• Gezondheidsraad: Meer Groen in en om de stad

  #degroenestad #gezondheidsraad

  Recreatie in het groen is belangrijk voor de volksgezondheid in Nederland. De afgelopen decennia is de aanleg van ‘gezond groen’ achtergebleven bij de groei en veranderde samenstelling van de stedelijke bevolking. De Gezondheidsraad adviseert in en om steden meer groen voor recreatie aan te leggen. De Omgevingswet biedt gemeenten de gelegenheid om dit groen in te passen in hun plannen voor een gezonde, duurzame en klimaatbestendige stad. Zoals al langer bekend is, zijn met groene recreatie positieve gezondheidseffecten te bereiken. Nieuw zijn cijfers waaruit blijkt dat er een stijgend tekort is aan gelegenheden voor groene recreatie in de stedelijke omgeving. Dat tekort wordt alleen maar groter aangezien de bevolking verder groeit en vergrijst, waardoor meer mensen meer tijd hebben om buiten te verpozen. Volgens de Gezondheidsraad zijn er wettelijk geen beletsels om de mogelijkheden voor ‘groene recreatie’ in de stedelijke omgeving uit te breiden. De Omgevingswet biedt gemeenten in Nederland daartoe alle ruimte. Meer gezond ‘groen’ in en om de stad is volgens de raad niet alleen gezond, maar helpt ook bij de waterberging en verkoeling bij hittegolven. De publicatie Gezond groen in en om de stad (nr. 2017/05) is te downloaden van www.gezondheidsraad.nl.

 • Seminar ‘de groene, gezonde wijk’

  #de groene stad #gezonde wijken

  Een groene omgeving is goed voor onze gezondheid, zo blijkt uit wetenschappelijke onderzoek. Groen en natuur werken ontspannend, dragen bij aan de luchtkwaliteit, sociale contacten nemen toe als de buurt groener is en we bewegen en sporten graag in de natuur. De uitdaging voor de komende decennia is die kennis te vertalen naar de inrichting van de groene openbare ruimte. Dit seminar brengt kennis bij elkaar over dat vraagstuk; hoe ziet een groene, gezonde wijk eruit als we die nu zouden willen ontwerpen? Deze kennis is relevant voor stedelijke herinrichtsprojecten, maar ook voor bouw van nieuwe woonwijken. Verschillende onderzoekers zullen hun nieuwste onderzoeksresultaten presenteren en Niek Roozen, landschapsarchitect en grondlegger van het concept Groene Stad, zal daarna de discussie leiden waarin we antwoord willen krijgen op de vraag hoe we dit vertalen naar die groene, gezonde wijk van de toekomst en welke kennis daarvoor nog ontbreekt. Daarbij zal een link met de Floriade 2022 en de nieuwe wijk Almere-Floriade (na 2022) niet ontbreken.

  Aeres Hogeschool

   

  Datum:   4 mei 2017
  Tijd:         12.30 – 17.00 uur
  Locatie:   Aeres Hogeschool Almere, Stadhuisstraat 18, Almere

  Aanmelden kan via:

  https://www.aeres.nl/hogeschool/agenda/20170504seminargroenegezondewijk

   

 • Themabijeenkomst Groene Verstedelijking

  ##verstedelijking en groen #de groene stad van de toekomst #duurzaamheid #groen #groene agenda #provincie zuid holland

   

  Tot voor kort waren ‘stad’ en ‘groen’ elkaars tegengestelden. Maar dat beeld is aan het veranderen. Stap voor stap vinden we een weg om verstedelijking en vergroening met elkaar te verbinden.

  Het besef van het belang van groen groeit snel. We realiseren ons steeds meer dat we dat moeten verankeren in beleid. Het werk van stichting De Groene Stad is niet langer een toekomstvisie of ideaal. Kennis van de relatie ‘groen en mens’ landt steeds meer in beleid, in de manier waarop overheden willen werken aan vergroening van de stedelijke omgeving. Wij – en daar vinden de provincie Zuid-Holland en De Groene Stad elkaar – zien de duurzame verstedelijkingsopdracht als een kans om tegenstellingen te overbruggen. Een trendbreuk die ruimte schept voor onze gezamenlijke ambitie om groen ‘integraal mee te nemen’ in de planvorming.

  De Groene Stad ondersteunt overheden en bedrijven die met de groene verstedelijkingsopgave aan de slag gaan. Dat doen we door ze te inspireren, maar ook bijvoorbeeld door een actueel overzicht te publiceren van relevant wetenschappelijke onderzoek.

