De win­naars van Het Bes­te Idee 2019: Het Stof­licht!

Op 28 maart is tij­dens een fees­te­lij­ke bij­een­komst op het Augus­ti­nia­num in Eind­ho­ven voor de negen­de keer de win­naar van ‘Het Bes­te Idee’ bekend gemaakt. 45 vwo-leer­lin­gen van het Augus­ti­nia­num zijn de afge­lo­pen maan­den bezig geweest met het vol­gen­de vraag­stuk: Bedenk een nieuw of ver­be­terd pro­duct dat ver­groe­ning onder de aan­dacht brengt van ver­ant­woor­de­lij­ken voor open­baar groen.  De opdracht­ge­ver dit jaar: De Groe­ne Stad. De prijs werd uit­ge­reikt door Jan van der Meer, wet­hou­der van duur­zaam­heid en open­ba­re ruim­te in Eind­ho­ven.

Met hun ‘Stof­licht’ won­nen Pie­ter, Anne­lies, Flo­rie­ke en Car­leijn ‘Het Bes­te Idee 2019’. Het Stof­licht kan in veel opzich­ten ver­ge­le­ken wor­den met de bor­den die aan lan­taarn­pa­len han­gen en een bestuur­der wij­zen op de snel­heid van zijn voer­tuig. Ech­ter, het Stof­licht geeft door mid­del van fijn­stof­me­ting de lucht­kwa­li­teit aan op een bepaal­de plek in een stad. Het idee is een­vou­dig: Groen? Goed bezig. Maar Rood bete­kent te veel fijn­stof in de lucht. Het Stof­licht geeft ook de oplos­sing: meer groen! Voor meer infor­ma­tie wordt direct ver­we­zen naar de web­si­te van De Groe­ne Stad (de opdracht­ge­ver). Het bord valt op en zet aan het den­ken. Op deze manier gene­reert het Stof­licht zowel direct als indi­rect aan­dacht bij ver­ant­woor­de­lij­ken voor groen. Daar­naast wor­den met de fijn­stof­me­ter, de pro­ces­sor met Blue­tooth en de app gege­vens ver­za­melt, waar­mee een actie die een posi­tief effect heeft op lucht­kwa­li­teit kan wor­den onder­steund.

 
Een mooie twee­de plaats was voor Jan Peter, Pim en Thijs met hun Plan G (afge­leid van de team­naam ‘Guar­den’). Dit is een gids voor bur­gers die wil­len strij­den voor meer groen in hun gemeen­te. Het pak­ket onder­wijst door mid­del van een hand­lei­ding, fly­er en web­si­te een geïn­te­res­seer­de bur­ger hoe ze hun doel, ver­groe­ning van de stad, kun­nen berei­ken. Met behulp van Plan G kan men zoveel moge­lijk bur­gers bij hun pro­ject betrek­ken. Het geeft inzicht in de loka­le poli­tiek en bege­leidt actie­ve bur­gers tij­dens het opzet­ten en onder­hou­den van een pro­ject en het leve­ren van maat­werk. Hier­mee zorgt Plan G voor een gega­ran­deerd posi­tief resul­taat: name­lijk meer groen in de stad.
Op de der­de plaats zijn Kiki, Dani­ël en Isa geëin­digd, met Koen Groen. Koen is een pop die ‘behan­gen’ met meet­ap­pa­ra­tuur in de vorm van smartpho­nes gebruikt kan wor­den om de sta­tus van ‘groen’ in een bepaal­de omge­ving te meten en te bere­ke­nen. Koen is een hip en tast­baar ont­werp. Met behulp van Koen, die een­vou­dig neer­ge­zet kan wor­den op wil­le­keu­ri­ge open­ba­re loca­ties, en de apps Street­view, Geluids­me­ter en Lucht­kwa­li­teit, wor­den ver­ant­woor­de­lij­ken voor groen direct met de neus op de fei­ten gedrukt. Koen geeft ech­ter niet alleen een beeld van de hui­di­ge sta­tus op een bepaal­de plek maar laat ook zien wat het effect is als er meer groen in die omge­ving wordt aan­ge­legd. Kort­om, een tot de ver­beel­ding spre­kend pro­duct dat zowel de pro­ble­ma­tiek van te wei­nig groen als het effect van meer groen toont en daar­mee het belang van groen in een omge­ving direct inzich­te­lijk maakt.
De Groe­ne Stad zat dit jaar in de jury en was onder de indruk van het hoge niveau van de inzen­din­gen. De komen­de peri­o­de gaan  we na over­leg met het  win­nen­de team bekij­ken hoe we meer­de­re Stof­lich­ten kun­nen gaan maken en we ze ook daad­wer­ke­lijk kun­nen gaan inzet­ten. Ook Plan G wil­len we ver­der met het team gaan uit­wer­ken! Wel­licht vol­gen er nog ande­re ini­ti­a­tie­ven en we hou­den u daar­over op de hoog­te!