Alme­re bindt par­tij­en voor ont­wik­ke­ling van ide­a­le Groe­ne Stad

Nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le par­tij­en onder­te­ken­den op 20 sep­tem­ber op het Flo­ri­a­d­e­ter­rein in Ven­lo het mani­fest Gro­wing Green Cities – A Call to Acti­on. Met de onder­te­ke­ning ver­plich­ten de orga­ni­sa­ties zich om ken­nis over De Groe­ne Stad uit te wis­se­len en in prak­tijk te bren­gen.
Het mani­fest is een ini­ti­a­tief van de gemeen­te Alme­re. In deze gemeen­te vindt in 2022 de Flo­ri­a­de plaats en in de aan­loop daar­van start Alme­re een dia­loog over de ont­wik­ke­ling van groe­ne ste­den. Boven­dien heeft Alme­re het plan om de zeven­de wereld­tuin­bouw­ten­toon­stel­ling op Neder­land­se bodem te benut­ten als een podi­um waar­op de ide­a­le Groe­ne Stad, het icoon van de toe­komst, wordt getoond.
De onder­te­ke­ning van het mani­fest vond plaats op de con­fe­ren­tie Gro­wing Green Cities, geor­ga­ni­seerd door de gemeen­te Alme­re, de pro­vin­cie Fle­vo­land, Enten­te Flo­ra­le en het Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te in samen­wer­king met Elba Media.
Groe­ne Stad
Op de con­fe­ren­tie spra­ken des­kun­di­gen over de bete­ke­nis van De Groe­ne Stad-gedach­te in de afge­lo­pen jaren en op wel­ke manier dit con­cept in de toe­komst kan wor­den uit­ge­bouwd. Plant Publi­ci­ty Hol­land (PPH) intro­du­ceer­de in 2002 op de Flo­ri­a­de in de Haar­lem­mer­meer voor het eerst het idee van De Groe­ne Stad. „En daar was en is gro­te behoef­te aan”€™, ver­tel­de PPH-voor­zit­ter Jaap Spros. „De urba­ni­sa­tie neemt toe: op dit moment leeft 50% van de wereld­be­vol­king in ste­den, over der­tig jaar is dat 70%. Om ste­den leef­baar en eco­no­misch gezond te hou­den mogen bouw­ac­ti­vi­tei­ten niet ten kos­te gaan van groe­ne ruim­te. Inmid­dels is De Groe­ne Stad-gedach­te omarmd door diver­se orga­ni­sa­ties en over­he­den. Zo is er een Euro­pees Green City Net­work opge­richt waar­bij diver­se lan­den zich heb­ben aan­ge­slo­ten.
Flo­wer Expo in Tai­pei
Ook inter­na­ti­o­naal heeft De Groe­ne Stad de aan­dacht getrok­ken. Moni­ca Kuo van de uni­ver­si­teit van Tai­pei in Tai­wan leg­de uit dat de Flo­wer Expo in Tai­pei niet is geor­ga­ni­seerd met als doel een een­ma­li­ge beziens­waar­dig­heid te rea­li­se­ren, maar als mid­del om meer groen in de stad aan te leg­gen. Die aan­pak heeft de leef­baar­heid van de stad aan­zien­lijk ver­be­terd en leid­de ertoe dat orga­ni­sa­ties, bur­gers en over­heid naast de Expo ver­schil­len­de ande­re pro­jec­ten zijn gestart om Tai­pei mooi­er te maken; braak­lig­gen­de ter­rei­nen zijn ver­an­derd in groe­ne oases, rom­me­li­ge bouw­ac­ti­vi­tei­ten wor­den aan het zicht ont­trok­ken door wan­den te bekle­den met plan­ten, en oude bomen krij­gen de bescher­ming die ze ver­die­nen. „Groen krijgt zo op heel ver­schil­len­de manie­ren een func­ti­o­ne­le bete­ke­nis in het leven van alle­dag.€™
Tapijt van tui­nen
Diver­si­teit en func­ti­o­na­li­teit spre­ken ook land­schaps­ar­chi­tect Winy Maas aan, toon­de hij met het plan dat hij maak­te voor de Flo­ri­a­de 2022 in Alme­re: een tapijt van tui­nen vormt de onder­leg­ger om func­ties van groen als voed­sel­pro­duc­tie, tuin­bouw, gezond­heid, kunst, cul­tuur en edu­ca­tie, recre­a­tie, ener­gie en water­ma­na­ge­ment in beeld te bren­gen. Na de ten­toon­stel­ling fun­geert het tui­nen­ta­pijt als struc­tuur voor de bouw van de nieu­we groe­ne stads­wijk Alme­re Flo­ri­a­de.
