Gesprek met Jan Kem­pers mana­ger Duur­za­me Ont­wik­ke­ling Hei­ne­ken

‘Een groen en bio­di­vers bedrijfs­per­ceel hoeft niet duur te zijn’
Jan Kem­pers is bij Hei­ne­ken mana­ger Duur­za­me Ont­wik­ke­ling. De Groe­ne Stad spreekt met hem over de ont­wik­ke­lin­gen in en rond de Hei­ne­ken brou­we­rij in Zoe­ter­wou­de.  
‘Natuur moet zeker onder­deel van de bedrijfs­voe­ring wor­den, daar­over zijn we het wel eens. De vraag is hoe orga­ni­seer je dat? We besef­ten al snel dat je alleen door samen­wer­king met alle betrok­ken par­tij­en – in én bui­ten het bedrijf — ver­der komt’. Om deze samen­wer­king vorm en ener­gie te geven, heeft Kem­pers de Groe­ne Cir­kels geïn­tro­du­ceerd. Hei­ne­ken heeft samen met Cir­kel­part­ners in Zoe­ter­wou­de een duur­za­me, bio­di­ver­se en groe­ne omge­ving van de Hei­ne­ken brou­we­rij gere­a­li­seerd. Maar hoe ont­wik­kel­de Hei­ne­ken dit? Tij­dens het inter­view pro­beer­de De Groe­ne Stad zicht te krij­gen op deze unie­ke aan­pak.
Wat bete­kent vol­gens u een ‘natuur inclu­sie­ve bedrijfs­voe­ring’?
Kem­pers: ‘Eigen­lijk spreek ik nooit van natuur inclu­sie­ve bedrijfs­voe­ring. Voor Hei­ne­ken bestaat de duur­za­me ont­wik­ke­ling uit vijf thema’s:

 1. Sti­mu­le­ren van duur­za­me ener­gie en reduc­tie van broei­kas­gase­mis­sies;
 2. Zeker stel­len van vol­doen­de en goed water;
 3. Gebruik van grond­stof­kring­lo­pen, de cir­cu­lai­re bena­de­ring;
 4. Ver­duur­za­men mobi­li­teit en logis­tiek;
 5. Ver­be­te­ren van de leef­om­ge­ving, het ver­ster­ken van bio­di­ver­si­teit.

