Geslaagd NVB Top­de­bat over groen in de stad, bou­wen mét de natuur en in een natuur­lij­ke omge­ving

Het NVB Top­de­bat op 12 sep­tem­ber jl in Den Haag was zeer geslaagd! Onder­werp was de kwa­li­teit van de leef­om­ge­ving. Over groen in de stad, bou­wen mét de natuur en in een natuur­lij­ke omge­ving. Piet Ade­ma voor­zit­ter van de NVB gaf aan dat steeds dui­de­lij­ker wordt dat alleen een ech­te samen­wer­king zijn vruch­ten in de prak­tijk zal afwer­pen.
Minis­ter van Land­bouw en Natuur,Carola Schou­ten, onder­schreef het belang van een even­wich­ti­ge samen­wer­king tus­sen mens en natuur. Wonen, wer­ken en recre­ë­ren met res­pect voor het bui­ten­ge­bied en het bin­nen­ste­de­lijk groen. Op het NVB Top­de­bat gaf zij haar visie op waar deze samen­wer­king toe kan lei­den. Ver­der waren er zeer boei­en­de beto­gen van: Co Ver­daas, hoog­le­raar Gebieds­ont­wik­ke­ling TU Delft en Niek Roozen, land­schaps­ar­chi­tect. Ook LTO, Natuur­mo­nu­men­ten en de VHG waren uit­ge­no­digd om een bij­dra­ge te leve­ren. Het was een boei­en­de mid­dag waar een belang­rij­ke con­clu­sie was dat groen geen sluit­post moet zijn. De Groe­ne Stad vindt het een goe­de en zeer belang­rij­ke ont­wik­ke­ling dat het belang van groen ook in deze sec­tor steeds meer onder­kend wordt.