Voor­kom water­over­last en bouw mee aan de ‘stad zon­der ste­nen’

Op woens­dag 18 mei orga­ni­seert Ver­e­ni­ging Bui­ten­stad de groe­ne soci­ë­teit ‘Stad zon­der ste­nen’ in de Nieu­we­bi­bli­o­theek in Alme­re. Steeds vaker krij­gen we te maken met extre­me regen­bui­en. Door toe­ne­men­de bebou­wing, bestra­ting en bete­gel­de tui­nen kan het over­tol­li­ge water niet meer weg. Dit leidt tot veel water­over­last en scha­de in de wijk. Daar kun­nen we met elkaar wat aan doen.
Ieder­een kan ver­ste­ning tegen­gaan en bij­dra­gen aan ver­groe­ning van de stad. Groe­ne tui­nen, groe­ne daken, water­plei­nen, goed inge­rich­te wij­ken hel­pen. Tij­dens deze Groe­ne Soci­ë­teit ver­tel­len bur­gers, onder­ne­mers en land­schaps­ar­chi­tec­ten over hun slim­me oplos­sin­gen en over hoe we de leef­baar­heid en bio­di­ver­si­teit kun­nen ver­ster­ken. Voor­beel­den wor­den bespro­ken, zoals de eco­lo­gi­sche woon­wijk de Bui­ten­kans, het Colum­bus­kwar­tier en de daken in het stads­cen­trum. Deel­ne­mers krij­gen de gele­gen­heid om in te zoo­men op een kaart om te zien of er in hun eigen wijk spra­ke is van water­over­last na extre­me regen­val.
Ver­e­ni­ging Bui­ten­stad wil de kwa­li­teit en de iden­ti­teit van het stads­land­schap van Alme­re ver­ster­ken door waar­de­cre­a­tie.
bron: dichtbij.nl