Char­ta bij­een­komst van 6 febru­a­ri gaat niet door!

De Char­ta bij­een­komst op woens­dag 6 febru­a­ri in het Haag­se Nieuw­spoort met als the­ma Natuur­in­clu­sief Bou­wen kan helaas niet door­gaan op de geko­zen datum.
Aan­lei­ding voor het samen­bren­gen van poli­tiek en prak­tijk, was de motie Geurts die met een rui­me meer­der­heid werd aan­ge­no­men door de Twee­de Kamer. De motie bepleit een lan­de­lijk pro­gram­ma ‘natuur­in­clu­sie­ve ste­den’. Onder ande­re Twee­de Kamer­lid Geurts zou zijn idee­ën per­soon­lijk komen toe­lich­ten. U vindt er meer over op onze web­si­te http://degroenestad.nl/save-the-date-politiek-en-praktijk-komen-samen-op-de-groene-stad-charta-bijeenkomst-in-de-tweede-kamer-spreker-is-o-a-het-cda-tweede-kamerlid-jacco-geurts/
In ver­band met gewij­zig­de agenda’s en ver­plich­tin­gen in de Twee­de Kamer moest een aan­tal spre­kers afzeg­gen. Dat bete­kent dat we moe­ten uit­wij­ken naar een ander tijd­stip.
Zodra de nieu­we datum bekend is, zul­len we die per mail, nieuws­brief en via onze web­si­te www.degroenestad.nl aan u bekend maken.