Facts­heets over posi­tie­ve effec­ten van bomen en groen voor prak­tijk en beleid

Don­der­dag 27 sep­tem­ber zijn de eind­re­sul­ta­ten van het pro­ject ‘Eco­sys­teem­dien­sten van boom­kwe­ke­rij­ge­was­sen; de baten van bomen en groen in de stad’ gepre­sen­teerd. De eind­re­sul­ta­ten bestaan uit 4 facts­heets en een bomen­pos­ter voor boom­kwe­kers en plan­ners en beheer­ders van groen.
In de facts­heets en bomen­pos­ter is alle weten­schap­pe­lij­ke ken­nis van de posi­tie­ve effec­ten van bomen en groen op de leef­om­ge­ving in de stad samen­ge­vat. De facts­heets behan­de­len vier thema’s: kli­maat & tem­pe­ra­tuur, lucht­kwa­li­teit, bio­di­ver­si­teit en water­ber­ging
Ze bie­den zowel infor­ma­tie voor de onder­bou­wing van beleid en beslis­sin­gen over groen als prak­ti­sche infor­ma­tie voor het daad­wer­ke­lijk rea­li­se­ren ervan. In aan­vul­ling daar­op zijn de bij­dra­gen van ruim 120 boom­soor­ten aan de 4 thema’s samen­ge­vat in één boom­soor­ten­pos­ter die het moge­lijk maakt om de juis­te soor­ten te kie­zen voor de gewens­te doe­len.
Alle facts­heets en de boom­soor­ten­pos­ter zijn via de site van Wage­nin­gen Plant Research als pdf te down­lo­a­den en in gedruk­te vorm op te vra­gen. Houdt onze web­si­te in de gaten voor meer infor­ma­tie!