onze eigen voor­beeld­pro­jec­ten, te zien is tij­dens een Archi­tec­tuur­bi­ën­na­le die door tien­dui­zen­den men­sen wordt bezocht, levert een belang­rij­ke bij­dra­ge aan die inter­na­ti­o­na­le uit­wis­se­ling.”

 Eer­ste ini­ti­a­tie­ven
De ont­wik­ke­lings­stra­te­gie voor Alme­re Oos­ter­wold, met als titel ‘Land-goed voor Ini­ti­a­tie­ven’, is eer­der dit jaar door de Rijks­over­heid vast­ge­steld. Dit bete­kent dat de weg vrij is voor de ont­wik­ke­ling van het gebied. De eer­ste ini­ti­a­tief­ne­mers heb­ben zich inmid­dels gemeld; zo is er een ‘bid­book’ inge­diend voor ‘de orga­ni­sche ont­wik­ke­ling van de eer­ste land­bouw­ka­vel in Oos­ter­wold’, waar­bij een boe­ren­land­goed de aan­ja­ger moet zijn van voor­zie­nin­gen, bedrij­vig­heid en wonin­gen.

Samen­vat­ting ont­wik­ke­lings­stra­te­gie Alme­re Oos­ter­wold »