  Op de themabijeenkomst Groene Verstedelijking maakt u als eerste kennis met de factsheets met daarin actuele samenvattingen van bestaande onderzoeken naar ‘de meerwaarde van groen’. Thema’s zijn ‘groen + wonen’, ‘groen + leren’, ‘groen + herstellen’ en ‘groen + werken’. Ze kwamen tot stand in het kader van het programma De Groene Agenda.

   

  Presentaties

  Om dit feestelijke moment te markeren zijn er presentaties van Dr. Wim Timmermans over ‘De stad als biotoop’, van landschapsarchitect Niek Roozen die spreekt over ‘verstedelijking en natuur’ en van Arie Cees de Jong, manager Stadsbeheer van de gemeente Zoetermeer. Hij spreekt over ‘de praktijk van het groenbeleid in verstedelijkt gebied’. In het bijgesloten programma vindt u er meer over.

  Samenwerking

  De rol van gastheer die de provincie op zich neemt, markeert de voorgenomen samenwerking tussen De Groene Stad en de provincie Zuid-Holland rond het thema Groen en Verstedelijking.

  U bent welkom in de Statenzaal van het Provinciehuis aan de Zuid-Hollandlaan vanaf 13.30 uur. Het officiële deel begint om 14.00 uur en duurt tot 16.00 uur. Tijdens de bijeenkomst is er ruimte is voor vragen aan de sprekers. Tussen 16.00 en 17.00 uur is er gelegenheid om in een informele setting na te praten met sprekers en kennis te maken met de aanwezigen.

  Uw aanwezigheid stellen we op prijs

  Het bestuur van De Groene Stad nodigt u hierbij van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. U kunt zich aanmelden voor deze bijzondere themabijeenkomst via info@degroenestad.nl .

   

 • Groen spelen in de natuurspeeltuin in Voorschoten

  Groen spelen is gezond. In Voorschoten wordt momenteel hard gewerkt aan de realisatie van een natuurspeeltuin waarbij zelf een kinderpanel inbreng heeft. Wij waren bij de presentatie van het ontwerp en kwamen tot de conclusie dat van peuterplek met modderkeuken tot eiland met moeraspad – in de Natuurspeeltuin zal ieder kind de juiste speelomgeving vinden. Ook aan kinderen met een beperking is gedacht bij het uitwerken van het gepresenteerde ontwerp. Het grootste gedeelte van de speeltuin zal toegankelijk zijn voor iedereen, ook voor kinderen in een rolstoel.

  Op maandag 13 februari 2017 presenteerde landschapsarchitecte Fanni Tesselhof van ontwerpbureau Groene Spil tijdens een goed bezochte vrijwilligersbijeenkomst een schitterend ontwerp voor de natuurspeeltuin, die de volgende speelmogelijkheden zal bieden:

  – Een peuterplek waar de allerkleinsten vooral zintuigelijke ervaringen kunnen op  doen in de modderkeuken, bij de aardbeienbak  en met een waterpomp.
  – Een speelbos met veel los materiaal om zelf een hut of schuilkuil te bouwen, te klimmen en slingeren in de bomen en je heel goed te verstoppen.
  – Een strandwal met hoogteverschillen, een tien meter lange tunnel en een natuurlijke waterloop.
  – Het favoriete onderdeel van de leden van ons kinderpanel: een eiland met verschillende oversteekmogelijkheden, een dwaalbos en natuurvriendelijke oeverbeplanting/moerasgebied.
  – En ten slotte een boomgaard waar kinderen zelf fruit kunnen plukken en dit ontspannen op kunnen eten in een hangmat.

  Alle vijf speelwerelden zullen grotendeels rolstoeltoegankelijk worden gemaakt door de aanleg van (half)verharde paden. De Natuurspeeltuin Voorschoten werkt hiervoor nauw samen met stichting Nadja, specialist in het ontwikkelen van vrijetijdsmogelijkheden voor kinderen met een beperking. (www.stichtingnadja.nl)

  Na de presentatie van het ontwerp gingen alle werkgroepen meteen aan de slag om de plannen verder uit te werken. De komende maand zal een geschikte partij worden gezocht om de speeltuin aan te leggen. Wij hopen in april te kunnen starten met de aanleg. Er zullen klusdagen worden georganiseerd voor vrijwilligers die willen helpen met de aanleg.

