De gemeen­te Lei­den en De Groe­ne Stad wer­ken samen voor een groe­ner Lei­den

Goed event: Samen wer­ken aan de Groe­ne Stad
Duur­zaam bou­wen in een groe­ner Lei­den
 Het kli­maat ver­an­dert. Om onze ste­den gezond en leef­baar te hou­den heb­ben we een ste­vi­ge opga­ve. Wat is er nodig om een aan­trek­ke­lijk woon‑, werk- en ver­blijfs­ge­bied te blij­ven? Hoe zor­gen we tege­lij­ker­tijd vol­doen­de duur­za­me wonin­gen? En hoe berei­ken we dit met zoveel par­tij­en met uit­een­lo­pen­de belan­gen? Deze vra­gen staan cen­traal tij­dens het GOED event op 15 maart. 
Met ruim 10 part­ners orga­ni­seert de gemeen­te Lei­den op don­der­dag 15 maart het GOED event ‘Samen­wer­ken aan de Groe­ne Stad’. Een dag vol met pre­sen­ta­ties, work­shops, prak­tijk­voor­beel­den en ruim gele­gen­heid om te net­wer­ken. In plaats van pra­ten over een kli­maat­be­sten­di­ge toe­komst en de kli­maat­doe­len van 2020, zijn wij in Lei­den, met stads­bou­wers en stads­ge­brui­kers, al met elkaar aan de slag.
Ver­ste­de­lij­kings­op­ga­ve ver­sus kli­maat­be­sten­di­ge stad
Wet­hou­der Paul Dirk­se (Onder­wijs, Sport en Duur­zaam­heid), stelt: ‘We gaan Lei­den voor 2030 kli­maat­be­sten­dig maken, bij­voor­beeld door  de stad duur­zaam te ver­war­men en de stad te ver­groe­nen. Daar­om orga­ni­se­ren we ‘Samen wer­ken aan de Groe­ne Stad’ in de Stads­ge­hoor­zaal in Lei­den. Het past bij Lei­den om deze diver­si­teit aan des­kun­di­gen en betrok­ke­nen – rea­lis­ten en ide­a­lis­ten – bij elkaar te bren­gen om na te den­ken en afspra­ken te maken over een groe­ner Lei­den’.
Ken­nis­work­shops en prak­tijk cases
De dag start met een sca­la aan ken­nis­work­shops. Deel­ne­mers ver­gro­ten in de och­tend hun ken­nis over spe­ci­fie­ke thema’s als ‘Kli­maat­be­sten­dig ont­wer­pen’, ‘De stad als Blue Zone’, ‘Boom­in­clu­sief bou­wen’ en ‘Natuur­lijk kapi­taal in je gebieds­ont­wik­ke­ling’. In de mid­dag wordt de opge­da­ne ken­nis toe­ge­past in 5 prak­tijk­ca­ses waar­on­der de ‘Duur­zaams­te kilo­me­ter van Neder­land’ en ‘Kli­maat­proof ont­wik­ke­len’.
Het GOED event vindt op don­der­dag 15 maart a.s. plaats en is gra­tis toe­gan­ke­lijk. Van­af 9.30 uur is de zaal open voor inloop. Het pro­gram­ma start om 10.00 uur en duurt tot cir­ca 17.00 uur. Het vol­le­di­ge pro­gram­ma en de moge­lijk­heid om in te schrij­ven vind je op  https://www.gagoed.nl/goed-event/