Nieu­we stads­wijk Alme­re Flo­ri­a­de wordt pro­to­ty­pe Green City

De gemeen­te Alme­re heeft de Neder­land­se Tuin­bouw­raad (NTR) uit­ge­no­digd om in de komen­de tien jaar samen te bou­wen aan een pro­to­ty­pe Green City, waar de Neder­land­se tuin­bouw­sec­tor zich tij­dens de Flo­ri­a­de 2022 aan de wereld kan pre­sen­te­ren. Dat is de kern van het Almeer­se bod voor de Flo­ri­a­de 2022, dat de gemeen­te Alme­re en de pro­vin­cie Fle­vo­land onlangs pre­sen­teer­den.

De Metro­pool­re­gio Amster­dam staat voor een omvang­rij­ke groei­opga­ve. Bin­nen deze opga­ve neemt Alme­re het groot­ste deel van de groei voor haar reke­ning; in de komen­de decen­nia moe­ten in Alme­re 60.000 nieu­we wonin­gen wor­den gebouwd. De vraag die Alme­re zich dan ook stelt, is hoe de groei van de stad kan samen­gaan met een ver­ho­ging van de kwa­li­teit van haar stads­be­wo­ners. In lijn met het Alme­re Prin­ci­ple ‘com­bi­neer stad en natuur’ wil Alme­re komen tot een har­mo­nie tus­sen rood en groen.

Gro­wing Green Cities
Alme­re doet dat door de agenda’s van de Neder­land­se tuin­bouw­sec­tor – Gro­wing Green – en haar eigen agen­da – Green City – samen te voe­gen; met Gro­wing Green Cities als lei­dend the­ma nodigt Alme­re de NTR uit voor een tien jaar duren­de samen­wer­king om, door de best prac­ti­ces van ste­den wereld­wijd samen te bren­gen, te komen tot een ide­a­le Green City, als een nati­o­na­le en inter­na­ti­o­na­le inspi­ra­tie­bron. Daar­mee levert Alme­re een wezen­lij­ke bij­dra­ge aan uni­ver­se­le (maat­schap­pe­lij­ke) vraag­stuk­ken als de toe­ne­men­de bevol­kings­groei en urba­ni­sa­tie, waar­voor nu voor­al gefrag­men­teerd naar oplos­sin­gen wordt gezocht.

Een nieu­we, blij­ven­de stads­wijk
De groe­ne Cité Idé­a­le vormt een natuur­lijk podi­um voor de 7e edi­tie van de Flo­ri­a­de – en meer dan dat. “Alme­re heeft een rij­ke tra­di­tie van bui­ten­ex­po­si­ties”, zegt wet­hou­der Adri Dui­ves­teijn, voor­zit­ter van de Stuur­groep Flo­ri­a­de. “Denk aan de Fan­ta­sie, de Rea­li­teit, de Een­voud of de Bouw­Rai in Muziek­wijk, Film­wijk of de Eilan­den­buurt. Wat deze expo­si­ties gemeen­schap­pe­lijk heb­ben, is dat ze alle­maal van blij­ven­de bete­ke­nis zijn. Dat zal met de Flo­ri­a­de 2022 ook gebeu­ren. We cre­ë­ren geen tij­de­lijk podi­um, maar bou­wen in de komen­de tien jaar aan een nieu­we stads­wijk. Het Biën­na­le­park in Vene­tië en Tivoli in Kopen­ha­gen zijn daar­bij belang­rij­ke refe­ren­ties; Alme­re Flo­ri­a­de wordt een natuur‑, cul­tuur- en recre­a­tie­park dat, niet alleen in 2022 maar ook ver daar­na, een decor voor klein- en groot­scha­li­ge mani­fes­ta­ties zal vor­men.”

For­se inves­te­rin­gen met blij­ven­de waar­de
Alme­re Flo­ri­a­de is de eer­ste invul­ling van het Con­cept Gebieds­ont­wik­ke­lings­plan Alme­re Cen­trum-Weer­wa­ter – dat in mei van dit jaar door het Rijk en de gemeen­te­raad van Alme­re is vast­ge­steld – en daar­mee van Alme­re 2.0. Dit bete­kent dat in de komen­de jaren fors wordt geïn­ves­teerd in de con­text van de Flo­ri­a­de – infra­struc­tuur en het groen/blauw cas­co bij­voor­beeld – zon­der dat Alme­re of de pro­vin­cie daar extra geld voor moe­ten uit­trek­ken. Het bete­kent ook dat alle inves­te­rin­gen in het Flo­ri­a­d­e­ter­rein diep­te-inves­te­rin­gen zul­len zijn, met een blij­ven­de waar­de.

Draag­vlak door samen­wer­king
Het bid­book is een copro­duc­tie van de gemeen­te Alme­re en de pro­vin­cie Fle­vo­land; bei­den leve­ren een finan­ci­ë­le bij­dra­ge aan de ont­wik­ke­ling van de Flo­ri­a­de. Als pro­vin­cie die ooit mede is aan­ge­legd voor de voed­sel­pro­duc­tie, kent Fle­vo­land een rij­ke tra­di­tie in het beden­ken en rea­li­se­ren van inno­va­tie­ve oplos­sin­gen in de agro-pro­duc­tie. Agro&Food is daar­mee één van de ster­ke eco­no­mi­sche sec­to­ren in Fle­vo­land. Met de Flo­ri­a­de als vlieg­wiel zul­len wij ons de komen­de tien jaar inzet­ten om die kracht ver­der te ver­ster­ken en inno­va­ties tot stand te bren­gen”, aldus Jan-Nico Appel­man, gede­pu­teer­de van de pro­vin­cie Fle­vo­land. “Een Flo­ri­a­de is van gro­te bete­ke­nis voor de gehe­le pro­vin­cie. De Flo­ri­a­de biedt voor alle zes de gemeen­ten die onze pro­vin­cie kent prach­ti­ge kan­sen. En dat geldt ook voor het inter­na­ti­o­na­le ima­go van de pol­der.”