  Voorafgaand aan de vrijwilligersbijeenkomst is het kinderpanel van de natuurspeeltuin voor de derde keer bijeen gekomen. Het kinderpanel was erg blij met het gepresenteerde ontwerp, het klimeiland is nu al favoriet. Ook heeft het kinderpanel nagedacht over het organiseren van activiteiten waarmee we nog meer geld kunnen ophalen voor de aanleg van de speeltuin.

  Voor meer informatie zie: http://natuurspeeltuinvoorschoten.nl/

 • De Groene Agenda: Planten voor een beter binnenklimaat

  #alterra #binnenklimaat #coca cola #de groene agenda #planten #WUR

  De Groene Agenda is een programma waarin kennisinstellingen samen met ondernemers innovatieve groenconcepten ontwikkelen en testen. De komende decennia wordt de samenleving geconfronteerd met extremere weersomstandigheden, vergrijzing van de bevolking en toenemende verstedelijking. Daarnaast zal de dalende kwaliteit van de woon-, werk- en leefomgeving een groeiend negatief effect hebben op de gezondheid en het welbevinden van de mens. Groen kan een bijdrage leveren aan de oplossing van dit soort problemen. De positieve effecten van groen zijn in verschillende onderzoeken aangetoond. Dankzij het Programma de Groene Agenda kan deze kennis nu worden omgezet naar kunde en verdienmodellen. De looptijd van het programma is vijf jaar.

  Planten voor een prima binnenklimaat is een project om de kosten en baten van groenoplossingen in gebouwen te kwantificeren zodat planten van een ‘kostenpost’ veranderen in een ‘kostenbesparing’.

  Het binnenklimaat in veel gebouwen is slecht. Dit komt de gezondheid en het welzijn van de mens niet ten goede. Planten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het oplossen van binnenklimaat-problemen.
  • Ze brengen vocht in de lucht en kunnen lucht reinigen van giftige vluchtige stoffen.
  • Ze zorgen ervoor dat er minder kunstmatige klimaatbeheersing nodig is (lagere energiekosten).
  • Ze leiden tot betere prestaties van gebruikers en minder ziekteverzuim.

  In het project ‘Planten voor een prima binnenklimaat’ meten kennisinstellingen zowel fysische parameters als het welzijn van de gebruiker over een langere periode. De verzamelde gegevens vormen de basis voor een model waarmee kosten en baten en ook innovatieve plantsystemen verder ontwikkeld kunnen worden.
  Zo ontstaat een brede en breed gedragen economische en maatschappelijke basis voor het toepassen van planten in de binnenruimte van vooral kantoren (en scholen). En zo veranderen planten van “kostenpost” in “kostenbesparing”.

  Zo stelt Coca-Cola een hele verdieping van haar Rotterdamse kantoor ter beschikking voor onderzoek, uitgevoerd door Wageningen University & Research (Wageningen Environmental Research (Alterra) en Meteorologie en Luchtkwaliteit) en Fytagoras. Het onderzoek richt zich op het monitoren van de effecten van planten op de kwaliteit van het binnenklimaat en het welbevinden van medewerkers.

  Tijdens het onderzoek worden verschillende claims onderzocht, zoals een betere luchtkwaliteit en een verbeterde beleving van de kantooromgeving. Daarbij wordt gekeken wat de effecten zijn van het uitzicht op groen voor de vermindering van stress, verbeteren van de concentratie en het vergroten van het werkplezier.

  Voor meer informatie: http://www.wur.nl/nl/project/Planten-voor-een-prima-binnenklimaat.htm

   

   

 • Beter in het Groen

  #Beter in het groen #gezondheid

  Via de Beter in het Groen-zoeker kan men zoeken waar in de buurt er iets in het groen te doen is: wandelen, tuinieren enzovoorts. Beter in het Groen zorgt ervoor dat het aanbod van zorg, sport, bewegen en welzijn in een groene omgeving beter vindbaar is. Het draagt bij aan meer activiteit van mensen in het groen, met alle positieve effecten die daarbij horen. Denk aan minder stress, meer bewegen en ontmoeten.

  Op heel veel plaatsen in Nederland zijn activiteiten en voorzieningen die stimuleren dat mensen meer in een natuurlijke omgeving zijn. Zo zijn er wandelgroepen onder begeleiding, natuurbeheergroepen, activerende belevingstuinen, zorg(moes)tuinen enzovoorts. Voor al het aanbod op dit vlak is Beter in het Groen-zoeker ontwikkeld. De zoeker helpt ook om aanbieders van gezonde activiteiten en voorzieningen in het groen hun doelgroep beter te laten bereiken.

