Poli­tiek onder­kent belang van leef­ba­re, groe­ne ste­den

Twee­de Kamer steunt lan­de­lijk pro­gram­ma ‘natuur inclu­sie­ve ste­den’
De Groe­ne Stad is zeer ver­heugd dat de motie van Jac­co Geurts (CDA) — onder­steund door D66 en de CU — met een rui­me meer­der­heid is aan­ge­no­men in de Twee­de Kamer.
Geurts pleit voor de tot­stand­ko­ming van een lan­de­lijk pro­gram­ma ‘natuur inclu­sie­ve ste­den’. De gevol­gen van de ver­ste­de­lij­king voor de natuur moet meer aan­dacht krij­gen. Het gaat daar­bij om de bouw van nieu­we wonin­gen, maar ook om bestaan­de wij­ken. Er moet meer aan­dacht wor­den gege­ven aan groen in de stra­ten. Bij het opstel­len van het pro­gram­ma moe­ten vol­gens Geurts ste­den, pro­vin­cies, natuur­vrij­wil­li­gers en het minis­te­rie van Bin­nen­land­se Zaken en Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit samen gaan wer­ken.
Ach­ter­grond van de motie is het feit dat in de afge­lo­pen decen­nia steeds meer land­bouw­grond en natuur is opge­of­ferd om de bevol­kings­groei, ves­ti­ging van bedrij­ven en aan­leg van wegen op te van­gen. Tus­sen 1950 en 2016 is zo’n 550.000 hec­ta­re grond aan de land­bouw ont­trok­ken. In een stu­die van de Uni­ver­si­teit van Amster­dam is onlangs vast­ge­steld dat van­af 2003 alleen al bin­nen de A10 Ring al zo’n 550 voet­bal­vel­den aan natuur is ver­dwe­nen.
Geurts: ‘Dat is onge­hoord veel en krijg je ook nooit meer terug. Ste­den pak­ken hun ver­ant­woor­de­lijk­heid niet. Als dit zo door­gaat, ver­an­dert ons land steeds meer in een Ste­nen Stad. Er is een gro­te behoef­te en nood­zaak om flink bij te bou­wen, maar die woon­wij­ken moe­ten ook leef­baar zijn. Hou die natuur dicht bij men­sen, dat is boven­dien hart­stik­ke gezond. Daar­om wordt het hoog tijd dat de minis­ter de regie pakt.’
In de land­bouw wordt steeds meer reke­ning gehou­den met de natuur. Ook in de ste­den moet dat gebeu­ren. ‘Groen’ moet in de plan­nen wor­den opge­no­men, er is veel ken­nis over wel­ke plan­ten en bomen geschikt zijn voor ber­men en plant­soe­nen. Daar­mee gewa­pend moe­ten we stre­ven naar het behoud van bio­di­ver­si­teit en — lie­ver nog – naar uit­brei­ding van het aan­tal soor­ten plan­ten en die­ren.
Vol­gens de indie­ners van de motie moet er ook in de ste­den meer wor­den geke­ken hoe we ruim­te hou­den voor de natuur. De bevol­king groeit door rich­ting de 20 mil­joen. Om de natuur ‘dicht­bij te hou­den’ moe­ten we gericht nagaan hoe dat in onze ste­den kan wor­den inge­past. Dat heeft niet alleen posi­tie­ve effec­ten als het gaat om het tegen­gaan van water­over­last of lucht­ver­vui­ling, maar ook voor de leef­baar­heid.
De motie die Geurts indien­de voor meer natuur in de ste­den kreeg een posi­tief oor­deel van LNV-minis­ter Schou­ten en werd met een rui­me meer­der­heid van stem­men aan­ge­no­men. Hier­door zijn nu de minis­te­ries van Bin­nen­land­se Zaken en van Land­bouw, Natuur en Voed­sel­kwa­li­teit aan zet.