Ove­ri­ge par­tij­en 
De gemeen­te en de pro­vin­cie zijn niet de eni­ge par­tij­en die een rol spe­len in de orga­ni­sa­tie van de Flo­ri­a­de 2022. Omdat de ont­wik­ke­ling van de Flo­ri­a­de gelijk oploopt met de groei van Alme­re wordt het Rijk, en dan met name Rijks­wa­ter­staat en het Rijks­vast­goed- en Ont­wik­ke­lings­be­drijf, in de komen­de jaren een belang­rij­ke part­ner van de NTR. Daar­naast heb­ben Amvest en Yme­re, twee van de belang­rijk­ste sta­ke­hol­ders van Alme­re, zich bereid ver­klaard risi­co­dra­gend te wil­len par­ti­ci­pe­ren in de gebieds­ont­wik­ke­ling. Ande­re par­tij­en die met een con­cre­te pro­po­si­tie zijn geko­men, om naar maat en ver­mo­gen te par­ti­ci­pe­ren in de orga­ni­sa­tie van de Flo­ri­a­de, zijn onder ande­re Staats­bos­be­heer, het Nati­o­naal Groen­fonds, het regi­o­na­le bedrijfs­le­ven en onder­wijs­in­stel­lin­gen als de WUR, TU Twen­te, Nyen­ro­de en Chris­te­lij­ke Agra­ri­sche Hoge­school Alme­re.

Ont­werp: een tapijt van tui­nen
Winy Maas (MVRDV), die ook ver­ant­woor­de­lijk is voor de Con­cept Struc­tuur­vi­sie Alme­re 2.0 en de ont­wik­kel­stra­te­gie voor Alme­re Oos­ter­wold, heeft het Almeer­se plan voor de Flo­ri­a­de ont­wor­pen. Het is een plan dat past bij de moder­ni­teit van Alme­re, en zo de con­ti­nu­ï­teit van de ste­de­lij­ke ont­wik­ke­ling borgt. Alme­re Flo­ri­a­de zal, als een pro­to­ty­pe Green City, éch­te oplos­sin­gen tonen voor éch­te pro­ble­men. Het wordt een plek die voed­sel en ener­gie pro­du­ceert, die water zui­vert en die stad en land, rood en groen met elkaar ver­bindt.
Alme­re Flo­ri­a­de wordt ont­wik­keld als een tapijt van tui­nen, dat over de loca­tie wordt gedra­peerd, bestaan­de ele­men­ten opneemt en wordt bekleed met een groe­ne Flo­ri­a­de­stad. Een fijn­ma­zig car­ré is de onder­leg­ger die rich­ting geeft aan een ein­de­lo­ze serie model­tui­nen, pavil­joens en ande­re onder­de­len. Het car­ré legt tege­lij­ker­tijd de basis voor de ont­wik­ke­ling van een arbo­re­tum, waar­in de col­lec­tie van plan­ten, tui­nen en kweek­me­tho­den de dra­ger van de ruim­te­lij­ke struc­tuur zal zijn; een ver­ka­ve­ling met een hel­der­heid en effi­ci­ën­tie die refe­reert aan de Neder­land­se tuin­bouw en het pol­der­land­schap. De struc­tuur vormt een beziens­waar­dig­heid, een icoon in zich­zelf.

Making of: tien jaar van samen­wer­king
Naast een fysie­ke loca­tie biedt Alme­re de NTR een tien jaar duren­de samen­wer­king, in woord en in daad. In woord, omdat Alme­re een dia­loog wil opzet­ten met de tuin­bouw­sec­tor, stads­be­wo­ners, bestuur­ders en pro­fes­si­o­nals van ste­de­lij­ke regio’s wereld­wijd, zodat ken­nis en kun­de op het ter­rein van Gro­wing Green Cities – nu nog ver­spreid over de wereld aan­we­zig – kun­nen wor­den samen­ge­bracht. In daad, omdat Alme­re, de pro­vin­cie Fle­vo­land en de Metro­pool­re­gio Amster­dam in de komen­de tien jaar let­ter­lijk en figuur­lijk zul­len ver­groe­nen; best prac­ti­ces zul­len hier ook in de prak­tijk wor­den gebracht.

Voor­aan­kon­di­ging con­gres Gro­wing Green Cities — a call to acti­on
De gemeen­te Alme­re orga­ni­seert in samen­wer­king met Enten­te Flo­ra­le, het Inter­na­ti­o­nal New Town Insti­tu­te en de Pro­vin­cie Fle­vo­land op don­der­dag 20 sep­tem­ber 2012 het inter­na­ti­o­na­le con­gres Gro­wing Green Cities I: a call to acti­on. Het con­gres is bedoeld om een podi­um te bie­den voor de agen­da van de (inter­na­ti­o­na­le) tuin­bouw­sec­tor (Gro­wing Green) en de agen­da van(internationale) groe­ne voor­beeld­ste­den (Green Cities). Meer info »

Bron:
Gemeen­te Alme­re