  Buiten zijn in de natuur is gezond! Activiteiten die je helpen gezond te blijven of gezonder te worden.

  Van wekelijkse wandelgroepen en buiten-sportlessen tot kindertherapie en re-integratie in het groen. Allemaal in een natuurlijke omgeving. In een natuurgebied of juist dicht bij huis.

  Het aanbod in de Beter in het Groen-zoeker helpt mensen hun gezondheid te verbeteren. Machteld Huber introduceerde het begrip positieve gezondheid in Nederland in 2012. Het is een term die de kracht van mensen benadrukt en minder de focus legt op het aan- of afwezig zijn van ziekte. Gezondheid in termen van veerkracht, functioneren en participatie in plaats van alleen in somatische of psychische zin (Factsheet Positieve gezondheid ZonMw).

  http://www.beterinhetgroen.nl/

 • Provincie Zuid-Holland betaalt mee aan groene buurtinitiatieven

  #buurtnatuur #buurtprojecten #crowdfunding #provincie zuid holland

  Crowdfunding (vroeger zeiden we gewoon ‘geld inzamelen’) is een moderne manier om geld bij elkaar te brengen voor een goed doel. Onder het motto ‘geen beter doel dan een groen doel’ proberen steeds vaker bewoners van buurten in Nederlandse gemeenten, al dan niet verenigd in een buurtvereniging, groene initiatieven te financieren door middel van crowd funding, door zelf geld bij elkaar te brengen. De provincie Zuid-Holland wil dergelijke groene initiatieven ondersteunen door het ter beschikking stellen van een ‘matching grant’, een subsidie ter hoogte van hetzelfde bedrag dat de buurt in een Zuid-Hollandse gemeente bij elkaar heeft weten te krijgen, tot een maximum van 5000 euro.

  Zo eenvoudig als het hierboven staat uitgelegd is het uiteraard niet. De provincie is verplicht zuinig om te gaan met geld en stelt dan ook de nodige voorwaarden aan de crowdfunding acties, wil men voor steun in aanmerking komen. Op 12 april a.s., ’s avonds van half zeven tot half tien, isn er in het Provinciehuis een workshop voor geïnteresseerden, opgeven via info@voorjebuurt.nl.

  Voorwaarden

  Hieronder geven we alvast informatie over de voorwaarden waaraan initiatiefnemers voor een groen buurtproject moeten voldoen:

  • Het initiatief draagt bij aan de actieve betrokkenheid van bewoners bij het groen in hun omgeving.
  • Het project draagt bij aan de realisatie van groen en/of het toegankelijk m aken van groen en/of de biodiversiteit.
  • De grondeigenaar (dat kan de gemeente zijn, maar ook een particulier of een organisatie) is akkoord met het proj3ect.
  • Het gebied is (wordt) openbaar toegankelijk, eventueel onder voorwaarden.

  Als voorbeelden van project die wellicht in aanmerking komen voor een bijdrage noemt het provinciebestuur het uitbreiden van een buurttuin, herstellen van een houtwal, aanleggen van een bijentuin of opknappen van een natuurspeeltuin.

  Om te weten hoe een crowfunding campagne op te zetten is een bezoek aan websites zoals www.voorjebuurt.nl en/of www.crowdfundingvoornatuur.nl nuttig. Inschakeling van deze organisaties sowieso noodzakelijk om voor een bijdrage van de provincie Zuid-Holland in aanmerking te komen. Inhoudelijke informatie over het opzetten van een ‘groen initiatief’ kan men krijgen bij het IVN en bij De Groene Motor.

 • Opbrengst taxusinzamelingsactie VHG goed voor 250 chemotherapieën en € 7.677,-

  Afgelopen zomer vond onder het motto ‘VHG-hoveniers snoeien voor Leven’ de inzamelactie van taxussnoeisel plaats. Aan de actie namen ruim 100 VHG-hoveniers deel. Het uiteindelijke resultaat is dat er meer dan 255 kubieke meter aan taxussnoeisel is ingezameld. Daarmee kunnen 255 chemotherapieën worden geproduceerd.  Daarnaast heeft het ingezamelde taxussnoeisel voor een geldbedrag van Euro 7.677,- opgebracht. VHG schenkt dit bedrag, namens de deelnemende bedrijven, aan de Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). Vandaag overhandigde VHG-directeur Egbert Roozen een cheque met dit bedrag aan Rien Schimmel van KiKa. Twee deelnemende hoveniersbedrijven hebben er voor gekozen om hun deel van de opbrengst te bestemmen voor een andere stichting op het gebied van kankerbestrijding.   

