Groe­ne Stad lezing op de Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te: Anna Yudi­na ‘Hoe archi­tec­tuur te ver­bin­den met natuur…’ 

De Groe­ne Stad ver­zorgt een aan­tal lezin­gen op Vak­beurs Open­ba­re Ruim­te in Utrecht. Op don­der­dag 27 sep­tem­ber spreekt Anna Yudi­na – schrijf­ster van het boek De Groe­ne Stad — om 12.00 uur op Podi­um 2.
Anna Yudi­na behan­delt de rol van ont­wer­pers bij het inte­gre­ren van natuur en archi­tec­tuur.
Ze gaat in op de vraag hoe natuur meer ruim­te kan krij­gen in onze ste­den. Yudi­na pre­sen­teert een serie futu­ris­ti­sche pro­jec­ten van beken­de archi­tec­ten en ont­wer­pers uit de hele wereld. Ze geeft voor­beel­den van hybri­de vor­men van archi­tec­tuur en natuur: hoe ont­wer­pers een rivier en een park inte­greer­den in een wonin­gen­com­plex. Hoe je komt tot bewoon­ba­re bos­sen en tuin­bouw-land­schap­pen. En meer voor­beel­den van de inven­tie­ve manier waar­op archi­tec­ten natuur inte­gre­ren in gebou­wen en de ste­de­lij­ke omge­ving.
De rode draad in haar visie is de ver­bin­ding bui­ten met bin­nen. Plan­ten, bomen en hees­ters wor­den steeds meer onder­deel van het archi­tec­tuur lexi­con. Ver­der gaat Yudi­na in op de vol­gen­de pun­ten.

  • Wat kun je doen met een wol­ken­krab­ber, een onna­tuur­lijk­ste soort gebouw dat voor­lo­pig niet uit onze ste­den is weg te den­ken?
  • Wat zijn de alter­na­tie­ve plek­ken voor natuur in dicht­be­bouw­de gebie­den waar geen ruim­te is voor tra­di­ti­o­ne­le par­ken?
  • Kan beton plant­vrien­de­lijk zijn?
  • Wat volgt er op groen­ge­vels en groen­da­ken?
  • Kan begroei­ing mobiel zijn?
  • Hoe­ver kun­nen we het con­cept ‘ste­de­lij­ke natuur’ door­trek­ken? Hoe zou­den we ons daar­bij voe­len? En hoe gaat het onze ste­den trans­for­me­ren en, uit­ein­de­lijk, ons­zelf?

Na afloop van haar pre­sen­ta­tie zal een des­kun­di­gen panel van De Groe­ne Stad Charta­le­den stel­lin­gen behan­de­len en is er ruim­te voor vra­gen uit de zaal.
Graag nodi­gen wij u uit deze Groe­ne Stad­le­zing te komen bij­wo­nen. Inschrij­ven voor de Vak­beurs en de lezing kan gra­tis via https://www.openbareruimte.nl/nl/bezoeker/registreer