SAVE THE DATE! Poli­tiek en prak­tijk komen op 6 febru­a­ri a.s. samen

SAVE THE DATE! Poli­tiek en prak­tijk komen samen op De Groe­ne Stad Char­ta Bij­een­komst in de Twee­de Kamer. Spre­ker is o.a. het CDA Twee­de Kamer­lid Jac­co Geurts
Wan­neer? Woens­dag 6 febru­a­ri 2019 van 15.00 tot 17.30 uur.
Waar? Inter­na­ti­o­naal Pers­cen­trum Nieuw­spoort in het Twee­de Kamer­ge­bouw in Den Haag.
Eén van de acti­vi­tei­ten van stich­ting De Groe­ne Stad is dat ze zich als ken­nis­plat­form richt op de beïn­vloe­ding van poli­tiek en bestuur. Dat doen we rich­ting gemeen­ten en pro­vin­cies, maar ook op lan­de­lijk niveau. Met regel­maat bren­gen we het belang van ‘natuur­lijk groen’ onder de aan­dacht van Kamer­le­den en hun beleids­me­de­wer­kers.
Een actu­eel the­ma is natuur­in­clu­sief bou­wen. De Groe­ne Stad pleit hier al lan­ger voor. Ach­ter­grond is natuur­lijk de gro­te uit­da­ging om bij een groei­en­de bevol­king vol­doen­de nieu­we wonin­gen te bou­wen, maar tege­lij­ker­tijd de leef­baar­heid van de ste­den op peil te hou­den en de lan­de­lij­ke gebie­den te ont­zien. De Groe­ne Stad vindt het van groot belang dat we de ste­den leef­baar hou­den ter­wijl het gebruik inten­sie­ver wordt.
De Groe­ne Stad Char­ta bij­een­komst zal plaats­vin­den in Nieuw­spoort op woens­dag 6 febru­a­ri van 15.00 tot 17.30 uur. Het pro­gram­ma is nog niet defi­ni­tief, maar zeker is dat Twee­de Kamer­lid Jac­co Geurts zal spre­ken. We zijn in over­leg met ande­re spre­kers en gas­ten van minis­te­ries, ste­den, pro­vin­cies en uit de vast­goed­sec­tor. De rol van stich­ting De Groe­ne Stad is om ken­nis van­uit de weten­schap en prak­tijk te ver­ta­len in sug­ges­ties voor nieuw beleid van gemeen­ten, pro­vin­cies en de Rijks­over­heid. Belan­gen­be­har­ti­ging en lob­by dus. Jaze­ker, maar altijd geba­seerd op een soli­de fun­da­ment van inhou­de­lij­ke argu­men­ten.
Motie Geurts
De Groe­ne Stad was zeer ver­heugd dat begin novem­ber de motie van Jac­co Geurts (CDA) — onder­steund door D66 en de CU — met een rui­me meer­der­heid werd aan­ge­no­men door de Twee­de Kamer. Geurts pleit voor de tot­stand­ko­ming van een lan­de­lijk pro­gram­ma ‘natuur­in­clu­sie­ve ste­den’. De gevol­gen van de ver­ste­de­lij­king voor de natuur moet meer aan­dacht krij­gen. Het gaat daar­bij om de bouw van nieu­we wonin­gen, maar ook om bestaan­de wij­ken. Er moet meer aan­dacht wor­den gege­ven aan groen in de stra­ten. Bij het opstel­len van het pro­gram­ma moe­ten vol­gens de motie Geurts ste­den, pro­vin­cies, natuur­vrij­wil­li­gers en de meest betrok­ken minis­te­ries samen gaan wer­ken.
Aan­we­zig zijn op 6 febru­a­ri in Den Haag? Dat kan maar laat het ons wel even weten via een email­be­richt want er zijn beperkt aan­tal plaat­sen. Stuur een bericht naar info@degroenestad.nl en u krijgt van ons een beves­ti­ging.