  Egbert Roozen, directeur van Branchevereniging VHG: ‘Ik ben erg blij met het geweldige resultaat van de taxusinzamelactie en ongelofelijk trots op en dankbaar voor de inzet van de deelnemende bedrijven. We hebben samen onze schouders gezet onder de strijd tegen kanker. Ik hoop van harte, dat de door ons ingezamelde taxus meehelpt aan het bieden van perspectief op genezing voor mensen met kanker. Het bedrag dat het taxussnoeisel heeft opgeleverd, schenken we aan de Stichting Kinderen Kankervrij. Graag steunen wij daarmee het goede werk van deze stichting’.  VHG is van plan om de actie ‘VHG-hoveniers snoeien voor leven’ ook in 2017 te voeren. 

 • Sporten in het groen in Amsterdam

  #amsterdam #gezondheid #sporten in het groen

  Stadspark Osdorp is vanaf 19 december een groot aantal calisthenics-toestellen rijker. Op initiatief van het Amsterdamse calisthenicsteam Barzquad heeft het stadsdeel een uitdagend park voor lichamelijke oefening neergezet. Een fitnesspark waar iedereen zijn lichaam kan trainen. In het voorjaar van 2017 volgt de officiële opening.

  Als deze week de bouw wordt voltooid, verdwijnen de witte bouwtenten en is het Barzquad Calisthenicspark open voor gebruik. Calisthenics is een snelgroeiende sport, waarbij het eigen lichaamsgewicht wordt gebruikt om de spieren te versterken. In Nieuw-West staan al calisthenics-toestellen langs de Sloterplas en in het Rembrandtpark.

  Urban Sports hoofdstad
  Het calisthenicspark past bij de ambitie van Amsterdam om de Urban Sports hoofdstad van Europa te worden. Het is het eerste grote calisthenicspark dat geschikt is om er NK’s, EK’s en WK’s te organiseren. Ook mensen met een beperking kunnen gebruikmaken van het park. Het Stadspark Osdorp is hiermee een park geworden waarin je kunt recreëren, sporten en evenementen kunt bezoeken.

  Fitness in het groen
  Met het nieuwe park loopt Nieuw-West voorop in de trend om in het park te fitnessen. Onlangs dienden de gemeenteraadsfracties van VVD en PVDA een voorstel in voor meer fitnessapparaten in het groen.

  bron: amsterdam.nl

 • VVD en PvdA willen meer openbare sporttoestellen in Amsterdamse parken

  #Groene speelplekken #parken

  VVD-raadslid Rik Torn en PvdA-raadslid Orhan Kayar pleiten ervoor om op zoveel mogelijk plekken in parken en langs hardlooproutes openbare sporttoestellen neer te zetten. “Sporten is gezond, zo vind ook de gemeente. Tegelijkertijd zijn er nog niet in alle parken toestellen waar mensen fitness kunnen beoefenen. Dat moet beter kunnen!” aldus raadslid Torn.

  In steden als New York, Beijing en Istanbul zetten lokale overheden fors in op de verbetering van de publieke gezondheid, door het plaatsen van voor iedereen te gebruiken fitnesstoestellen in de openbare ruimte.  De twee raadsleden vinden dat Amsterdam, als bewegende en sportieve stad, niet kan achterblijven bij deze wereldwijde trend. Bovendien sporten Amsterdammers veel. Tweederde van alle inwoners van de gemeente Amsterdam in de leeftijdscategorie 6-74 jaar beoefent minstens één keer per maand een sport. Amsterdam heeft bovendien de ambitie en de capaciteit om een gezonde stad te zijn, waarin iedereen kan sporten en bewegen.

  “Een moderne stedelijke openbare ruimte nodigt uit tot meer bewegen, heeft een positieve invloed op de gezondheid van Amsterdammers en maakt onze stad aantrekkelijker. Bovendien moet iedereen die wil sporten kunnen sporten ongeacht zijn portemonnee of uitgangspositie.” zegt raadslid Kayar.

  VVD en PvdA stellen daarom voor om in alle parken en ander geschikte groene gebieden langs bekende hardlooproutes in Amsterdam op minstens één locatie in dat gebied openbaar toegankelijke (fitness)toestellen – al dan niet in de vorm van klimrekken – te plaatsen.

  Bron: vvdamsterdam.nl