Groen is onmis­baar
Elco Brink­man van Bou­wend Neder­land zei te besef­fen dat groen onmis­baar is voor de bouw van leef­ba­re ste­den. „De uit­da­ging is om als bouw­sec­tor samen te wer­ken met de groen­bran­che. Het is zaak om niet alleen idee­ën te beden­ken, maar deze ook uit te voe­ren. Juist deze tijd vraagt om onder­ne­men; the futu­re starts now.€™
Gro­te behoef­te aan groen en voed­sel
Trend­wat­cher Adjiedj Bakas blik­te voor­uit op wel­ke manie­ren ste­den in hun behoef­te aan groen en voed­sel kun­nen voor­zien. Tech­no­lo­gie speelt daar­in een gro­te rol, denkt hij. Zo voor­spelt hij de rea­li­sa­tie van ver­ti­ca­le kas­sen in ste­den waar op groot­scha­li­ge wij­ze groen­ten wor­den ver­bouwd. „In India zijn er plan­nen om der­ge­lijk plant­labs daad­wer­ke­lijk te bou­wen. Voor de rea­li­sa­tie van der­ge­lij­ke inno­va­ties is copro­duc­tie en lef een eer­ste ver­eis­te, weet Bakas. Goed nieuws is dat ver­nieu­wers  de hui­di­ge tijd mee heb­ben. „Want, cri­sis­tij­den zijn de bes­te tij­den om door­bra­ken te rea­li­se­ren. Dare to inno­va­te!€™
Mani­fest a Call to Acti­on
Die aan­spo­ring kre­gen ook de onder­te­ke­naars van het mani­fest Gro­wing Green Cities A Call to Acti­on. „Onder­te­ke­nen bete­kent een ver­plich­ting om niet alleen ken­nis uit te wis­se­len, maar ook om ken­nis toe te pas­sen. En dat doen we graag voor de Flo­ri­a­de 2022 in Alme­re€™, sloot  Adri Dui­ves­teijn, wet­hou­der Duur­za­me Ruim­te­lij­ke Ont­wik­ke­ling van Alme­re de con­fe­ren­tie hoop­vol af. Maan­dag 24 sep­tem­ber maakt de Neder­land­se Tuin­bouw­raad bekend wel­ke van de vier loca­ties is uit­ver­ko­zen om de Flo­ri­a­de in 2022 te ont­wik­ke­len.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met de onder­te­ke­ning van het mani­fest Gro­wing Green Cities – A Call to Acti­on ver­plich­ten par­tij­en zich om bij te dra­gen aan de ont­wik­ke­ling van Green Cities in woord en daad. Onder­te­ke­naars zijn: City of Alme­re, City of Kuma­si, Green City Ita­lia, Green City UK, The Inter­na­ti­o­nal Asso­ci­a­ti­on of Hor­ti­cul­tu­ral Pro­du­cers (AIPH), Enten­te Flo­ra­le Nether­lands, TEEB City, Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te, Tree for Cities, Die Gru­ne Stadt Deut­sch­land,  Val­hor, Cite Ver­te,  Bou­wend Neder­land, en Pro­vin­ce of Fle­vo­land.