Deze thema’s werk ik samen uit met ver­schil­len­de par­tij­en. Doel is om de duur­za­me ont­wik­ke­ling in- en rond­om de brou­we­rij­en in Zoe­ter­wou­de, Den Bosch en Wijl­re te bevor­de­ren. De Groe­ne Cir­kels spe­len daar­bij hier in Zoe­ter­wou­de een belang­rij­ke rol. De ken­nis en erva­ring die we hier opdoen, gebrui­ken we ook voor onze ves­ti­gin­gen in het zui­den van het land.
Dra­gen Groe­ne Cir­kels bij aan het schep­pen van een duur­za­me en natuur­rij­ke woon-en werk­om­ge­ving?
‘Voor onze pro­duc­ten gebrui­ken wij alles van het land. Hei­ne­ken is afhan­ke­lijk van de natuur. Gerst, hop, water en sui­ker komen voort uit een natuur­lijk sys­teem. Dat geldt voor meer bedrij­ven natuur­lijk. We rea­li­se­ren ons dat we afhan­ke­lijk zijn van de omge­ving bij onze ambi­tie om kwa­li­teits­pro­duc­ten te maken. Het onder­ken­nen van de waar­de van onze natuur en eco­sys­te­men wordt dan ook steeds gro­ter. We onder­ne­men van­uit een res­pect­vol­le hou­ding ten opzich­te van de natuur. Dat kun je niet op eigen kracht. Het vergt samen­wer­king tus­sen bedrij­ven, tus­sen men­sen. Samen­wer­ken en de natuur de ener­gie die we heb­ben afge­no­men, terug­ge­ven’.
Dat vergt een omslag in het den­ken. Hoe cre­ëer je natuur­be­wust­zijn?
Door het cre­ë­ren van ont­moe­tings­plaat­sen waar exter­nen samen­wer­ken, inno­ve­ren, idee­ën uit­wis­se­len en de natuur cen­traal staat. Een Groe­ne Cir­kel is zo’n ont­moe­tings­plaats. Par­tij­en wer­ken er samen aan het aan het ‘koes­te­ren van de eco­sys­te­men’. De alge­me­ne doel­stel­ling van Groe­ne Cir­kels botst niet met de indi­vi­du­e­le belan­gen van orga­ni­sa­ties, van men­sen. Het is de kunst ambi­ties paral­lel te scha­ke­len waar­door ze in har­mo­nie kun­nen wor­den gere­a­li­seerd.
Het gaat uit­ein­de­lijk om het kie­zen van een bre­der per­spec­tief. De vraag; ‘Hoe ont­wik­kel ik mijn bedrijf naar de toe­komst?’ is onlos­ma­ke­lijk ver­bon­den met de vraag ‘Hoe wordt natuur een vast onder­deel van de bedrijfs­voe­ring?’.
Uw betrok­ken­heid is groot… 
Zeker! Dat komt voort uit mijn over­tui­ging dat we de maat­schap­pij zo moe­ten inrich­ten dat eco­sys­te­men niet over­be­last wor­den, maar meer waar­de­ring krij­gen.
Wat kun­nen inwo­ners van ste­den en dor­pen bij­dra­gen?
Het aan­leg­gen van bij-vrien­de­lij­ke tui­nen. Tui­nen waar­in bio­di­ver­si­teit wordt bevor­derd. Al die tegels in voor- en ach­ter­tui­nen… die moe­ten waar moge­lijk weg. Daar­mee ver­groot je het water­ber­gend ver­mo­gen van de tuin waar­door de rio­len wor­den ont­last. Je ver­groot boven­dien de ruim­te voor natuur, voor nut­ti­ge die­ren en plan­ten. Ver­der kun­nen bur­gers loka­le bestuur­ders en poli­ti­ci in hun gemeen­te ervan over­tui­gen dat ver­groe­ning belang­rijk is om onze mili­eu­pro­ble­men te tac­ke­len. En dat op aan­leg en onder­houd van groen in onze ste­den en dor­pen niet mag wor­den bezui­nigd’.
Natuur­vrien­de­lij­ke bedrij­ven­ter­rei­nen, ste­den en dor­pen?
Het cre­ë­ren van natuur­vrien­de­lij­ke omge­vin­gen is een mooi en belang­rijk ver­haal. En het hoeft niet duur te zijn! Het eco­lo­gisch beheer van natuur op een bedrijfs­per­ceel kost in ver­hou­ding tot een design­tuin veel min­der tijd en geld. Dat geldt ook voor de tui­nen van men­sen. Het meest belang­rij­ke is het koes­te­ren van de eco­sys­te­men, breng het besef terug dat waar­de­ring van de natuur van belang is voor het ver­gro­ten van de kwa­li­teit van het leven en voor de toe­komst van onze aar­de.
Een opsom­ming van de duur­za­me bedrijfs­voe­ring van de Hei­ne­ken Brou­we­rij Zoe­ter­wou­de:

 • 4 wind­tur­bi­nes op het brou­we­rij­ter­rein die 40% van de elek­tri­ci­teit opwek­ken;
 • Kade aan de Oude Rijn laten maken, zodat de mout over water aan­ge­voerd kan wor­den (180.000 ton per jaar);
 • Met over­he­den het Alp­heri­um (inland­se con­tai­ner­ter­mi­nal) gere­a­li­seerd, zodat de het export­bier over water naar de diep­zee­ha­vens ver­voerd kan wor­den;
 • Led­ver­lich­ting in maga­zij­nen;
 • Het pro­du­ce­ren van bio­gas uit eigen afval­wa­ter;
 • Samen met Groe­ne Cir­kels een Groe­ne Cor­ri­dor gestart, dit is een kli­maat neu­tra­le scho­ne pen­del van con­tai­ners tus­sen onze brou­we­rij en de havens van Rot­ter­dam en Ant­wer­pen. Zie de video voor meer infor­ma­tie: https://vimeo.com/223425088