‘Natuur­in­clu­sief bou­wen is voor ons van­zelf­spre­kend…’

De Groe­ne Stad inter­view­de Jan-Wil­lem Burg­mans, team­lei­der Land­schap en Eco­lo­gie bij Heij­mans. Een saaie vraag om mee te begin­nen: wat is uw ver­ant­woor­de­lijk­heid? Mijn team richt zich op het ‘groe­ne domein’ in ver­schil­len­de fasen van een pro­ject: ont­werp – bouw – onder­houd. Dat bete­kent dat we ons met een sca­la van onder­wer­pen bezig­hou­den: natuur­wet­ge­ving, het […]

De win­naars van Het Bes­te Idee 2019: Het Stof­licht!

Op 28 maart is tij­dens een fees­te­lij­ke bij­een­komst op het Augus­ti­nia­num in Eind­ho­ven voor de negen­de keer de win­naar van ‘Het Bes­te Idee’ bekend gemaakt. 45 vwo-leer­­lin­­gen van het Augus­ti­nia­num zijn de afge­lo­pen maan­den bezig geweest met het vol­gen­de vraag­stuk: Bedenk een nieuw of ver­be­terd pro­duct dat ver­groe­ning onder de aan­dacht brengt van ver­ant­woor­de­lij­ken voor […]

Char­ta bij­een­komst van 6 febru­a­ri gaat niet door!

De Char­ta bij­een­komst op woens­dag 6 febru­a­ri in het Haag­se Nieuw­spoort met als the­ma Natuur­in­clu­sief Bou­wen kan helaas niet door­gaan op de geko­zen datum. Aan­lei­ding voor het samen­bren­gen van poli­tiek en prak­tijk, was de motie Geurts die met een rui­me meer­der­heid werd aan­ge­no­men door de Twee­de Kamer. De motie bepleit een lan­de­lijk pro­gram­ma ‘natuur­in­clu­sie­ve ste­den’. […]

Con­gres ‘Buil­ding Green, Smart and Heal­thy’

Het meet­baar maken van de bij­dra­ge van groen aan de belang­rij­ke opga­ven in de gebouw­de omge­ving: gezond­heid, wel­be­vin­den, water­re­ten­tie, hit­te­stress en lucht­kwa­li­teit, daar gaat het over tij­dens het con­gres ‘Buil­ding Green, Smart and Heal­thy’ op 31 janu­a­ri in Den Haag. De posi­tie­ve bij­dra­ge van groen in en om gebou­wen wordt alom ver­kon­digd. Groen zorgt voor […]

SAVE THE DATE! Poli­tiek en prak­tijk komen op 6 febru­a­ri a.s. samen

SAVE THE DATE! Poli­tiek en prak­tijk komen samen op De Groe­ne Stad Char­ta Bij­een­komst in de Twee­de Kamer. Spre­ker is o.a. het CDA Twee­de Kamer­lid Jac­co Geurts Wan­neer? Woens­dag 6 febru­a­ri 2019 van 15.00 tot 17.30 uur. Waar? Inter­na­ti­o­naal Pers­cen­trum Nieuw­spoort in het Twee­de Kamer­ge­bouw in Den Haag. Eén van de acti­vi­tei­ten van stich­ting De […]

Groe­ne Stad lezing op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te: Anna Yudi­na ‘Hoe archi­tec­tuur te ver­bin­den met natuur…’ 

De Groe­ne Stad ver­zorgt een aan­tal lezin­gen op Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te in Utrecht. Op don­der­dag 27 sep­tem­ber spreekt Anna Yudi­na – schrijf­ster van het boek De Groe­ne Stad — om 12.00 uur op Podi­um 2. Anna Yudi­na behan­delt de rol van ont­wer­pers bij het inte­gre­ren van natuur en archi­tec­tuur. Ze gaat in op de vraag […]

EU Green week groot suc­ces! De groe­ne tran­si­tie van EU-ste­den

Op 21 mei werd in Utrecht de EU Green Week 2018 geo­pend door Kar­me­nu Vel­la, Euro­pe­se Com­mis­sa­ris van Mili­eu, Mari­tie­me Zaken en Vis­se­rij; Stien­tje van Veld­ho­ven, Staats­se­cre­ta­ris voor Infra­struc­tuur en Water­staat; Jan van Zanen, bur­ge­mees­ter van Utrecht en Erik Sol­heim, Hoofd Uni­ted Nati­ons Envi­ron­ment Pro­gram­me. De ope­ning vond plaats in de Knoop, een duur­zaam Rijks­over­heid […]

Infor­ma­tie­ve video! Heb­ben we bomen nodig?

Boom­kwe­kers van Green­port Mid­den Bra­bant heb­ben een edu­ca­tie­ve ani­ma­tie­film gelan­ceerd. De film geeft infor­ma­tie over de groe­ne (bomen)kraamkamer rond­om de N65 en laat zien dat met goe­de keu­zes in groen de groot­ste kli­ma­to­lo­gi­sche, eco­no­mi­sche en soci­aal-maat­­schap­pe­­lij­­ke thema’s van van­daag beter opge­lost kun­nen wor­den. De kwe­kers van Green­port Mid­den Bra­bant (www.greenportmb.nl) heb­ben een bij­zon­de­re en onder­hou­den­de […]

De gemeen­te Lei­den en De Groe­ne Stad wer­ken samen voor een groe­ner Lei­den

Goed event: Samen wer­ken aan de Groe­ne Stad Duur­zaam bou­wen in een groe­ner Lei­den  Het kli­maat ver­an­dert. Om onze ste­den gezond en leef­baar te hou­den heb­ben we een ste­vi­ge opga­ve. Wat is er nodig om een aan­trek­ke­lijk woon‑, werk- en ver­blijfs­ge­bied te blij­ven? Hoe zor­gen we tege­lij­ker­tijd vol­doen­de duur­za­me wonin­gen? En hoe berei­ken we dit […]