De Groe­ne Stad is part­ner in Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap

Ook in de bebouw­de ste­de­lij­ke omge­ving geldt het ver­haal van de bloe­men en de bij­en. De rol van bij­en, voor­al wil­de bij­en, bij de jaar­lijk­se cyclus van bloei, groei en vrucht­af­zet­ting — bij het voort­be­staan van onze groe­ne omge­ving, is van cru­ci­aal belang. Zon­der bij­en geen groen, ook geen groe­ne stad. Wat lag dan ook meer voor de hand dan de inzet van De Groe­ne Stad in de strijd om behoud en ver­be­te­ring van de stand van de wil­de bij­en in Neder­land? Want, we heb­ben het uit­ge­breid kun­nen vol­gen in de media, het toe­ge­no­men gebruik van bepaal­de soor­ten bestrij­dings­mid­de­len in de land­bouw heeft voor een groot aan­tal insec­ten, ook wil­de bij­en, fata­le gevol­gen gehad. Er moet wor­den gestre­den voor het over­le­ven en de groei van het aan­tal wil­de bij­en en de Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap loopt voor­op in die strijd.
Tij­dens een suc­ces­vol­le bij­een­komst van de Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap bij Hei­ne­ken in Zoe­ter­wou­de, kon­den de bij­en­lief­heb­bers het feit vie­ren dat, naast onder ande­re enke­le gemeen­ten, water­lei­ding­be­drijf Dunea en enke­le scho­len nu ook De Groe­ne Stad is toe­ge­tre­den tot deze Groe­ne Cir­kel Bij­en­land­schap, door het onder­schrij­ven van de visie van de Groe­ne Cir­kel.
Namens De Groe­ne Stad ver­woord­de Mireil­le van Vel­de haar moti­va­tie om aan­slui­ting te zoe­ken bij het Bij­en­land­schap: ‘Niet veel men­sen weten dat een Groe­ne Stad de bes­te bij­en­bi­o­toop is die je kan heb­ben. Er is veel meer diver­si­teit aan soor­ten dan je vindt in de mono­cul­tu­ren in het bui­ten­ge­bied. Daar­om wil­len bewo­ners en gemeen­ten, dus de Groe­ne Stad, zich daar­voor inzet­ten!
De Groe­ne Stad sti­mu­leert een meer door­dach­te inzet van ‘groen’ bij pro­jec­ten die zich rich­ten op de oplos­sing van lucht- en water­pro­ble­ma­tiek, maar ook op het tegen­gaan van soci­a­le en maat­schap­pe­lij­ke ver­loe­de­ring in ste­de­lij­ke gebie­den. In onze visie kan ‘groen’ een belang­rij­ke bij­dra­ge leve­ren aan het vita­li­se­ren onze bin­nen­ste­den en – rui­mer gede­fi­ni­eerd – ook aan ste­de­lij­ke regio’s. Groen draagt bij aan attrac­tie­ve­re, leef­baar­de­re en gezon­de­re ste­den. Een aan­trek­ke­lij­ke woon­om­ge­ving speelt een posi­tie­ve rol bij de eco­no­mi­sche ont­wik­ke­ling van het ste­de­lijk gebied. Ook lig­gen er vol­op kan­sen om bedrijfs­ter­rei­nen te ver­groe­nen, wat leidt tot een attrac­tie­ve­re, gezon­de­re werk­om­ge­ving. Dat alles vergt een ver­nieu­wing in het pla­no­lo­gisch den­ken op lokaal, regi­o­naal en lan­de­lijk niveau, mede van­uit een groe­ne dimen­sie