Bio­di­ver­si­teit op bedrij­ven­ter­rei­nen

Bio­di­ver­si­teit kan beknopt gede­fi­ni­eerd wor­den als een geva­ri­eer­de natuur met veel plan­ten- en dier­soor­ten. Hoe­wel het inzet­ten op een bedrij­ven­ter­rein met veel bio­di­ver­si­teit in eer­ste instan­tie mis­schien niet de meest voor de hand lig­gen­de keu­ze lijkt, kle­ven er niet­te­min tal van voor­de­len aan! Bij­voor­beeld:
– Van een kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig bedrij­ven­ter­rein is het bekend dat het fun­geert als een visi­te­kaart­je naar klan­ten en zaken­part­ners. Bio­di­ver­si­teit kan een enorm effec­tie­ve wij­ze zijn op de kwa­li­teit van een bedrij­ven­ter­rein te ver­ho­gen, en hier­naast ook nog eens een over­tui­ging tot duur­zaam onder­ne­men onder­stre­pen!
– Een groe­ne werk­om­ge­ving is gezond. Zo heb­ben men­sen min­der last van stress en depres­sies in een groe­ne werk­om­ge­ving, en wordt bewe­ging door een der­ge­lij­ke omge­ving gesti­mu­leerd. Dit bete­kent weer een hoge­re arbeids­pro­duc­ti­vi­teit en een ver­min­de­ring van het aan­tal ver­zuim­da­gen.
– Con­su­men­ten spen­de­ren meer tijd én geld op groe­ne (retail)terreinen, en het beheer van natuur­lij­ke ter­rei­nen is vaak goed­ko­per dan con­ven­ti­o­neel groen­be­heer.
Zor­gen voor de aan­we­zig­heid van bio­di­ver­si­teit op een bedrij­ven­ter­rein hoeft niet moei­lijk te zijn. Wan­neer de juis­te omstan­dig­he­den maar wor­den gecre­ëerd, ont­staat het vaak van­zelf. Er zijn ver­schil­len­de wij­zen waar­op een bedrij­ven­ter­rein bio­di­ver­ser kan wor­den gemaakt. Bij­voor­beeld door mid­del van:
– Het aan­we­zig laten zijn van bloem­rij­ke ber­men en per­ce­len, gecom­bi­neerd met zoge­noem­de ‘insec­ten­ho­tels’. Vlin­ders zul­len hier­door bij­voor­beeld waar­schijn­lijk in rui­me mate op het bedrij­ven­ter­rein aan­we­zig zijn.
– Het kie­zen voor groe­ne erf­af­schei­din­gen, zoals hagen of hout­wal­len, in plaats van (ijze­ren) hek­ken.
– Het aan­plan­ten van natuur dat eet­ba­re zaken voort­brengt, zoals vrucht­bo­men of een moes­tuin.
Dit zal zoals gezegd niet alleen een posi­tie­ve rol kun­nen spe­len bij de arbeids­pro­duc­ti­vi­teit, het ziek­te­ver­zuim, en de (direc­te) ver­koop, maar kan ook fun­ge­ren als een visi­te­kaart­je, waar­uit uw over­tui­ging tot duur­zaam onder­ne­men blijkt!
Klik voor inno­va­tie­ve prak­tijk­voor­beel­den van hoe bio­di­ver­si­teit kan wor­den inge­bracht op bedrij­ven­ter­rei­nen, op de vol­gen­de link:
– Best Prac­ti­ces https://nl.thegreencity.eu/best-practices/