Wet­hou­der Utrecht opent groot­ste groe­ne dak van bin­nen­stad

Wet­hou­der Mir­jam de Rijk van Mili­eu heeft afge­lo­pen vrij­dag het groot­ste groe­ne dak in de Utrecht­se bin­nen­stad geo­pend. Het dak van de flat aan de Pas­toor van Nue­nen­straat in Wijk C heeft een opper­vlak­te van 460 vier­kan­te meter en is bedekt met 35 sedum-mat­­ten van 500 kilo per stuk.  Het groe­ne dak is een ini­ti­a­tief […]

Wet­hou­der Uit­geest plant eer­ste boom in bele­vings­tuin

Bij Woon­zorg­cen­trum Gees­ter­heem zijn vori­ge week de eer­ste twee bomen geplant voor een ‘belevingstuin’, bestemd voor de oude­ren van Gees­ter­heem. In de komen­de peri­o­de wor­den nog meer bomen en hees­ters geplant en gaan de bol­len de grond in. Komend voor­jaar vindt de officiële ope­ning plaats.                       […]

Wet­hou­der Den Haag: ‘Inves­te­ren in groen geeft hoog ren­de­ment’

De gemeen­te Den Haag heeft er in een eco­no­misch moei­lij­ke peri­o­de voor geko­zen om te inves­te­ren in het groen. Voor San­der Dek­ker, wet­hou­der van Finan­ci­ën, is de keus om te inves­te­ren in de open­ba­re ruim­te een logi­sche beslis­sing. “Als je door te inves­te­ren een stad eco­no­misch krach­tig en ook aan­trek­ke­lijk kunt maken, is het een […]

Maga­zi­ne De Groe­ne Stad gepre­sen­teerd aan wet­hou­der van Apel­doorn

Gis­te­ren­mid­dag over­han­dig­de Bert Gijs­berts, voor­zit­ter van bran­che­ver­e­ni­ging VHG, namens De Groe­ne Stad het eer­ste maga­zi­ne ‘De Groe­ne Stad, kwa­li­teit van leven’ aan wet­hou­der Olaf Prin­sen van de gemeen­te Apel­doorn. In het maga­zi­ne De Groe­ne Stad wordt uit­ge­breid aan­dacht besteed aan TEEB Stad. Onder aan­voe­ring van de gemeen­te Apel­doorn en onder­steund door de Rijks­over­heid nemen elf […]

Wet­hou­der Til­burg plant boom in kader van ‘Bomen voor Scho­len’

Het nieu­we school­plein van Basis­school De Cocon in Til­burg wordt van­daag geo­pend door wet­hou­der Marie­ke Moor­man. Om dat te vie­ren, plant de wet­hou­der tij­dens de ope­ning samen met de kin­de­ren van de school ook met­een een boom.Het plan­ten van de boom bij De Cocon is met­een de start van de uit­voe­ring van het pro­ject ’Bomen […]

Wet­hou­der Aals­meer plant laat­ste boom voor de her­in­rich­ting Van Cleeff­ka­de

Wet­hou­der Ulla Eurich heeft onlangs offi­ci­eel de ver­nieuw­de Van Cleeff­ka­de in Aals­meer geo­pend door de laat­ste boom te plan­ten. Eurich: “De ver­nieuw­de Van Cleeff­ka­de is met al die bloe­men en plan­ten een vei­li­ge en fleu­ri­ge entree waar ‘Bloemendorp Aals­meer’ weer trots op kan zijn”. De werk­zaam­he­den voor de her­in­rich­ting van de Van Cleeff­ka­de zijn met […]

Wet­hou­der Van Huf­fe­len van Rot­ter­dam plant moe­ras­ci­pres

Op woens­dag 23 maart tij­dens de Nati­o­na­le Boom­feest­dag is op de hoek van Park Nieu­we Plan­ta­ge in de deel­ge­meen­te Kra­­lin­­gen-Croos­wijk van Rot­ter­dam een Meta­se­quoia glyp­to­stro­boi­des (moe­ras­ci­pres) geplant door Alexan­dra van Huf­fe­len, wet­hou­der Duur­zaam­heid, Bin­nen­stad en Bui­ten­ruim­te, en Jock Gesel­schap, por­te­feuil­le­hou­der Bui­ten­ruim­te van de deel­ge­meen­te. De boom is als tast­ba­re her­in­ne­ring aan­ge­bo­den aan de gemeen­te Rot­ter­dam […]

Wet­hou­der Arn­hem: “Hoe groen wilt u het hebben?”

Te pas en te onpas ver­telt wet­hou­der Mar­greet van Gas­tel van de gemeen­te Arn­hem hoe trots zij is op al het mooie groen van haar stad. “Prij­zen als Groen­ste stad van Neder­land (2008), Groen­ste stad van Euro­pa (2009) van Enten­te Flo­ra­le en Bes­te Open­ba­re Ruim­te (2010) ver­ster­ken natuur­lijk het groe­ne ima­go van Arn­hem. Maar wat […]

Wet­hou­der Dek­ker ver­vult groe­ne wen­sen Hage­naars

Zeven bewo­ners aan de San Fran­cis­co­sin­gel in Wate­ring­se Veld heb­ben als eer­ste van 479 Hage­naars van de gemeen­te een boom cadeau gekre­gen om in hun voor­tuin te plan­ten. Wet­hou­der Stads­be­heer San­der Dek­ker reik­te de bomen uit. Met de bomen­ac­tie wordt een drie­ja­rig pro­ject afge­slo­ten, dat Hage­naars de kans bood hun buurt groe­ner en fraai­er te […]

Goud­se wet­hou­der neemt publi­ca­tie over fruit­bo­men in ont­vangst

Hoog­stam­ho­ve­nier Frans Jan­sen over­han­dig­de onlangs het eer­ste exem­plaar van het boek­je ‘Fruitbomen aan de Bloe­men­daal­se­we­g’ aan wet­hou­der Hans van den Akker (Eco­no­mi­sche Zaken en stads­mar­ke­ting) van de gemeen­te Gou­da. Het boek­je is een onder­deel van het door Land­schaps­be­heer Zuid-Hol­­land geleid­de pro­ject Hoog­stam­boom­gaar­den aan de Bloe­men­daal­se­weg in Gou­da. Deze weg vormt met zijn oude boer­de­rij­en, wei­land­jes, […]